Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. september 2013

Miljø: Nye tiltag på EU-plan for at beskytte biodiversiteten mod problematiske invasive arter

Europa-Kommissionen foreslår i dag ny lovgivning til forebyggelse og håndtering af den stadig stigende trussel fra invasive arter. Der findes i øjeblikket mere end 12 000 arter i Europa, der ikke er hjemmehørende i naturmiljøet. Ca. 15 % af disse arter er invasive, og de stiger støt i antal. Forslaget sigter mod at imødekomme de stigende problemer, disse ikke-hjemmehørende invasive arter fører med sig, bl.a.:

  1. de økonomiske problemer: ikke-hjemmehørende invasive arter forårsager skader for mindst 12 mia. EUR hvert år i Europa bl.a. ved at skade vores sundhed (f.eks. den asiatiske hveps og tigermyggen, som kan have fatale følger), skade infrastrukturer (f.eks. japansk pileurt, som skader bygningerne) og tab af udbytte i landbruget (f.eks. sumpbæver, der skader afgrøderne)

  2. de økologiske problemer: ikke-hjemmehørende invasive arter kan i høj grad skade økosystemerne og føre til udryddelsen af dyrearter, som er nødvendige for at opretholde balancen i naturmiljøet. Amerikanske kirsebær påvirker f.eks. skovøkosystemerne negativt, og de grå egern udkonkurrerer de røde egern. Næstefter tab af levesteder er ikke-hjemmehørende invasive arter er den største årsag til tab af biodiversitet i verden

  3. de politiske problemer: mange medlemsstater bruger allerede betydelige ressourcer på at håndtere dette problem, men deres indsats har ingen virkning, hvis problemerne udelukkende søges løst på nationalt plan. Kampagnen om udryddelse af kæmpebjørneklo i Belgien har f.eks. ingen nytte, hvis arten atter invaderer landet via Frankrig.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Bekæmpelsen af invasive arter er et godt eksempel på et område, hvor Europa er bedst, når vi samarbejder. Den lovgivning, vi har lagt på bordet, vil hjælpe til at beskytte biodiversiteten og er målrettet, så vi kan fokusere på de største trusler. Det vil gøre de nationale foranstaltninger mere virkningsfulde og skabe mere omkostningseffektive resultater. Jeg ser frem til at arbejde sammen med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om at få gennemført lovgivningen og optrappe vores indsats for at håndtere dette alvorlige problem over hele Europa".

Forslaget er centreret om en liste over ikke-hjemmehørende invasive arter af EU-betydning, som udarbejdes sammen med medlemsstaterne under anvendelse af risikovurderinger og videnskabeligt funderede data. Arterne på listen vil blive forbudt i EU, dvs. at man ikke må indføre, købe, anvende, frigive eller sælge dem. Under overgangsperioden vil der blive truffet særlige foranstaltninger med henblik på at tackle de problemer, der måtte opstå for handlende, avlere eller ejere af selskabsdyr.

Forslaget omfatter tre former for indgreb:

  1. Forebyggelse: medlemsstaterne indfører kontroller for at forhindre den tilsigtede indførelse af de pågældende arter. Mange arter er dog kommet utilsigtet til Europa som "fremmedlegeme" i varer eller fanget i beholdere. Medlemsstaterne vil skulle skride til handling for at opdage disse spredningsveje og træffe korrigerende foranstaltninger.

  2. Tidlig påvisning og hurtig udryddelse: når medlemsstaterne opdager, at en art af betydning for EU er ved at blive etableret i deres område, skal de træffe indgående foranstaltninger for at udrydde den.

  3. Kontrol med etablerede ikke-hjemmehørende invasive arter af betydning: hvis arter af EU-betydning allerede er vidt udbredt, skal medlemsstaterne indføre foranstaltninger til at mindske de skader, de påfører

Forslaget opfordrer til, at man går over til en mere harmoniseret og forebyggende tilgang, hvilket vil give indsatsen større virkning og mindske omkostningerne forbundet med skade og bekæmpelse over tid.

Næste skridt

Den foreslåede forordning vil nu blive undersøgt af Rådet og Europa-Parlamentet. Medlemsstaterne vil deltage fuldt ud i udarbejdelsen af listen og kan foreslå kandidater til listen. Ordningen vil blive suppleret af en informationsstøttemekanisme: det europæiske informationsnet for ikke-hjemmehørende invasive arter (http://easin.jrc.ec.europa.eu/).

Baggrund

Det forventes at invasionen af ikke-hjemmehørende arter vil stige yderligere som følge af stigningen i handel og rejser, hvilket vil medføre øget transport af arter i hele verden.

Forordningen om forebyggelse og håndtering af ikke-hjemmehørende invasive arter bygger på EU's køreplan for ressourceeffektivitet og EU's biodiversitetsstrategi for 2020

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Der kan downloades audiovisuelt materiale fra tvlink.org

MEMO/13/769

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar