Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. septembrī

Vide: jauns ES pasākums bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai pret invazīvām sugām

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunu tiesību aktu, ar kuru paredz profilakses un pārvaldības pasākumus saistībā ar strauji pieaugošo apdraudējumu, ko rada invazīvās sugas. Patlaban Eiropā ir vairāk nekā 12 000 svešzemju sugu, kas nav raksturīgas mūsu dabiskajai videi. No tām apmēram 15 % ir invazīvas, un to skaits strauji aug. Priekšlikums ir izstrādāts, lai risinātu šo invazīvo svešzemju sugu radītās problēmas dažādās jomās.

  1. Ekonomika: invazīvās svešzemju sugas ik gadu Eiropā rada zaudējumus, kas mērāmi vismaz 12 miljardos eiro, tostarp apdraudot cilvēka veselību (piem., Āzijas sirseņu un tīģermoskītu kodumi var būt nāvējoši), nodarot bojājumus infrastruktūrai (piem., Japānas krūmsūrene bojā ēkas) un radot ražas zaudējumus lauksaimniekiem (piem., nutrijas kaitē kultūraugiem).

  2. Vide: invazīvās svešzemju sugas var nopietni kaitēt ekosistēmām un izraisīt tādu sugu izzušanu, kas uztur līdzsvaru mūsu dabiskajā vidē (piemēram, vēlā ieva apdraud mežu ekosistēmas un pelēkās vāveres izkonkurē rudās vāveres). Invazīvās svešzemju sugas ir otrs izplatītākais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc biotopu izzušanas.

  3. Politika: daudzām dalībvalstīm šīs problēmas risināšanai jau nākas tērēt lielus līdzekļus, taču valstu līmenī veiktie pasākumi nav pietiekami rezultatīvi. Piemēram, Beļģijā īstenotā Mantegaca latvāņa izskaušanas kampaņa nespēs novērst šīs sugas atkārtotu invāziju no Francijas.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Svešzemju invazīvo sugu apkarošana ir uzskatāms piemērs tam, ka pastāv jomas, kurās Eiropa var sasniegt labākus rezultātus, strādājot kopā. Ierosinātais tiesību akts palīdzēs aizsargāt bioloģisko daudzveidību, un, pateicoties tam, varēsim koncentrēties uz nopietnākajiem apdraudējumiem. Tādējādi tiks uzlabota valsts līmeņa pasākumu efektivitāte un rezultāti sasniegti ar vismazākajām izmaksām. Ceru uz sadarbību ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, lai ieviestu šo tiesību aktu un pastiprinātu mūsu centienus risināt šo nopietno problēmu visā Eiropā."

Priekšlikuma pamatā ir saraksts, kurā iekļautas svešzemju invazīvās sugas, kas rada bažas Savienībai, un kura izveidē dalībvalstis izmantos riska novērtējumus un zinātniskus pierādījumus. Izraudzītās sugas Savienībā tiks aizliegtas, proti, tās nevarēs importēt, pirkt, izmantot, izplatīt vai pārdot. Tiks veikti īpaši pasākumi, lai risinātu problēmas, kas pārejas periodā radīsies tirgotājiem, audzētājiem vai lolojumdzīvnieku īpašniekiem.

Priekšlikumā tiek ierosināti trīs darbības virzieni.

  1. Profilakse: dalībvalstis organizēs pārbaudes, lai izvairītos no apzinātas tādu sugu ievešanas, kas rada bažas. Tomēr daudzas sugas Savienībā nonāk nejauši, kā preču piesārņojums vai netīšām iekļūstot pārvadāšanas tvertnēs. Dalībvalstīm būs jāveic attiecīgas darbības, lai konstatētu šos iekļūšanas ceļus un veiktu koriģējošus pasākumus.

  2. Agrīna brīdināšana un ātra reaģēšana: ja dalībvalstis konstatē tādas sugas ieviešanos, kas rada bažas Savienībai, tās nekavējoties veic izskaušanas pasākumus.

  3. Tādu ieviesušos svešzemju invazīvo sugu pārvaldība, kas rada bažas: ja sugas, kas rada bažas Savienībai, jau ir plaši izplatījušās, dalībvalstīm būs jāievieš pasākumi to nodarītā kaitējuma samazināšanai.

Priekšlikumā ierosināts pāriet uz saskaņotu un profilaktiskāku pieeju, kas varētu uzlabot pasākumu iedarbīgumu un laika gaitā samazināt zaudējumus un pasākuma izmaksas.

Turpmākie pasākumi

Ierosināto regulu izskatīs Padome un Parlaments. Dalībvalstis tiks pilnībā iesaistītas saraksta veidošanā, un tās var ierosināt sugas, kuras tajā būtu jāiekļauj. Režīms tiks sasaistīts ar informatīvā atbalsta mehānismu: Eiropas Svešzemju sugu informācijas tīkls (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Vispārīga informācija

Tā kā tirdzniecības un ceļošanas iespējas kļūst arvien plašākas, ir sagaidāms, ka svešzemju sugu invāzija Eiropā turpinās pieaugt un no vienas pasaules vietas uz citu tiks pārvests vēl daudz sugu.

Regula par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību balstās uz ES ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam.

Plašāka informācija pieejama:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovizuālos materiālus var lejuplādēt vietnē tvlink.org

MEMO/13/769

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar