Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli [9. septembra 2013]

Životné prostredie: nové opatrenie EÚ na ochranu biodiverzity pred problémovými inváznymi druhmi

Európska komisia dnes navrhla nový právny predpis na prevenciu pred rýchlo rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu. V súčasnosti existuje v Európe viac než 12 000 druhov, ktoré žijú v cudzom prírodnom prostredí. Približne 15 % z nich sú invázne druhy, ktorých počet rýchlo rastie. Zámerom vypracovaného návrhu je riešiť rastúce problémy spôsobené týmito inváznymi cudzími druhmi, medzi ktoré patrí:

  1. ekonomický problém: invázne cudzie druhy každoročne spôsobujú v Európe škodu v hodnote najmenej 12 miliárd EUR, a to tým, že ohrozujú ľudské zdravie (napr. ázijský sršeň a komár tigrovaný, ktorých účinky môžu byť tragické), ničia infraštruktúru (napr. krídlatka japonská poškodzuje budovy) a zapríčiňujú straty na výnosoch v poľnohospodárstve (napr. nutria riečna, ktorá poškodzuje úrodu);

  2. ekologický problém: invázne cudzie druhy môžu vážne poškodiť ekosystémy a zapríčiniť vyhynutie druhov, ktoré sú potrebné na zachovanie rovnováhy v našom prírodnom prostredí. Čremcha neskorá napríklad vážne narúša lesné ekosystémy a veverice popolavé vytláčajú veverice obyčajné. Invázne cudzie druhy sú po strate biotopu druhou najväčšou príčinou úbytku biodiverzity na svete;

  3. politický problém: mnohé členské štáty sú už teraz nútené vynakladať značné prostriedky na riešenie tohto problému, ich úsilie však nie je účinné, ak sa problémy riešia výlučne na vnútroštátnej úrovni. Kampaň eradikácie boľševníka obrovského v Belgicku by napríklad zmarilo opätovné rozšírenie tohto druhu z Francúzska.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Boj proti inváznym cudzím druhom je výstižným príkladom oblasti, kde Európa dosahuje lepšie výsledky, ak postupuje spoločne. Právne predpisy, ktoré navrhujeme, nám pomôžu chrániť biodiverzitu a umožnia sústrediť sa na najvážnejšie hrozby. Pomôžu tak zlepšiť účinnosť vnútroštátnych opatrení a dosiahnuť výsledky nákladovo najefektívnejším spôsobom. Teším sa na spoluprácu s členskými štátmi a Európskym parlamentom pri zavádzaní týchto právnych predpisov a posilňovaní nášho úsilia vynaloženého na riešenie tohto vážneho problému v celej Európe.“

Jadrom návrhu je zoznam v Únii obávaných inváznych cudzích druhov, ktorý sa vypracuje v spolupráci s členskými štátmi na základe posúdenia rizika a vedeckých dôkazov. Vybrané druhy budú v EÚ zakázané, čo znamená, že nebude možné ich dovážať, kupovať, používať, vypúšťať alebo predávať. Ak v prechodnom období vzniknú obchodníkom, chovateľom alebo majiteľom spoločenských zvierat problémy, prijmú sa osobitné opatrenia na ich riešenie.

Navrhujú sa tri typy zásahu:

  1. prevencia: členské štáty zorganizujú kontroly na zabránenie úmyselnému zavlečeniu obávaných druhov. Mnohé druhy sa však dostanú do EÚ neúmyselne, ako kontaminanty v tovare alebo ako „čierni pasažieri“ v kontajneroch. Členské štáty budú musieť vykonať príslušné kroky, aby objavili takéto cesty, a prijať nápravné opatrenia;

  2. včasné varovanie a rýchla reakcia: keď členské štáty zistia, že sa v Únii usadil obávaný druh, prijmú okamžité opatrenie na jeho eradikáciu;

  3. regulácia usadeného obávaného invázneho cudzieho druhu: ak sa už v Únii obávané druhy rozšírili, členský štát bude musieť zaviesť opatrenia na minimalizovanie škôd, ktoré spôsobujú.

Návrhom sa podporuje posun k harmonizovanejšiemu a preventívnejšiemu prístupu, ktorým sa postupne zvýši účinnosť a znížia náklady na nápravné opatrenia.

Ďalšie kroky

Navrhované nariadenie teraz preskúma Rada a Parlament. Členské štáty sa budú v plnej miere podieľať na zostavovaní zoznamu, pričom môžu navrhovať druhy, ktoré by bolo vhodné na ňom uviesť. Tento režim bude doplnený informačným podporným mechanizmom: európskou informačnou sieťou zhromažďujúcou údaje o cudzích druhoch (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Súvislosti

Očakáva sa, že vzhľadom na rastúci objem a rozsah obchodu a cestovania, v dôsledku ktorého sa po svete bude prepravovať viac druhov, budú invázie cudzích druhov v Európe čoraz častejšie.

Nariadenie o prevencii a regulácii inváznych cudzích druhov vychádza z plánu EÚ pre efektívne využívanie zdrojov a zo stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovizuálny materiál je možné stiahnuť z tvlink.gro

MEMO/13/769

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar