Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 септември 2013 г.

Доклад за здравните неравенства: разликите в средната продължителност на живота и детската смъртност намаляват в целия ЕС

Според доклад, публикуван днес от Европейската комисия, съществуващите в исторически план значителни различия между страните от ЕС по отношение на средната продължителност на живота и детската смъртност намаляват. Разликата между най-високата и най-ниската средна продължителност на живота в ЕС-27 е намаляла със 17 % при мъжете между 2007 и 2011 г. и с 4 % при жените между 2006 и 2011 г. Разликата между страните от ЕС с най-висока и най-ниска детска смъртност е намаляла от 15,2 на 7,3 на 1000 живородени деца между 2001 и 2011 г. Средната детската смъртност в ЕС също е спаднала през този период — от 5,7 на 3,9 на 1000 живородени деца. В доклада се посочват някои положителни тенденции в осъществяването на стратегията на ЕС относно здравните неравенства „Солидарност в здравеопазването“, като същевременно се заключава, че са необходими повече действия на местно, национално и европейско равнище.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви: „Неравенствата в здравеопазването по отношение на средната продължителност на живота и особено на детската смъртност са намалени значително в Европейския съюз през последните няколко години. Това е окуражаващо. Същевременно трябва да продължим да изпълняваме непоколебимо нашите ангажименти, за да се справим с все още съществуващите различия по отношение на здравето между социалните групи, регионите и държавите членки, както показва настоящият доклад. Действията за преодоляване на здравните неравенства в цяла Европа трябва да останат приоритет на всички нива.“

Здравни неравенства между страните, регионите и социалните групи

  • Средната продължителност на живота при мъжете е най-висока в Швеция — 79,9 години, като разликата спрямо държавата членка, в която продължителността на живота е най-ниска (68,1 години), е почти 12 години.

  • Средната продължителност на живота при жените е най-висока във Франция — 85,7 години, като разликата спрямо страната от ЕС, в която продължителността на живота е най-ниска (77,8 години), е 8 години.

  • Когато става въпрос за продължителност на живота в добро здраве при мъжете, разликата между най-ниските и най-високите стойности в ЕС (по данни за 2011 г.) е 19 години. При жените тя е почти същата – 18,4 години.

  • През 2010 г. разликата между очакваната продължителност на живота при раждане между най-силно и най-слабо развитите региони в ЕС е била 13,4 години при мъжете и 10,6 години при жените.

  • През същата година в ЕС е имало седем региона с детската смъртност по-голяма от 10 на 1000 живородени деца. Това е над 2,5 пъти повече от средната за ЕС стойност от 4,1 на 1000.

  • През 2010 г. различията в очакваната продължителност на живота при мъжете на 30-годишна възраст между тези с най-ниско и най-високо образование варират от около 3 години до 17 години в различните страни от ЕС. При жените разликите са били по-малки, като варират от 1 до 9 години.

Причини за здравните неравенства

В доклада се изследват различните причини за здравните неравенства и се прави изводът, че социалните неравенства в здравеопазването се дължат на различия в условията на живот и на фактори като доходи, равнище на безработица и ниво на образование. Посочени са много примери за връзки между рисковите фактори за здравето, включително употребата на тютюн и затлъстяването, и социално-икономическите условия.

Преодоляване на здравните неравенства в ЕС

През 2009 г. Комисията прие стратегия относно здравните неравенства, наречена Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС. В публикувания днес доклад за напредъка се разглежда докъде сме стигнали в работата по петте основни предизвикателства, определени в стратегията: 1) равностойно разпределение на услугите в сферата на здравеопазването като част от общото социално-икономическо развитие, 2) подобряване на базите данни и знания, 3) поемане на ангажимент от обществото като цяло, 4) посрещане на нуждите на уязвимите групи и 5) подобряване на приноса на политиките на ЕС.

Като цяло действията на Комисията имат за цел да се подкрепи разработването на политиките в страните от ЕС и да се подобри приносът на политиките на Съюза за преодоляване на здравните неравенства. Съвместно действие, чието изпълнение започна през 2011 г. и ще продължи до 2014 г., е сред основните средства за постигане на тази цел.

Постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ растеж е от основно значение за справяне със здравните неравенства. През февруари 2013 г. Комисията прие документ относно инвестициите в здравеопазването като част от пакета за социални инвестиции. С документа се укрепва връзката между политиките на ЕС в областта на здравето и националните реформи на здравните системи и се обосновава необходимостта от интелигентни инвестиции за устойчиви здравни системи, инвестиране в здравето на хората и инвестиции за намаляване на здравните неравенства.

Здравната програма на ЕС, Кохезионният фонд и структурните фондове, както и фондовете за научноизследователска дейност и иновации („Хоризонт 2020“) могат да се използват в подкрепа на инвестициите в здравеопазването в целия Европейски съюз.

Прочетете пълния доклад и научете повече за действията на ЕС за преодоляване на здравните неравенства:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Уебсайт на комисар Борг:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Следвайте ни в Twitter: @EU_Health

За контакти:

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar