Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 september 2013

Werkgelegenheid: Europese vacaturemonitor onderstreept groeiende werkgelegenheid in de gezondheidszorg

De toenemende vraag naar arbeidskrachten in de gezondheidszorg wordt bevestigd door de meest recente Europese vacaturemonitor (EVM), die zojuist door de Europese Commissie is gepubliceerd. Tussen 2008 en 2012 is de werkgelegenheid in de gezondheidszorg in de EU met bijna 2 % per jaar gegroeid. Dit komt door de gecombineerde effecten van de vergrijzing van de bevolking, de vooruitgang op het gebied van technologie en behandelmethoden, hogere verwachtingen ten aanzien van het dienstverleningsniveau en een grotere nadruk op preventieve zorg. In 2012 werden in de sector gezondheidszorg bijna een miljoen mensen in dienst genomen.

Dat neemt niet weg dat de monitor in het algemeen een afnemende vraag op de arbeidsmarkt van de EU laat zien, met 6 % minder vacatures in het vierde kwartaal van 2012 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2011. Het aantal mensen dat in dienst werd genomen lag in het vierde kwartaal van 2012 voor de meeste van de belangrijkste beroepsgroepen lager en daalde voor gespecialiseerde werknemers voor het eerst sedert het tweede kwartaal van 2010 (met 5 %).

Na het verzorgend personeel in de gezondheidszorg groeiden de beroepsgroepen van software- en applicatieontwikkelaars en -analisten, administratief secretarissen en gespecialiseerde secretarissen, toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid, en onderwijsgevenden in het basisonderwijs en het voorschoolse onderwijs het sterkst.

László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, verklaarde hierover: "Met behulp van de Europese vacaturemonitor kunnen werkzoekenden vaststellen welke sectoren de beste kansen op een baan bieden. Ook helpt de monitor overheidsinstanties te investeren in opleidingen waarmee mensen de juiste vaardigheden verwerven, teneinde tekorten te vermijden. Het meest recente verslag bevestigt dat de gezondheidszorg een van de sectoren met het grootste potentieel voor het scheppen van werkgelegenheid in Europa is, en dus een sector waarvoor dringend in opleiding moet worden geïnvesteerd."

Het verzorgend personeel in de gezondheidszorg nam tussen het vierde kwartaal van 2011 en het vierde kwartaal van 2012 de eerste plaats in onder de snelst groeiende beroepsgroepen. Bij nog 3 andere van de 25 snelst groeiende beroepen betreft het de gezondheidszorg: verpleegkundigen met hogere opleiding en verloskundigen, technici op medisch en farmaceutisch gebied, en andere specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, zoals tandartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Op middellange termijn lijken verpleeg- en verloskundigen het meeste kans op een baan te hebben.

Uit het verslag komt ook naar voren dat een aantal landen zich geconfronteerd ziet met vergrijzing van het personeel in de zorgsector. Zo ligt de leeftijd van meer dan 40 % van de gezondheidswerkers in Bulgarije en de Baltische staten tussen de 50 en 64, beduidend hoger dan gemiddeld in de EU.

De toename van het aantal in dienst genomen arbeidskrachten in de gezondheidszorg staat in contrast met de algemene tendens die de Europese vacaturemonitor laat zien, namelijk een daling van het aantal in dienst genomen arbeidskrachten in de EU-27 met ongeveer 4 % tussen de vierde kwartalen van 2011 en 2012. In de meeste beroepsgroepen werden minder mensen in dienst genomen en voor het eerst sedert het tweede kwartaal van 2010 daalde het aantal in dienst genomen gespecialiseerde werknemers. Tegelijkertijd werden 2 % meer hogeropgeleiden in dienst genomen, wat erop kan wijzen dat meer gespecialiseerde werknemers banen beneden hun opleidingsniveau hebben aangenomen.

Het potentieel voor werkgelegenheidsgroei op het gebied van de langdurige zorg zal centraal staan tijdens een conferentie over "Meer en betere banen in de thuiszorg", die op 12 september in Brussel wordt georganiseerd door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).

Achtergrond

Het belang van de gezondheidszorgsector voor het scheppen van werkgelegenheid in Europa werd onderstreept in het werkgelegenheidspakket van de Commissie van april 2012 (zie IP/12/380 en MEMO/12/252), dat onder meer een werkdocument van de diensten van de Commissie inzake een actieplan voor de gezondheidswerkers in de EU omvatte.

Volgens de Europese vacaturemonitor biedt de gezondheidszorgsector rechtstreeks werk aan ongeveer één op de tien werknemers in de EU, waarbij ongeveer 60 % van het totale personeel in de gezondheidszorg in de EU-27 werkzaam is in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het European Vacancy and Recruitment Report 2012 van de Europese Commissie behoren beroepen in de gezondheidszorg tot de "belangrijkste knelpuntberoepen" in Europa, waarvoor vacatures moeilijk te vervullen zijn.

Uit een analyse van de voornaamste trends voor verpleeg- en verloskundigen in het kader van het EU Skills Panorama blijkt dat een combinatie van factoren bijdraag tot de scheve verhouding tussen vraag en aanbod bij deze beroepen: er worden te weinig verpleegkundigen opgeleid, er is sprake van een wereldwijde concurrentie om verpleegkundigen en er bestaat een aanzienlijke vervangingsvraag nu steeds meer verpleeg- en verloskundigen de pensioengerechtigde leeftijd naderen; ook het hoge verloop, de loonvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en de geringe bereidheid om zwaar lichamelijk werk te verrichten spelen een rol.

De Europese vacaturemonitor is een bulletin dat elk kwartaal door het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie van de Europese Commissie wordt gepubliceerd. Deze publicatie maakt deel uit van het kerninitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" van Europa 2020.

Meer informatie

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid

Meer informatie over de Europese vacaturemonitor

De website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Contact:

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar