Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Απασχόληση: το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης των κενών θέσεων εργασίας τονίζει τις αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης

Η αύξηση της προσφοράς εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης επιβεβαιώνεται από τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας (EVM), τα οποία μόλις δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απασχόληση στην ΕΕ στον εν λόγω τομέα αυξήθηκε σχεδόν κατά 2 % ετησίως μεταξύ 2008 και 2012. Αυτό οφείλεται στη συνδυασμένη επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού, της προόδου της τεχνολογίας και των θεραπειών, καθώς και στις προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας και περισσότερη έμφαση στην προληπτική φροντίδα. Το 2012 έγιναν περίπου ένα εκατομμύριο προσλήψεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης αντικατοπτρίζουν την πτώση της συνολικής ζήτησης στην αγορά εργασίας της ΕΕ, με 6 % λιγότερες κενές θέσεις εργασίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Ο αριθμός των ατόμων που προσλήφθηκαν μειώθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 όσον αφορά τις περισσότερες από τις κύριες επαγγελματικές ομάδες και μειώθηκε για τους «επαγγελματίες» για πρώτη φορά από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (κατά 5%).

Τα επαγγέλματα που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων μετά τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες ατομικής φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας ήταν οι εργαζόμενοι δημιουργίας και ανάλυσης εφαρμογών λογισμικού, οι διοικητικοί (-ές) και ειδικευμένοι (-ες) γραμματείς, οι επόπτες ορυχείων, μεταποιητικών και κατασκευαστικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι νηπιαγωγοί.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα που αναζητούν εργασία να εντοπίσουν ποιοι τομείς προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές εξεύρεσης εργασίας. Βοηθά επίσης τις δημόσιες αρχές να επενδύσουν στην κατάρτιση των ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποφυγή ελλείψεων. Η τελευταία έκθεση επιβεβαιώνει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας από τους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και άρα στον οποίο οι επενδύσεις σε κατάρτιση είναι επείγουσες.»

Η παροχή ατομικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών περίθαλψης ήρθε πρώτη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων την περίοδο μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2011 και του τέταρτου τριμήνου του 2012. Τρία άλλα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας ήταν μεταξύ των 25 επαγγελμάτων με το μεγαλύτερο δυναμικό: νοσηλευτές και μαίες, τεχνικοί του ιατρικού και φαρμακευτικού κλάδου και άλλοι επαγγελματίες συναφών κλάδων της υγείας, π.χ. οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές. Μεσοπρόθεσμα, οι νοσηλευτές και οι μαίες έχουν τις πλέον ελπιδοφόρες προοπτικές απασχόλησης.

Η έκθεση τονίζει επίσης ότι σε ορισμένες χώρες μπορεί να χρειαστούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, πάνω από το 40 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας στη Βουλγαρία και τα κράτη της Βαλτικής είναι μεταξύ 50 και 64 ετών, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η αύξηση των προσλήψεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης έρχεται σε αντίθεση με τη γενική τάση που αποτυπώνεται στο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, καθώς οι προσλήψεις στην ΕΕ των 27 μειώθηκαν κατά περίπου 4 % μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2012 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Οι προσλήψεις μειώθηκαν στις περισσότερες επαγγελματικές ομάδες και σημείωσαν για πρώτη φορά πτώση από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 για τους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, οι προσλήψεις αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 2 %, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι περισσότεροι επαγγελματίες αποδέχτηκαν θέσεις εργασίας κατώτερες των προσόντων τους.

Το δυναμικό ανάπτυξης της μακροχρόνιας φροντίδας θα αποτελέσει το επίκεντρο συνεδρίου με θέμα «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης», το οποίο διοργανώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες από το Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound).

Ιστορικό του φακέλου

Η Επιτροπή επισήμανε τη σημασία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη στη Δέσμη μέτρων για την απασχόληση του Απριλίου 2012 της Επιτροπής (βλ. IP/12/380 και MEMO/12/252), στην οποία συμπεριλήφθηκε ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για το εργατικό δυναμικό στον τομέα περίθαλψης της υγείας στην ΕΕ.

Ο τομέας περίθαλψης της υγείας απασχολεί άμεσα περίπου έναν στους δέκα εργαζόμενους στην ΕΕ, ενώ στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο απασχολείται περίπου το 60 % των εργαζομένων στον τομέα αυτό στην ΕΕ των 27, με βάση τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας.

Τα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση για τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις για το 2012 που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανάλυση των κύριων τάσεων όσον αφορά τους νοσηλευτές και τις μαίες στο πλαίσιο του πανοράματος δεξιοτήτων της ΕΕ δείχνει ότι στην αναντιστοιχία αυτή συμβάλλει μια σειρά από παράγοντες: ανεπαρκής αριθμός εκπαιδευμένων νοσηλευτών, παγκόσμιος ανταγωνισμός για την πρόσληψη νοσηλευτών, σημαντική ζήτηση για την αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού, καθώς αυξανόμενος αριθμός νοσηλευτών και μαιών πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης, υψηλά ποσοστά καταπόνησης, αποδοχές και όροι εργασίας, καθώς και απροθυμία εκτέλεσης σκληρής σωματικής εργασίας.

Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας είναι ένα τριμηνιαίο δελτίο που δημοσιεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικαιρότητα στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar