Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 września 2013 r.

Zatrudnienie: Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy pokazuje możliwości zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej

W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy potwierdzono, że zwiększa się popyt na siłę roboczą w sektorze opieki zdrowotnej. Zatrudnienie w sektorze opieki zdrowotnej w UE w latach 2008–2012 wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. Na taki stan złożyło się kilka czynników: starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. W 2012 r. w sektorze zdrowia zatrudniono prawie milion osób.

Monitor wskazuje jednak na ogólny spadek popytu na rynku pracy UE, gdzie w czwartym kwartale 2012 r. było o 6 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w ostatnim kwartale 2011 r. Liczba osób zatrudnionych w większości głównych grup zawodowych zmniejszyła się w czwartym kwartale 2012 r., a w przypadku „specjalistów” po raz pierwszy od drugiego kwartału 2010 r. liczba ta spadła (o 5 proc.).

Zawody, w których wzrost liczby pracowników był najwyższy to ‑ po pracownikach opieki osobistej w usługach zdrowotnych‑ programiści i analitycy oprogramowania, pracownicy sekretariatu, brygadziści w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, stwierdził, że: „Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy pozwala osobom poszukującym pracy na określenie sektorów, w których perspektywy znalezienia pracy są najlepsze. Pomaga on również organom publicznym inwestować w szkolenie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach tak, aby uniknąć niedoborów. Najnowsze sprawozdanie potwierdza, że opieka zdrowotna jest jednym z sektorów o największym potencjale do tworzenia miejsc pracy w Europie, a co za tym idzie, w którym inwestycje w szkolenia są pilne”.

W okresie od czwartego kwartału 2011 r. do czwartego kwartału 2012 r. opieka osobista w usługach zdrowotnych plasowała się na pierwszym miejscu wśród najszybciej rozwijających się zawodów. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów mieszczą się trzy inne zawody z branży zdrowotnej: pielęgniarki i położne, technicy medyczni i farmaceutyczni i inne zawody w domenie zdrowia takie jak dentyści, farmaceuci i fizjoterapeuci. W perspektywie średniookresowej najbardziej obiecujące perspektywy zatrudnienia dotyczą pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

W sprawozdaniu zwraca się również uwagę na ewentualny problem wielu krajów dotyczący konieczności radzenia sobie ze starzenia się siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej. Na przykład w Bułgarii i w krajach bałtyckich ponad 40 proc. pracowników służby zdrowia ma od 50 do 64 lat, co znacznie przewyższa unijną średnią.

Wzrost zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej kontrastuje z ogólnym trendem pokazanym w Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy, wskazującym na spadek zatrudnienia o około 4 proc. w UE-27 w okresie między czwartym kwartałem 2011 r. i 2012 r. W większości głównych grup zawodowych zatrudnienie spadło; po raz pierwszy od drugiego kwartału 2010 r. zmniejszyło się także w przypadku pracowników wysoko wykwalifikowanych. Jednocześnie zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem wzrosło o 2 proc., co może wskazywać na to, że więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników podjęło pracę poniżej kwalifikacji.

Potencjał wzrostu liczby miejsc pracy w zakresie opieki długoterminowej będzie głównym przedmiotem konferencji na temat „Liczniejszych i lepszych miejsc pracy w domowych usługach opiekuńczych” organizowanej dnia 12 września br. w Brukseli przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

Kontekst

Na znaczenie sektora opieki zdrowotnej w tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie zwrócono uwagę w pakiecie Komisji dotyczącym zatrudnienia z kwietnia 2012 r. (zob. IP/12/380 oraz MEMO/12/252) zawierającym dokument roboczy służb Komisji na temat Planu działań dotyczącego pracowników opieki zdrowotnej w UE.

Z danych Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy wynika, że mniej więcej co dziesiąty pracownik w UE jest zatrudniony bezpośrednio przez sektor opieki zdrowotnej, a Niemcy i Wielka Brytania zatrudniają około 60 proc. ogółu pracowników służby zdrowia w UE-27.

Sprawozdanie Komisji Europejskie na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie za 2012 r. pokazuje, że zawody w sektorze opieki zdrowotnej są w Europie najbardziej problematyczne i wiążą się z trudnościami w obsadzaniu stanowisk.

Analiza najważniejszych tendencji w przypadku pielęgniarek i położnych w Panoramie umiejętności UE pokazuje, że dysproporcja między popytem a podażą wynika z różnych czynników: niewystarczającej liczby pielęgniarek, konkurencji na rynku zatrudnienia pielęgniarek pomiędzy pracodawcami z całego świata, dużego popytu na nowych pracowników w obliczu rosnącej liczby pielęgniarek i położnych zbliżających się do wieku emerytalnego, wysokiego wskaźnika zaniechania, wynagrodzenia i warunki pracy, jak również niechęci do podjęcia ciężkiej fizycznej pracy.

Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy jest kwartalnikiem publikowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Publikacja ta jest częścią inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” pt. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.

Dodatkowe informacje

Wiadomości na stronie DG ds. Zatrudnienia

Dodatkowe informacje nt. Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar