Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. septembra 2013

Zamestnanosť: európsky monitor voľných pracovných miest jasne odráža rastúci počet pracovných príležitostí v sektore zdravotnej starostlivosti

Najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý práve uverejnila Európska komisia, potvrdzuje zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti. Zamestnanosť v tomto sektore EÚ vzrástla v období od roku 2008 až 2012 každoročne takmer o 2 %. Je to výsledok kombinácie účinkov starnutia populácie, pokroku v technológiách a liečebných postupoch, očakávania kvalitnejších služieb a väčšieho dôrazu na preventívnu starostlivosť. V roku 2012 sa v sektore zdravotníckej starostlivosti zamestnalo takmer jeden milión ľudí.

Monitor však odráža celkový klesajúci dopyt na pracovnom trhu v EÚ: v poslednom štvrťroku 2012 klesol počet voľných pracovných miest v porovnaní s posledným štvrťrokom 2011 o 6 %. Počet osôb prijatých do zamestnania klesol v poslednom štvrťroku 2012 vo väčšine hlavných skupín zamestnaní, pričom v prípade „špecialistovide o prvý pokles od druhého štvrťroku 2010 (o 5%).

Profesie s najvyšším nárastom počtu zamestnancov po pracovníkoch v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti boli vývojári a analytici softvéru a aplikácií, odborní asistenti v administratíve, vedúci pracovníci v baníctve, výrobe a stavebníctve a učitelia na základných školách a v predškolských zariadeniach.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Európsky monitor voľných pracovných miest umožňuje uchádzačom o zamestnanie identifikovať sektory, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky na nájdenie zamestnania. Takisto pomáha orgánom verejnej moci investovať do odbornej prípravy, aby ľudia získali tie správne zručnosti, čím by sa predišlo nedostatku pracovnej sily. Najnovšia správa potvrdzuje, že zdravotnícka starostlivosť je jedným zo sektorov s najväčším potenciálom pre tvorbu pracovných miest, a teda aj sektorom, kde je nutné naliehavo investovať do odbornej prípravy.“

Osobná starostlivosť v sektore zdravotníckych služieb sa umiestnila na prvej priečke spomedzi najrýchlejšie rastúcich zamestnaní v období medzi prvým štvrťrokom 2011 a posledným štvrťrokom 2012. K 25 najrýchlejšie rastúcim profesiám patria tieto tri ďalšie zamestnania v oblasti zdravotníctva: špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve, technici v oblasti zdravotníctva a farmácie a ostatní špecialisti v zdravotníctve, napr. zubní lekári, farmaceuti, fyzioterapeuti. Zo strednodobého hľadiska sa zdajú byť najsľubnejšie pracovné vyhliadky pre špecialistov v ošetrovateľstve a pôrodníctve.

V správe sa takisto zdôrazňuje, že niekoľko krajín bude zrejme musieť riešiť problém starnutia pracovnej sily v sektore zdravotníctva. Napríklad v Bulharsku a baltských štátoch má viac ako 40 % pracovnej sily v oblasti zdravotníckej starostlivosti 50 až 64 rokov, čo je výrazne vyšší podiel v porovnaní s priemerom EÚ.

Nárast v prijímaní personálu do zamestnania v sektore zdravotníckej starostlivosti je v protiklade so všeobecným vývojom premietnutým v európskom monitore voľných pracovných miest, podľa ktorého prijímanie pracovnej sily do zamestnania v EÚ-27 pokleslo medzi poslednými štvrťrokmi 2011 a 2012 približne o 4 %. Prijímanie pracovnej sily do zamestnania zaznamenalo pokles u väčšiny skupín zamestnaní a po prvýkrát od druhého štvrťroku 2010 kleslo aj prijímanie špecialistov. Zároveň sa prijímanie uchádzačov s terciárnym vzdelaním zvýšilo o 2 %, čo môže poukazovať na to, že viac špecialistov prijalo ponuku zamestnania pod úrovňou svojej kvalifikácie.

Potenciál rastu práce v oblasti dlhodobej starostlivosti bude ústrednou témou na konferencii pod názvom „Zvýšenie a skvalitnenie zamestnanosti v oblasti služieb domácej starostlivosti“," ktorú usporiadala 12. septembra v Bruseli Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Súvislosti

Na význam sektoru zdravotníckej starostlivosti z hľadiska tvorby pracovných miest sa kládol osobitný dôraz v Balíku opatrení Komisie v oblasti zamestnanosti z apríla 2012 (pozri IP/12/380 a MEMO/12/252), ktorého súčasťou je pracovný dokument útvarov Komisie o akčnom pláne pre pracovnú silu EÚ v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

Sektor zdravotníckej starostlivosti priamo zamestnáva približne jedného z desiatich pracovníkov v EÚ, pričom Nemecko a Spojené kráľovstvo dáva podľa európskeho monitoru voľných pracovných miest prácu zhruba 60 % zdravotníckeho personálu v EÚ-27.

Voľné pracovné miesta v zdravotníctve patria podľa Európskej správy za rok 2012 o voľných pracovných miestach a nábore k tým, ktoré sa v Európe najťažšie obsadzujú.

Z analýzy hlavných trendov týkajúcich sa špecialistov v ošetrovateľstve a pôrodníctve v rámci Prehľadu zručností EÚ vyplýva, že k tomuto nesúladu prispieva kombinácia faktorov: nedostatočný počet vyškolených špecialistov v ošetrovateľstve, konkurencia v celosvetovom dopyte po špecialistoch v ošetrovateľstve, výrazný dopyt po náhradníkoch v súvislosti s rastúcim počtom špecialistov v ošetrovateľstve a pôrodníctve, ktorí sú v preddôchodkovom veku, vysoká miera prirodzeného úbytku pracovnej sily spôsobeného vyčerpanosťou, platobné a pracovné podmienky, ako aj nevôľa podujať sa na ťažkú fyzickú prácu.

Európsky monitor voľných pracovných miest je štvrťročný bulletin, ktorý uverejňuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Táto publikácia je súčasťou hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020: „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“.

Ďalšie informácie:

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť

Ďalšie informácie o európskom monitore voľných pracovných miest

Webová stránka Lászlóa Andora

Sledujte Lászlóa Andora na Twitteri

Prihláste sa k odberu bezplatného elektronického spravodajcu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar