Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9.9.2013

Eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline paljastaa työmahdollisuuksien lisääntyneen terveydenhuoltoalalla

Euroopan komission vastikään julkaisema tuorein eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline on vahvistanut työvoiman kysynnän kasvaneen terveydenhuoltoalalla. EU:n terveydenhuoltoalan työllisyys on kasvanut lähes 2 prosenttia vuodessa vuosina 2008–2012. Tähän ovat olleet syynä väestön ikääntyminen, teknologian ja hoitojen kehittyminen, palvelujen laatuun kohdistetut suuremmat odotukset sekä ennaltaehkäisevän hoidon painottuminen. Vuonna 2012 terveydenhuoltoalalle palkattiin lähes miljoona työntekijää.

Seurantaväline osoittaa kuitenkin kysynnän laskeneen kokonaisuudessaan EU:n työmarkkinoilla, sillä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajankohtana. Työhönotettujen määrä oli laskussa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä useimmissa suurimmissa ammattiryhmissä ja laski ”erityisasiantuntijoiden” ryhmässä ensimmäistä kertaa vuoden 2010 toisen neljänneksen jälkeen (5 prosentilla).

Terveyspalvelujen hoitohenkilöstön jälkeen ne ammatit, joissa työntekijöiden määrä kasvoi eniten, olivat ohjelmistosovellusten kehittäjät ja analyytikot, hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit, kaivostoiminnan, valmistusteollisuuden ja rakennusalan työnjohtajat sekä perusasteen opettajat ja lastentarhaopettajat.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komission jäsenen László Andorin mukaan työnhakijat voivat eurooppalaisen avointen työpaikkojen seurantavälineen avulla selvittää, millä aloilla työllistymismahdollisuudet ovat parhaimmat. ”Seurantaväline auttaa lisäksi viranomaisia kohdentamaan koulutusinvestoinnit niin, että ihmisten taidot ja työmarkkinoiden tarpeet kohtaavat, jolloin työvoimapulaa ei pääse syntymään. Viimeisimmästä raportista ilmenee, että terveydenhuolto on yksi niistä aloista, joilla voi Euroopassa syntyä eniten työpaikkoja, ja sen koulutusinvestoinnit ovat näin ollen erityisen kiireelliset”, totesi Andor.

Terveyspalvelujen hoitoammatit olivat nopeimmin kasvava ammattiryhmä vuoden 2011 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2012 vastaavan ajanjakson välillä. Kolme muuta terveysalan ammattiryhmää sijoittuu 25:n nopeimmin kasvavan ammatin joukkoon: sairaanhoidon ammattilaiset ja kätilöt, lääkintä- ja lääketeknikot sekä muut terveyteen liittyvät ammatit, kuten hammaslääkärit, farmaseutit ja fysioterapeutit. Keskipitkällä aikavälillä sairaanhoitajien ja kätilöiden työmahdollisuudet näyttävät lupaavimmilta.

Raportissa tuodaan lisäksi esiin, että joissakin maissa haasteena saattaa olla terveydenhuoltoalan työvoiman ikääntyminen. Bulgariassa ja Baltian maissa yli 40 prosenttia terveydenhuollon työvoimasta on 50–64-vuotiaita, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU:n keskiarvo.

Avoimien työpaikkojen lisääntyminen terveydenhuoltoalalla on ristiriidassa eurooppalaisesta avointen työpaikkojen seurantavälineestä ilmenevän yleisen suuntauksen kanssa, sillä henkilöstön hankinta on vähentynyt noin 4 prosenttia EU-27:ssä vuosien 2012 ja 2011 viimeisten neljännesten välillä. Henkilöstön hankinta oli laskussa useimmissa ammattiryhmissä ja laski ensimmäistä kertaa vuoden 2010 toisen neljänneksen jälkeen erityisasiantuntijoiden ryhmässä. Samalla korkea-asteen koulutuksen saaneiden henkilöiden rekrytointi lisääntyi 2 prosentilla, mikä voi olla osoituksena siitä, että useammat erityisasiantuntijat ottivat vastaan koulutustasoaan vaatimattomampaa työtä.

Pitkäaikaishoitotyön kasvupotentiaalia käsitellään konferenssissa, jonka aiheena on enemmän ja laadukkaampia työpaikkoja kotihoitopalveluissa ja jonka järjestää 12. syyskuuta Brysselissä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound).

Taustaa

Terveydenhuoltoalan tärkeys työpaikkojen luomisessa Euroopassa ilmeni komission huhtikuussa 2012 antamasta työllisyyspaketista (ks. IP/12/380 ja MEMO/12/252), johon sisältyi komission valmisteluasiakirja EU:n terveydenhuoltoalan työvoimaa koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Terveydenhuoltoala työllistää suoraan noin joka kymmenennen työntekijän EU:ssa. Eurooppalaisen avointen työpaikkojen seurantavälineen mukaan Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta työllistävät noin 60 prosenttia EU-27:n terveydenhuoltohenkilöstöstä.

Terveysalan ammatit ovat Euroopassa niitä ammatteja, joiden avoimia työpaikkoja on Euroopan komission avoimia työpaikkoja ja rekrytointia Euroopassa koskevan vuoden 2012 raportin mukaan vaikea täyttää.

EU:n osaamispanoraamassa sairaanhoitajien ja kätilöiden osalta esitetty keskeisten suuntausten analyysi osoittaa, että tähän epätasapainotilaan on useita syitä: koulutettujen sairaanhoitajien riittämätön määrä, maailmanlaajuinen kilpailu sairaanhoitajista, huomattava korvauskysyntä yhä useampien sairaanhoitajien ja kätilöiden lähestyessä eläkeikää, suuri poistuma, palkkaus- ja työskentelyolosuhteet sekä haluttomuus tehdä fyysisesti raskasta työtä.

Eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline on Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston julkaisema neljännesvuosijulkaisu. Julkaisu on osa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma”.

Lisätietoja

Uutisia työllisyyden pääosaston verkkosivulla

Lisätietoja eurooppalaisesta avointen työpaikkojen seurantavälineestä

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar