Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. september 2013

Tööhõive: Euroopa vabade töökohtade seire näitab tervishoiusektoris võimalust rohkemateks töökohtadeks

Euroopa Komisjoni äsja avaldatud Euroopa vabade töökohtade seire kinnitab, et tervishoiusektoris suureneb nõudlus tööjõu järele. Tööhõive ELi tervishoiusektoris on ajavahemikul 2008–2012 kasvanud peaaegu 2% igal aastal. See tuleneb elanikkonna vananemisest, tehnoloogia ja ravi arengust ning sellest, et inimesed ootavad kvaliteetsemaid teenuseid, mistõttu pannakse rohkem rõhku ennetavale tervishoiule. 2012. aastal värvati tervishoiusektoris peaaegu miljon inimest.

Siiski näitab seire, et üldine nõudlus tööjõu järele on ELi tööturul vähenemas, sest võrreldes 2011. aasta viimase kvartaliga oli 2012. aasta neljandas kvartalis vabu töökohti 6% vähem. Tööle võetud inimeste arv vähenes 2012. aasta neljandas kvartalis enamikus töötajate rühmades ning esimest korda alates 2010. aasta teisest kvartalist ka erialaspetsialistide seas (5% võrra).

Hooldustöötajate järel suurenes tööhõive kõige rohkem järgmistes valdkondades: tarkvara arendajad ja analüütikud, haldusassistendid ja sekretär-asjaajajad, kaevandus-, tööstus- ja ehitusjärelevalveinspektorid ning algklasside ja lasteaiaõpetajad.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Euroopa vabade töökohtade seire võimaldab tööotsijatel näha, millised sektorid pakuvad parimaid võimalusi töö leidmiseks. Samuti aitab see riigiasutustel investeerida õigete oskustega inimeste koolitamisse, et vältida tööjõu puudujääke. Viimane aruanne kinnitab, et tervishoid on suurima töökohtade loomise potentsiaaliga sektor Euroopas ning seega on investeerimine selle valdkonna koolitusse hädavajalik.”

Tervishoiuasutuste hooldustöötajate kutseala kasvas ajavahemikus 2011. aasta neljandast kvartalist 2012. aasta neljanda kvartalini kõige enam. 25 kõige kiiremini kasvava kutseala hulgas on ka kolm muud tervishoiuga seotud ametit: õed ja ämmaemandad, meditsiini- ja farmaatsiatoodete tehnikud ning muud tervisega seotud spetsialistid, nt hambaarstid, farmatseudid, füsioterapeudid. Keskpikas perspektiivis on tööalased väljavaated kõige paremad õdedel ja ämmaemandatel.

Aruandes rõhutatakse ka, et mitmed riigid võivad tervishoiusektoris silmitsi seista tööjõu vananemise probleemiga. Näiteks üle 40 % Bulgaaria ja Balti riikide tervishoiutöötajatest on vanuses 50–64, mis on märgatavalt kõrgem ELi keskmisest.

Värbamiste arvu suurenemine tervishoiusektoris on vastuolus üldise suundumusega, mis Euroopa vabade töökohtade seires kajastub. 2011. ja 2012. neljandate kvartalite võrdluses on EL 27s töölevõttude arv umbes 4% kahanenud. Värbamised on vähenenud enamikus töötajate rühmades ning esimest korda alates 2010. aasta teisest kvartalist ka erialaspetsialistide hulgas. Samal ajal suurenes kolmanda taseme haridusega töötajate värbamine 2% võrra, mis võib tähendada, et paljud spetsialistid nõustusid vastu võtma kvalifikatsioonile mittevastava töö.

Pikaajalise hoolduse töökohtade kasvupotentsiaali käsitletakse konverentsil „Rohkem ja paremaid töökohti koduhoolduses”, mille korraldab 12. septembril Brüsselis Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound).

Taust

Tervishoiusektori olulisust töökohtade loomisel Euroopas rõhutati komisjoni 2012. aasta aprilli tööhõivepaketis (vt IP/12/380 ja MEMO/12/252), mis sisaldas ka komisjoni talituste töödokumenti „Tegevuskava ELi tervishoiutöötajate jaoks”.

Tervishoiusektoris töötab ligikaudu iga kümnes ELi töötaja. Euroopa vabade töökohtade seire kohaselt annavad Saksamaa ja Ühendkuningriik tööd umbes 60 % tervishoiutöötajatest EL 27s.

Euroopa 2012. aasta vabade töökohtade ja värbamise aruandes sedastatakse, et töökohad tervishoius on Euroopas ühed kõige raskemini täidetavad.

ELi oskuste ülevaade näitab, et analüüsides suundumusi õenduse ja ämmaemanduse valdkonnas nähtub mitu probleemi: koolitatakse liiga vähe õdesid, meditsiiniõed konkureerivad terves maailmas, asendusvajadus on väga suur, sest paljud õed ja ämmaemandad lähenevad pensionieale, suur ülekoormus, palk ja töötingimused ning valmisolek teha rasket füüsilist tööd.

Euroopa vabade töökohtade seire on kord kvartalis ilmuv bülletään, mida annab välja Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat. Kõnealune dokument on osa strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatusest „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”.

Lisateave

Uudised tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Lisateave Euroopa vabade töökohtade seire kohta

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar