Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. septembra 2013

Okolje: nov ukrep EU za zaščito biotske raznovrstnosti pred problematičnimi invazivnimi vrstami

Evropska komisija je danes predlagala novo zakonodajo za preprečevanje in nadzorovanje hitro rastoče nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne vrste. Trenutno je v Evropi več kot 12 000 tujerodnih vrst. Približno 15 % jih je invazivnih in se hitro razmnožujejo. Predlog predvideva ukrepanje za reševanje rastočih problemov, ki jih povzročajo te vrste, med drugim:

  1. gospodarski problemi: invazivne tujerodne vrste v Evropi vsako leto povzročijo najmanj 12 milijard evrov škode, in sicer z ogrožanjem zdravja ljudi (npr. azijski sršen in tigrasti komar, ki lahko povzročita smrt), uničevanjem infrastrukture (npr. japonski dresnik, ki uničuje zgradbe) in izgubami pridelka v kmetijstvu (npr. nutrije, ki uničujejo pridelke);

  2. ekološki problemi: invazivne tujerodne vrste lahko resno ogrozijo ekosisteme in povzročijo izumrtje vrst, ki so potrebne za ohranjanje ravnotežja v našem naravnem okolju. Pozna čremsa na primer resno ogroža gozdne ekosisteme, sive veverice pa izpodrivajo rdeče. Invazivne tujerodne vrste so za izgubo habitatov drugi najpogostejši vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti na svetu;

  3. problemi politike: številne države članice morajo v reševanje tega problema že zdaj vlagati veliko sredstev, vendar njihova prizadevanja niso učinkovita, če potekajo samo na nacionalni osnovi. Ukrepanje Belgije za izkoreninjenje orjaškega dežna ne bo učinkovito, če se bo vrsta spet razširila iz Francije.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Boj proti invazivnim tujerodnim vrstam je najboljši primer področja, na katerem je Evropa lahko uspešnejša, če sodeluje. Predlagana zakonodaja bo pomagala zaščititi biotsko raznovrstnost in nam omogočila, da se osredotočimo na najresnejše nevarnosti. Tako bomo lažje izboljšali učinkovitost nacionalnih ukrepov in dosegli rezultate na najbolj stroškovno učinkovit način. Veselim se sodelovanja z državami članicami in Evropskim parlamentom, da bomo vzpostavili potrebno zakonodajo in okrepili prizadevanja za reševanje tega resnega problema po vsej Evropi.“

Osrednja točka predloga je seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki bo pripravljen na podlagi ocen tveganja držav članic in znanstvenih dokazov. Za izbrane vrste bo v EU veljala prepoved, kar pomeni, da jih ne bo mogoče uvažati, kupiti, uporabljati, izpustiti ali prodajati. Sprejeti bodo posebni ukrepi za reševanje težav, ki jih bodo v prehodnem obdobju imeli trgovci, rejci ali lastniki domačih živali.

Predlog predvideva tri vrste ukrepanja:

  1. preprečevanje: države članice bodo organizirale preglede, da bodo preprečile načrtno uvajanje zadevnih vrst. Vendar številne vrste v EU pridejo nenamerno, kot onesnaževalo v blagu ali ujete v zabojnikih. Države članice bodo morale odkriti take poti in sprejeti korektivne ukrepe;

  2. zgodnje obveščanje in odzivanje: ko bodo države članice odkrile vrsto, ki zadeva Unijo in se razširja, bodo nemudoma sprejele ukrepe za izkoreninjenje;

  3. nadzorovanje zadevnih razširjenih invazivnih tujerodnih vrst: če so zadevne vrste že razširjene, bodo države članice morale sprejeti ukrepe za zmanjšanje škode, ki jo povzročajo.

Predlog spodbuja prehod k usklajenemu in bolj preventivnemu pristopu, ki bo sčasoma povečal učinkovitost ter zmanjšal stroške škode in ukrepanja.

Naslednji koraki

Predlagano uredbo bosta zdaj pregledala Svet in Parlament. Države članice bodo polno vključene v pripravo seznama in lahko predlagajo kandidate za uvrstitev nanj. Sistem bo dopolnjeval informacijski podporni mehanizem: Evropsko omrežje informacij o tujerodnih vrstah (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Ozadje

Invazije tujerodnih vrst v Evropo se bodo zaradi vse večjega obsega trgovine in potovanj po pričakovanjih še povečale, saj se bo po svetu prevažalo še več vrst.

Uredba o preprečevanju in nadzorovanju invazivnih tujerodnih vrst temelji na načrtu EU za učinkovitost virov in strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Avdiovizualno gradivo je dostopno na tvlink.org

MEMO/13/769

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar