Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. září 2013

Zaměstnanost: Evropský monitor volných pracovních míst upozorňuje na rostoucí počet pracovních příležitostí ve zdravotnictví

Zvýšení poptávky po pracovní síle ve zdravotnictví potvrzuje nejnovější Evropský monitor volných pracovních míst, který právě zveřejnila Evropská komise. Zaměstnávání ve zdravotnictví v EU rostlo mezi roky 2008 a 2012 téměř o 2 % ročně. Důvodem bylo společné působení činitelů, jako je stárnutí obyvatelstva, pokrok v technologiích a v péči, očekávání kvalitnějších služeb a větší důraz na preventivní péči. V roce 2012 byl v tomto odvětví přijat do práce téměř jeden milion lidí.

Monitor nicméně odráží celkově klesající poptávku na trhu práce v EU, kde bylo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 o 6 % méně volných pracovních míst ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2011. Počet zaměstnaných osob se snížil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 ve většině hlavních profesních skupin a v případě „odborných profesí“ klesl poprvé od druhého čtvrtletí roku 2010 (o 5 %).

Mezi povolání s nejvyšším nárůstem počtu zaměstnanců po pracovnících osobní péče v oblasti zdravotnictví patří analytici a vývojáři aplikací, administrativní pracovníci a odborní asistenti, vedoucí pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví a učitelé na prvním stupni a v oblasti předškolní výchovy.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, k tomu uvedl: „Evropský monitor volných pracovních míst umožňuje uchazečům o zaměstnání zjistit, ve kterých odvětvích mají nejlepší vyhlídky na získání práce. Pomáhá rovněž orgánům veřejné správy investovat do odborné přípravy kvalifikovaných pracovních sil, aby se předešlo jejich nedostatku. Nejnovější zpráva potvrzuje, že zdravotní péče je jedním z odvětví s největším potenciálem k vytváření pracovních míst v Evropě, a že investice do odborné přípravy jsou zde tudíž nezbytné.“

Osobní péči v oblasti zdravotnictví náleží první místo mezi nejrychleji rostoucími povoláními v období mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2011 a čtvrtým čtvrtletím roku 2012. Mezi 25 nejrychleji rostoucími povoláními jsou další tři pracovní místa v odvětví zdravotnictví: odborníci v oblasti ošetřovatelství a porodnictví, zdravotničtí a farmaceutičtí technici a jiné zdravotní profese v příbuzných oborech, např. zubní lékaři, lékárníci či rehabilitační pracovníci. Střednědobé vyhlídky na získání zaměstnání vypadají nejslibněji u ošetřovatelů a porodních asistentů.

Zpráva rovněž zdůrazňuje, že řada zemí se zřejmě musí zabývat problematikou stárnutí pracovní síly ve zdravotnictví. Například věk více než 40 % pracovníků v oblasti zdravotní péče v Bulharsku a pobaltských státech se pohybuje mezi 50 a 64 lety, což značně převyšuje průměr v EU.

Nárůst zaměstnávání ve zdravotnictví je v rozporu s obecným trendem, který se v Evropském monitoru volných pracovních míst projevuje — s poklesem zaměstnávání v EU-27 mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2012 a čtvrtým čtvrtletím roku 2011 přibližně o 4 %. Zaměstnávání klesalo ve většině profesních skupin a poprvé od druhého čtvrtletí roku 2010 pokleslo u odborných profesí. Zároveň se o 2 % zvýšilo zaměstnávání osob s terciárním vzděláním, což může naznačovat, že více odborníků přijalo pracovní místo, které neodpovídá jejich kvalifikaci.

Růstovému potenciálu pracovních příležitostí v oblasti dlouhodobé péče bude věnována pozornost na konferenci s názvem „Početnější a lepší pracovní místa v oblasti domácí péče“ (More and Better Jobs in Home Care Services), kterou organizuje Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) dne 12. září v Bruselu.

Souvislosti

Význam odvětví zdravotnictví při vytváření pracovních příležitostí v Evropě byl zdůrazněn v balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti z dubna 2012 (viz IP/12/380 a MEMO/12/252), jenž obsahoval i pracovní dokument útvarů Komise o akčním plánu pro pracovní sílu EU v oblasti zdravotní péče.

Podle Evropského monitoru volných pracovních míst je ve zdravotnictví v EU přímo zaměstnán přibližně jeden z deseti pracovníků, přičemž Německo a Spojené království zaměstnávají zhruba 60 % pracovníků ve zdravotnictví v rámci EU-27.

Povolání ve zdravotnictví patří v Evropě mezi místa, která se podle Evropské zprávy o volných pracovních místech a náborech za rok 2012 (European Vacancy and Recruitment Report 2012) nejobtížněji naplňují.

Z analýzy hlavních trendů u ošetřovatelů a porodních asistentů podle Přehledu dovedností EU vyplývá, že obtížnou situaci způsobuje kombinace těchto faktorů: nedostatečný počet vyškolených ošetřovatelů, vysoká poptávka po ošetřovatelích na celém světě, značná potřeba nahrazování související s rostoucím počtem ošetřovatelů a porodních asistentů v předdůchodovém věku, vysoká náročnost práce, mzda a pracovní podmínky, jakož i neochota vykonávat těžkou fyzickou práci.

Evropský monitor volných pracovních míst je čtvrtletník, který zveřejňuje generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Publikace je součástí stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“.

Další informace

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Více informací o Evropském monitoru volných pracovních míst

Internetové stránky komisaře Lászlóa Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar