Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. září 2013

Životní prostředí: nové opatření EU na ochranu biologické rozmanitosti před problematickými invazními druhy

Evropská komise dnes navrhla nový právní předpis k prevenci a zvládání rychle rostoucí hrozby invazních druhů. V současné době se v Evropě vyskytuje přes 12 000 druhů, které jsou v přírodním prostředí nepůvodní. Přibližně 15 % z nich je invazních a rychle se množí. Účelem návrhu je reagovat na narůstající problémy, které tyto invazní nepůvodní druhy způsobují. Jedná se zejména o tyto problémy:

  1. Ekonomický problém: invazní nepůvodní druhy způsobují v Evropě každoročně škody ve výši nejméně 12 miliard EUR – ohrožují lidské zdraví (například sršeň asijská a komár tygrovaný, jejichž bodnutí může mít za následek i smrt), poškozují infrastrukturu (např. křídlatka japonská, která poškozuje budovy) a snižují výnosy v zemědělství (např. nutrie říční, která ničí úrodu).

  2. Ekologický problém: invazní nepůvodní druhy mohou vážně poškodit ekosystémy a způsobit vymření druhů, které jsou potřebné k udržení rovnováhy našeho přirozeného životní prostředí. Střemcha pozdní například vážně narušuje lesní ekosystémy a veverka popelavá vytlačuje veverku obecnou. Invazní nepůvodní druhy představují po ztrátě přírodních stanovišť druhou největší příčinu úbytku biologické rozmanitosti ve světě.

  3. Politický problém: mnoho členských států již nyní musí na řešení tohoto problému vynakládat značné prostředky, ale jejich úsilí není účinné, pokud má pouze vnitrostátní rozměr. Například eradikační kampaň proti bolševníku velkolepému v Belgii bude zmařena, pokud se tento druh znovu rozšíří z Francie.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Boj proti invazním nepůvodním druhům je typickým příkladem oblasti, kde Evropa dosahuje lepších výsledků, když spolupracuje. Právní úprava, kterou navrhujeme, bude přispívat k ochraně biologické rozmanitosti a je zacílena tak, aby nám umožnila soustředit se na nejvážnější hrozby. Pomůže tak zlepšit účinnost vnitrostátních opatření a dosáhnout výsledků nákladově nejefektivnějším způsobem. Těším se na spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem při uvádění této legislativy do praxe a posilování našeho úsilí o vyřešení tohoto závažného problému v celé Evropě.“

Jádrem návrhu je seznam invazních nepůvodních druhů, které jsou v Unii hrozbou. Seznam bude vypracován ve spolupráci s členskými státy a s využitím posouzení rizik a vědeckých důkazů. Druhy zařazené na seznam budou v EU zakázány, což znamená, že je nebude možné dovážet, nakupovat, využívat, uvolňovat do okolního prostředí ani prodávat. Budou přijata zvláštní opatření k řešení situace obchodníků, chovatelů nebo majitelů domácích zvířat v přechodném období.

Návrh počítá se třemi typy intervence:

  1. Prevence: členské státy budou provádět kontroly s cílem zabránit úmyslnému zavlečení dotčených druhů. Mnoho druhů je však do EU zavlečeno neúmyslně – jako kontaminant ve zboží nebo jako „černí pasažéři“ v kontejnerech. Členské státy budou muset učinit patřičné kroky, aby takové cesty objevily a provedly nápravná opatření.

  2. Včasné varování a rychlá reakce: pokud členské státy zjistí šíření druhu, který je v Unii hrozbou, okamžitě podniknou kroky k jeho eradikaci.

  3. Regulace dotčených invazních nepůvodních druhů, které se již zabydlely: pokud se druhy, které jsou v Unii hrozbou, již rozšířily, budou členské státy muset zavést opatření k minimalizaci páchaných škod.

Návrh podporuje přechod k harmonizovanému přístupu, který bude více zaměřen na prevenci a měl by vést k postupnému zvyšování účinnosti, omezování rozsahu škod a snižování nákladů na opatření.

Další kroky

Návrhem nařízení se nyní budou zabývat Rada a Evropský parlament. Členské státy se budou plně podílet na tvorbě seznamu a mohou navrhnout kandidáty pro zařazení na seznam. Tento režim bude doplněn podpůrným informačním mechanismem – Evropskou informační sítí o nepůvodních druzích (http://easin.jrc.ec.europa.eu/).

Souvislosti

Očekává se, že vzhledem k rostoucímu objemu a rozsahu obchodu a cestování, v jejichž důsledku se po světě přepravuje více druhů, budou invaze nepůvodních druhů v Evropě stále častější.

Nařízení o prevenci a regulaci invazních nepůvodních druhů vychází z plánu EU pro účinnější využívání zdrojů a ze strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Podrobnější informace:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_cs.htm

Audiovizuální materiály jsou k dispozici ke stažení na adrese: tvlink.org

MEMO/13/769

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar