Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. septembra 2013

Komisárka Vassiliouová podporuje snahu litovského predsedníctva EÚ o rozvoj v oblasti vzdelávania a mládeže

Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová navštívi 5. – 10. septembra Litvu, aby podporila litovské predsedníctvo v Rade EÚ v jeho snahe presadiť medzi priority politického programu otázky kvality vzdelávania a príležitostí pre mladých ľudí. Počas svojej návštevy komisárka spolu s litovskou prezidentkou Daliou Grybauskaitėovou otvoria konferenciu EÚ o mládeži a s premiérom Algirdasom Butkeviciusom otvoria konferenciu Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete. Komisárka sa takisto stretne s ministrom školstva a vedy Dainiusom Pavalkisom, ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia Algimantou Pabedinskienėovou a členmi Seimasu (Parlamentu).

Androulla Vassiliouová uviedla: „Teší ma, že litovské predsedníctvo v Rade EÚ zdôrazňuje význam vzdelávania a mládeže pre udržateľný rast a pracovné miesta. Je to jasný signál v čase, keď pripravujeme spustenie nového programu EÚ Erasmus+, vďaka ktorému 4 milióny mladých Európanov budú môcť v priebehu nasledujúcich siedmich rokov absolvovať štúdium, odbornú prípravu, výučbu alebo dobrovoľníctvo v zahraničí. Osobitne sa teším na stretnutie so študentmi a diskusiu o novom programe a príležitostiach, ktoré vytvorí.“

5. septembra sa komisárka zúčastní na konferencii predsedníctva vo Vilniuse, ktorého témou bude európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete. Diskusia bude zameraná na novú stratégiu Európskej komisie na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, ktorá vyzýva k zavedeniu efektívnejších opatrení na posilnenie spolupráce a mobility v rámci EÚ s cieľom zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a prispieť k tvorbe pracovných miest a inovácií (pozri IP/13/678).

Komisárka Vassiliouová podčiarkne dôležitosť rozvoja komplexných vnútroštátnych a inštitucionálnych stratégií, ktoré sa netýkajú iba mobility, ale podporujú aj nové typy partnerstiev. Takisto objasní, ako EÚ plánuje prispieť k splneniu týchto cieľov prostredníctvom nových programov financovania Erasmus+ a Horizont 2020. Androulla Vassiliouvá 5. septembra takisto navštívi vedecké a komunikačné centrum v knižnici Vilniuskej univerzity.

Nasledujúci deň sa stretne so študentmi Univerzity Vytautasa Magnusa a ďalších inštitúcií v Kaunase, aby s nimi diskutovala o programe Erasmus+, budúcnosti Európy a úlohe vzdelávania a odbornej prípravy pri prekonávaní súčasnej krízy.

Hlavnou témou konferencie EÚ o mládeži, ktorá sa uskutoční 9. – 12. septembra vo Vilniuse, budú opatrenia na zvýšenie sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní, neštudujú, ani sa nezúčastňujú žiadnej odbornej prípravy. Komisárka Vassiliouová zdôrazní, že problémy sa môžu účinne riešiť iba koordináciou všetkých dôležitých oblastí politiky, vrátane vzdelávania, zamestnania a zdravia, a to na vnútroštátnej a európskej úrovni. Takisto bude hovoriť o hodnotení štruktúrovaného dialógu EÚ s mladými ľuďmi, ktorý im umožňuje vplývať na obsah politík EÚ týkajúcich sa mládeže. Približne 100 zástupcov mládeže podá správu o konzultáciách, ktoré prebehli v členských štátoch. Cieľom je vypracovať spoločné závery, ktoré by mali prijať ministerstvá zodpovedné za oblasť mládeže ešte v tomto roku.

9. septembra sa komisárka Vassiliouová stretne aj s členmi Seimasu a otvorí konferenciu o úlohách riadenia v oblasti vzdelávania zameranú na to, ako môžu vedúci pracovníci škôl zlepšiť kvalitu a efektívnosť škôl a inštitúcií v oblasti odbornej prípravy. Toto podujatie vychádza z iniciatívy Komisie Prehodnotenie vzdelávania, ktorá vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili podporu učiteľov, vyučujúcich na pedagogických školách a riadiacich pracovníkov škôl s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania.

Súvislosti

Od roku 2007 Litva dostala 76 miliónov EUR z prostriedkov EÚ z programu celoživotného vzdelávania. Z toho 39 miliónov EUR išlo na financovanie programu Erasmus pre mobilitu vysokoškolských študentov, 19 mil. EUR na odborné vzdelávanie a prípravu (Leonardo da Vinci), 13 mil. EUR na spoluprácu medzi základnými a strednými školami (Comenius) a 5 mil. EUR na vzdelávanie dospelých (Grundtvig). Litva takisto dostala 16,6 milióna EUR pre mládež z programu EÚ Mládež v akcii. V rokoch 2011 – 2 000 viac ako 3 500 litovských študentov získalo granty Erasmus na štúdium alebo pracovnú stáž v zahraničí a zároveň prišlo do Litvy takmer 2 000 zahraničných študentov. V roku 2012 sa viac ako 6 000 mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov z Litvy zúčastnilo programu Mládež v akcii.

Erasmus+

Nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorý by Parlament a Rada mali schváliť na jeseň tohto roku, by sa mal začať realizovať v januári 2014. Nahradí program celoživotného vzdelávania, ako aj programy EÚ pre medzinárodnú mobilitu v oblasti vzdelávania. Efektívna štruktúra programu zvýši jeho účinnosť a zároveň zníži náklady. Jeho celkový rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje približne 14,5 miliardy EUR a pre 4 milióny mladých ľudí bude príležitosťou na štúdium, odbornú prípravu, dobrovoľnícku činnosť alebo získanie pracovných skúseností v zahraničí.

Z programu Erasmus+ získajú najviac mladí ľudia, ktorých hospodárska kríza zasiahla mimoriadne tvrdo. V súčasnosti nepracuje ani sa nezúčastňuje na vzdelávaní alebo odbornej príprave okolo 14 miliónov Európanov vo veku 15 až 29 rokov. U týchto ľudí je vyššia pravdepodobnosť chudoby a sociálneho vylúčenia, neistoty a obmedzených možností nájsť si zamestnanie. Rovnako hrozí, že sa skôr zapoja do trestnej činnosti alebo budú trpieť problémami v oblasti duševného a telesného zdravia Odhadované hospodárske straty v Európe vyplývajúce z nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2011 predstavovali 153 mld. EUR alebo 1,2 % HDP.

Erasmus+ takisto posilní spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ aj mimo nej. Na rozvoj spolupráce a príležitostí na mobilitu s partnerskými krajinami mimo EÚ sa ročne vyčlenia prostriedky vo výške 400 miliónov EUR. Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ bude vychádzať z novej stratégie „Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete“, ktorú Európska komisia predstavila 11. júla: do roku 2020 bude na svete približne 7 miliónov medzinárodne mobilných študentov (v porovnaní so 4 miliónmi v roku 2010), najmä z Ázie, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu. V súčasnosti v Európe študuje približne 45 %, t.j. 1,8 milióna študentov, ktorí sa každý rok zúčastnia programov mobility.

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar