Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 september 2013

Miljö: Nya EU-åtgärder ska skydda den biologiska mångfalden mot problematiska invasiva arter

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag till ny lagstiftning för att förebygga och hantera det snabbt ökande hotet från invasiva arter. Det finns i dagsläget över 12 000 arter i Europa som är främmande för naturmiljön. Omkring 15 % av dessa är invasiva och antalet ökar snabbt. Lagstiftningsförslaget har utarbetats mot bakgrund av de allt större problem som dessa invasiva främmande arter orsakar, exempelvis:

  1. Ekonomiska problem: Invasiva främmande arter orsakar skador för minst 12 miljarder euro varje år i Europa, genom hälsohot (t.ex. den asiatiska bålgetingen Vespa velutina och tigermyggan, som kan orsaka dödsfall), skador på infrastruktur (t.ex. parkslide som skadar byggnader) och minskade skördar (t.ex. sumpbäver som skadar grödor);

  2. Ekologiska problem: Invasiva främmande arter kan skada ekosystemen allvarligt och medföra att arter som behövs för att bibehålla naturmiljöns balans utrotas. Glanshägg utgör t.ex. ett allvarligt hot mot skogsekosystem, och grå ekorre håller på att tränga undan röd ekorre. Näst efter habitatförlust är invasiva främmande arter den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i världen.

  3. Politiska problem: Många medlemsstater måste redan i dag lägga stora resurser på att hantera detta problem, men insatser som är begränsade till ett land är inte effektiva. Kampanjen för att utrota jättelokan i Belgien äventyras t.ex. om arten återinvandrar från Frankrike.

– Kampen mot invasiva främmande arter är ett utmärkt exempel på att Europa blir en bättre plats när vi samarbetar, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Den lagstiftning som vi föreslår kommer att bidra till att skydda den biologiska mångfalden och hjälpa oss att fokusera på de allvarligaste hoten. Den kommer att göra de nationella åtgärderna effektivare så att resultat kan uppnås på det mest kostnadseffektiva sättet. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemsstaterna och Europaparlamentet få denna lagstiftning antagen och intensifiera våra ansträngningar för att lösa detta allvarliga problem i hela Europa.

Förslaget fokuseras på en förteckning over invasiva främmande arter av betydelse för unionen, som kommer att utarbetas tillsammans med medlemsstaterna och grundas på riskbedömningar och vetenskapliga rön. Utvalda arter kommer att förbjudas i EU, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att importera, köpa, använda, sätta ut eller sälja dem. Särskilda åtgärder kommer att vidtas för att lösa de problem som uppstår för handlare, uppfödare och ägare till sällskapsdjur under en övergångsperiod.

Förslaget omfattar tre typer av åtgärder:

  1. Förebyggande åtgärder: Medlemsstaterna kommer att anordna kontroller för att förhindra avsiktligt införande av bekymmersamma arter. Många arter förs dock in i EU oavsiktligt, som främmande ämnen i varor eller i containrar. Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att hitta sådana vägar och vidta korrigerande åtgärder.

  2. Tidig varning och snabba reaktioner: När medlemsstaterna upptäcker att en art av betydelse för unionen håller på att etablera sig måste de vidta omedelbara åtgärder för att utrota den.

  3. Hantering av etablerade invasiva arter som är av betydelse för unionen: Om arter av betydelse för unionen redan har en omfattande spridning måste medlemsstaterna vidta åtgärder för att minimera skadorna som de orsakar.

Förslaget uppmuntrar en övergång till en harmoniserad strategi som i högre grad bygger på förebyggande insatser. Det här kommer att öka effektiviteten och på sikt sänka kostnaderna för skador och åtgärder.

Nästa steg

Den föreslagna förordningen kommer nu att behandlas av rådet och Europaparlamentet. Medlemsstaterna kommer fullt ut att delta i arbetet med att sammanställa förteckningen och lämna förslag på arter som ska ingå. Systemet kommer att kombineras med en informationsmekanism: Det europeiska nätet för information om främmande arter, EASIN (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Bakgrund

Antalet främmande arter som sprider sig i Europa väntas öka ytterligare till följd av den ökande volymen och omfattningen av handel och resor, som kommer att leda till att fler arter transporteras runt jorden.

Förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter bygger på EU:s färdplan för resurseffektivitet och EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020.

Mer information:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovisuellt material kan laddas ned från tvlink.org

MEMO/13/769

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar