Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. september 2013

Keskkond: EL võtab uusi meetmeid bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks probleemsete invasiivsete võõrliikide eest

Euroopa Komisjon tegi täna uue õigusakti ettepaneku, millega soovitakse ennetada ja vähendada kiiresti kasvavat ohtu, mida põhjustavad invasiivsed võõrliigid. Praegu on Euroopas ligikaudu 12 000 liiki, mis on looduskeskkonnale võõrad. Umbes 15 % neist on invasiivsed ja nende arv kasvab kiiresti. Ettepanek on välja töötatud selleks, et käsitleda üha suuremaid probleeme, mida invasiivsed võõrliigid tekitavad. Need probleemid on järgmised:

  1. Majanduslik probleem: invasiivsete võõrliikide tekitatud kahju Euroopas ulatub vähemalt 12 miljardi euroni aastas. Nad ohustavad inimeste tervist (nt Aasia vapsik ja tiigersääsk, kes võivad põhjustada surma), tekitavad kahju taristule (nt vooljas pargitatar kahjustab hooneid) ja vähendavad saagikust (nt nutria, kes kahjustab põllukultuure).

  2. Ökoloogiline probleem: invasiivsed võõrliigid võivad rängalt kahjustada ökosüsteeme ja põhjustada looduskeskkonna tasakaalu säilitamiseks vajalike liikide väljasuremist. Näiteks must kirss kahjustab metsa ökosüsteeme ja hallorav on välja tõrjumas punast oravat. Invasiivsed võõrliigid on elupaikade hävimise järel suuruselt teine bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjus kogu maailmas.

  3. Poliitiline probleem: paljud liikmesriigid peavad juba praegu kulutama märkimisväärselt ressursse selle probleemi lahendamiseks, ent nende jõupingutused ei kanna vilja, kui probleemi käsitletakse üksnes riigi tasandil. Näiteks hiid-karuputke hävitamiskampaania Belgias ei anna tulemusi, kui liik Prantsusmaa kaudu uuesti sisse tungib.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Invasiivsete võõrliikide tõrje on parim näide valdkonnast, kus Euroopa jaoks on parem, kui tehakse koostööd. Meie kavandatav õigusakt aitab kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja selle abil saame keskenduda kõige suurematele ohtudele. See aitab parandada siseriiklike meetmete tõhusust ja saavutada tulemusi kõige kulutõhusamal viisil. Ootan koostööd liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga, et õigusakt vastu võtta ja kiirendada jõupingutusi selle probleemi lahendamiseks kogu Euroopas.”

Ettepaneku keskmes on kogu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide loetelu, mille liikmesriigid koostavad riskianalüüsi ja teaduslike tõendite põhjal. Teatavad liigid ELis keelatakse, mis tähendab, et neid ei ole võimalik importida, osta, kasutada, keskkonda viia ega müüa. Kauplejatel, aretajatel või lemmikloomade omanikel üleminekuperioodil tekkivate probleemide lahendamiseks võetakse erimeetmeid.

Ettepanekuga nähakse ette kolme liiki meetmed:

  1. Ennetamine: liikmesriigid teostavad kontrolle, et vältida probleemsete liikide tahtlikku sissetoomist. Siiski tuuakse paljud liigid ELi juhuslikult, koos kauba või pakenditega. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid selliste liikumisteede ja -viiside avastamiseks ning rakendama parandusmeetmeid.

  2. Varajane hoiatamine ja kiire reageerimine: kui liikmesriik avastab kogu liidu jaoks probleemse liigi, mis on hakanud kohanduma, võtab ta viivitamata meetmed selle hävitamiseks.

  3. Kohandunud probleemsete invasiivsete võõrliikide ohjamine: kui kogu liidu jaoks probleemne liik on juba laialt levinud, peab liikmesriik võtma meetmed, et vähendada nende tekitatud kahju nii palju kui võimalik.

Ettepanekuga toetatakse üleminekut ühtlustatud ja ennetavale lähenemisviisile, millega suurendatakse tõhusust ja vähendatakse kahjudega seotud kulusid. Aja jooksul peaksid vähenema ka meetmekulud.

Edasised sammud

Kavandatav määrus vaadatakse läbi nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Liikmesriigid kaasatakse täiel määral loetelu koostamisse ja nad võivad pakkuda välja liike, mida loetellu lisada. Õigusakti toetatakse teabetoetusmehhanismiga Euroopa võõrliikide teabevõrgustik (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Taustteave

Võõrliikide invasioon Euroopas suureneb ilmselt ka edaspidi, kuna kaubavahetuse ja reisimise maht ja ulatus kasvavad. See tähendab, et kogu maalimas liigub ühest kohast teise rohkem liike.

Invasiivsete võõrliikide ennetamist ja ohjamist käsitlev määrus toetub ELi ressursitõhususe tegevuskavale ja ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiale.

Lisateavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovisuaalset materjali on võimalik alla laadida järgmiselt lingilt: tvlink.org

MEMO/13/769

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar