Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 9.9.2013

Ympäristö: EU:n uudet toimet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi haitallisilta vieraslajeilta

Euroopan komissio ehdotti tänään uutta lainsäädäntöä, jolla ehkäistään ja hallitaan nopeasti kasvavaa haitallisten vieraslajien uhkaa. Tätä nykyä Euroopassa on yli 12 000 lajia, jotka ovat luonnonympäristölle vieraita. Noin 15 prosenttia näistä on haitallisia, ja niiden määrä kasvaa nopeasti. Ehdotuksen tarkoituksena on vastata näistä haitallisista vieraslajeista aiheutuviin yhä suurempiin ongelmiin, jotka liittyvät seuraaviin:

  1. Talous: Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa vähintään 12 miljardin euron edestä vuosittain Euroopassa. Ne uhkaavat ihmisten terveyttä (esim. aasianherhiläinen ja tiikerihyttynen, jotka voivat johtaa kuolemaan), infrastruktuurivauriot (esim. japanintatar, joka vaurioittaa rakennuksia) ja satovahingot (esim. nutria, joka vahingoittaa viljelmiä).

  2. Ekologia: Haitalliset vieraslajit voivat vahingoittaa ekosysteemejä vakavasti ja aiheuttaa luonnonympäristön tasapainon säilyttämisen kannalta tärkeiden lajien kuolemisen sukupuuttoon. Esimerkiksi kiiltotuomi häiritsee metsien ekosysteemejä vakavasti, ja harmaaoravat kilpailevat elintilasta kotoperäisten oravien kanssa. Haitalliset vieraslajit ovat elinympäristön häviämisen jälkeen toiseksi yleisin syy luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen maailmassa.

  3. Toimintapolitiikka: Monet jäsenvaltiot käyttävät jo huomattavia resursseja tämän ongelman ratkaisemiseksi, mutta toimet jäävät tehottomiksi, jos ne toteutetaan puhtaasti kansalliselta pohjalta. Esimerkiksi Belgiassa kaukasianjättiputken hävittämiskampanja jää tehottomaksi, jos laji tulee takaisin Ranskasta.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan haitallisten vieraslajien torjuminen on erinomainen esimerkki alasta, jolla EU saa enemmän aikaan tekemällä yhteistyötä. "Tällä lainsäädäntöehdotuksella pystytään suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, ja sen avulla voidaan keskittyä vakavimpiin uhkiin. Kansalliset toimenpiteet tehostuvat ja tuloksia saavutetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Odotan mielenkiinnolla työskentelyä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa, jotta tämä lainsäädäntö saadaan voimaan ja pystymme tehostamaan toimiamme tämän vakavan ongelman torjumiseksi kaikkialla Euroopassa”, komissaari totesi.

Ehdotuksen keskiössä on unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, joka laaditaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa riskinarviointien ja tieteellisen näytön perusteella. Luetteloon sisällytetyt lajit kielletään EU:ssa, mikä merkitsee, ettei niitä voida tuoda maahan, ostaa, käyttää, päästää ympäristöön tai myydä. Erityisillä toimenpiteillä puututaan ongelmiin, joita aiheutuu siirtymäkaudella kauppiaille, kasvattajille tai lemmikkieläinten omistajille.

Ehdotukseen sisältyy kolmentyyppisiä toimia:

  1. Ennaltaehkäisy: Jäsenvaltiot tekevät tarkastuksia estääkseen merkityksellisten haitallisten vieraslajien tarkoituksellisen tuonnin unioniin. Monet lajit kuitenkin tulevat EU:n alueelle tahattomasti vieraina organismeina tavaroiden mukana tai konteissa. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä havaitakseen tällaiset tuloväylät ja toteuttaakseen korjaavia toimenpiteitä.

  2. Varhaisvaroitus ja nopeat vastatoimet: Jos jäsenvaltiot havaitsevat unionin kannalta merkityksellisen lajin olevan vakiintumassa, niiden on heti ryhdyttävä toimiin lajin hävittämiseksi.

  3. Hallinta, jos merkitykselliset haitalliset vieraslajit ovat jo päässeet vakiintumaan: Jos unionin kannalta merkityksellinen laji on levinnyt jo laajalle, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla minimoidaan niiden aiheuttama haitta.

Ehdotuksessa kannustetaan siirtymään yhdenmukaistettuun ja ennaltaehkäisevämpään lähestymistapaan. Näin tehokkuus lisääntyy, vahingoista aiheutuvat kustannukset jäävät pienemmiksi ja toiminnan kustannukset alenevat ajan mittaan.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus siirtyy nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin tarkasteltavaksi. Jäsenvaltiot osallistuvat täysimääräisesti luettelon laadintaan, ja ne voivat ehdottaa, mitä lajeja luetteloon pitäisi ottaa. Järjestelmään yhdistetään tietotukijärjestelmä eli Euroopan vieraslajien tietoverkosto (European Alien Species Information Network) (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Tausta

Vieraslajien odotetaan lisääntyvän Euroopassa kaupankäynnin ja matkailun yhä lisääntyessä ja ulottuessa laajemmalle. Näin lajit kulkeutuvat eri puolille maailmaa.

Haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta annettava asetus pohjautuu resurssitehokkuutta koskevaan EU:n etenemissuunnitelmaan ja vuoteen 2020 asti ulottuvaan luonnon monimuotoisuutta koskevaan EU:n strategiaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovisuaalista materiaalia voi ladata osoitteesta tvlink.org

MEMO/13/769

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar