Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 september 2013

Sysselsättning: Fler arbetstillfällen inom hälso- och sjukvården

En ökad efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssektorn bekräftades av den europeiska övervakningen av lediga platser (European Vacancy Monitor, EVM) som EU-kommissionen nyligen publicerade. Sysselsättningen för EU:s hälsovårdssektor har ökat med nästan 2 % per år från 2008 till 2012, och förra året anställdes nästan en miljon inom hälso- och sjukvården. Detta beror på en kombination av befolkningens åldrande, framsteg inom behandlingsmetoder och teknik, en förväntad hög kvalité på servicenivån, och att större vikt läggs vid förebyggandet av sjukdomar.

Den europeiska övervakningen av lediga platser visar på en allmän sjunkande efterfrågan på EU:s arbetsmarknad, med 6 % färre utannonserade tjänster under det fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Antalet som anställdes var lågt under det fjärde kvartalet 2012 för de flesta yrkesgrupperna, och för antalet akademiskt utbildade sjönk det för första gången sedan det andra kvartalet 2010 (med 5 %).

Efter vård- och omsorgsanställda har den största sysselsättningsökningen skett för programvaruutvecklare och ‑analytiker, administrativa och specialiserade sekreterare, arbetsledare inom tillverkning, byggnads- och anläggningsektorn och gruvindustrin samt grund- och förskolelärare.

– Den europeiska övervakningen av lediga platser gör det möjligt för arbetssökande att identifiera vilka sektorer som har bäst arbetsutsikter, säger sysselsättningskommissionär László Andor. Övervakningen hjälper dessutom myndigheter att kompetensutbilda människor inom rätt områden för att undvika brister. Den senaste rapporten bekräftar att hälso- och sjukvård är en av sektorerna med störst potential att skapa nya arbetstillfällen och investering i utbildning är därför brådskande.

Den snabbast växande yrkesgruppen mellan det fjärde kvartalet 2011 och det fjärde kvartalet 2012 är vård- och omsorgsanställda. Dessutom finns barnmorskor, sjuksköterskor, medicintekniker, receptarier, apotekare, tandläkare och sjukgymnaster bland de 25 snabbast växande yrkesgrupperna. På medellång sikt ser arbetsutsikterna mest lovande ut för sjuksköterskor och barnmorskor.

Övervakningen fäster även uppmärksamhet vid att vissa länder kan behöva ta itu med problemet med en åldrande arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssektorn. I Bulgarien och de baltiska staterna är till exempel över 40 % av hälso- och sjukvårdspersonalen mellan 50 och 64 år, vilket är betydligt högre än EU-genomsnittet.

Hälso- och sjukvårdens sysselsättningsökning går emot den allmänna EU-trenden som mellan det fjärde kvartalet 2011 och samma period 2012 var att antalet anställningar sjönk med cirka 4 %. Antalet anställningar var lågt för de flesta yrkesgrupperna och för första gången sedan det andra kvartalet 2010 sjönk antalet utannonserade tjänster för akademiskt utbildade. Samtidigt ökade sysselsättningsgraden för högskoleutbildade med 2 %, vilket kan betyda att fler akademiskt utbildade utför arbeten de är överkvalificerade för.

Potentialen för ökad sysselsättning inom vård och omsorg på grund av att antalet personer med långvariga vårdbehov ökar är huvudtema på Fler och bättre jobb inom hemtjänsten, en konferens som den Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Eurofound) anordnar den 12 september i Bryssel.

Bakgrund

Den betydelse som hälso- och sjukvårdssektorn har för att skapa arbetstillfällen betonas i kommissionens sysselsättningspaket från april 2012 (se IP/12/380 och MEMO/12/252). I paketet ingår även ett arbetsdokument om en handlingsplan för EU:s hälso- och sjukvårdspersonal.

Enligt den europeiska övervakningen av lediga platser sysselsätter hälso- och sjukvårdssektorn cirka var tionde arbetstagare i EU, varav ungefär 60 % i Tyskland och Storbritannien. Enligt EU-kommissionens rapport om lediga platser och rekrytering från 2012 är det svårt att tillsätta tjänster för bristyrken inom hälso- och sjukvården.

En tendensanalys av en kompentenskarta för EU för sjuksköterskor och barnmorskor visar att det finns flera bidragande orsaker till detta: för få utbildas, konkurrensen om arbetstagare är stor och antalet sjuksköterskor och barnmorskor som närmar sig pensionsåldern ökar, vilket i sin tur skapar en stor efterfrågan på ersättningsarbetskraft. Lön, arbetsvillkor och det fysiskt tunga arbetet spelar även in och avgångstakten är dessutom hög.

Den europeiska övervakningen av lediga platser är en bulletin som kvartalsvis ges ut av generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Publikationen är en del av Europa-2020-initiativet En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen.

Mer information

Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Den europeiska övervakningen av lediga platser

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar