Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 4 d.

A. Vassiliou remia ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos pastangas spręsti švietimo ir jaunimo klausimus

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou rugsėjo 5–10 d. lankysis Lietuvoje ir parems ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos pastangas užtikrinti, kad pagal politinę darbotvarkę pirmiausia būtų sprendžiami kokybiško švietimo ir jaunimo galimybių klausimai. Vizito metu Komisijos narė A. Vassiliou kartu su Lietuvos Respublikos Prezidente D. Grybauskaite pradės ES jaunimo konferenciją, o su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi – konferenciją „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“. Komisijos narė taip pat susitiks su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu, socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene ir Seimo nariais.

„Džiaugiuosi, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva pabrėžia švietimo ir jaunimo svarbą užtikrinant tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą, – sakė Komisijos narė A. Vassiliou. – Tai svarbus ženklas šiuo metu, kai ruošiamės pradėti vykdyti programą „Erasmus+“, pagal kurią kitus septynerius metus 4 milijonai jaunųjų europiečių galės studijuoti, atlikti praktiką, mokyti arba savanoriauti užsienyje. Nekantrauju naująją programą ir jos galimybes vizito metu aptarti susitikimuose su studentais.“

Rugsėjo 5–6 d. Komisijos narė dalyvaus Vilniuje vyksiančioje pirmininkaujančios valstybės narės rengiamoje konferencijoje „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“. Diskusijoje daugiausia dėmesio bus skiriama naujajai Europos Komisijos aukštojo mokslo tarptautinio matmens stiprinimo strategijai, pagal kurią raginama imtis ryžtingesnių priemonių bendradarbiavimui ir judumui už ES sienų stiprinti, kad aukštojo mokslo kokybė būtų geresnė ir būtų prisidedama prie darbo vietų kūrimo bei inovacijų skatinimo (žr. IP/13/678).

Komisijos narė A. Vassiliou pabrėš, kaip svarbu rengti išsamias nacionalines ir institucines strategijas, pagal kurias skatinamas ne tik judumas, bet ir naujų rūšių partnerystė. Ji paaiškins, kaip ES ketina prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo naujomis finansavimo programomis „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“. Be to, rugsėjo 5 d. Komisijos narė lankysis Vilniaus universiteto bibliotekos Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.

Rugsėjo 6 d. Kaune ji susitiks su Vytauto Didžiojo universiteto ir kitų švietimo įstaigų studentais ir aptars su jais programą „Erasmus +“, Europos ateitį ir švietimo bei profesinio rengimo vaidmenį siekiant įveikti dabartinę krizę.

Pagrindinė ES jaunimo konferencijos (rugsėjo 9–12 d., Vilnius) tema – jaunimo, pirmiausia nedirbančio ir nesimokančio, įtraukties didinimo priemonės. Komisijos narė A. Vassiliou akcentuos, kad šią problemą galima veiksmingai išspręsti tik nacionaliniu ir ES lygmenimis koordinuojant visas susijusias politikos sritis, įskaitant švietimo, užimtumo ir sveikatos. Ji taip pat pristatys ES struktūrinio dialogo su jaunuoliais, kuriame dalyvaudami jie gali prisidėti prie jiems svarbių politikos sričių formavimo, persvarstymo rezultatus. Maždaug 100 jaunimo atstovų taip pat dalysis grįžtamąja informacija, gauta valstybėse narėse vykdant konsultacijas. Bus siekiama parengti bendras išvadas, kurias dar šiais metais turėtų priimti už jaunimo reikalus atsakingi ES ministrai.

Be to, Komisijos narė A. Vassiliou rugsėjo 9 d. susitiks su Seimo nariais ir pradės konferenciją „Lyderystė švietime“, kurioje bus svarstoma, kaip mokyklų vadovai gali pagerinti mokyklų bei mokymo įstaigų kokybę ir efektyvumą. Konferencijoje bus remiamasi Komisijos iniciatyva „Švietimo persvarstymas“, kuria valstybės narės raginamos labiau remti mokytojus, mokytojų rengėjus ir mokyklų vadovus, kad mokslo rezultatai būtų geresni.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2007 m. Lietuvai pagal Mokymosi visą gyvenimą programą skirta 76 mln. EUR ES lėšų: 39 mln. EUR – aukštajam mokslui pagal programą „Erasmus“, 19 mln. EUR –profesiniam rengimui ir mokymui (pagal programą „Leonardo da Vinci“), 13 mln. EUR –pradinių ir vidurinių mokyklų bendradarbiavimui (pagal programą „Comenius“) ir 5 mln. – EUR suaugusiųjų švietimui (pagal programą „Grundtvig“). Be to, Lietuva gavo 16,6 mln. EUR jaunimui pagal ES programą „Veiklus jaunimas“. 2011–2012 m. daugiau kaip 3 500 Lietuvos studentų buvo suteikta „Erasmus“ stipendija studijoms arba stažuotei užsienyje, o į Lietuvą atvyko beveik 2 000 studentų iš kitų šalių. 2012 m. daugiau kaip 6 000 jaunuolių ir jaunimo srities darbuotojų iš Lietuvos dalyvavo programoje „Veiklus jaunimas“.

Programa „Erasmus+“

Tikimasi, kad šį rudenį Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“, o ji bus pradėta vykdyti 2014 m. sausio mėn. Šia programa pakeičiama Mokymosi visą gyvenimą programa, taip pat ES tarptautinės judumo švietimo srityje programos. Dėl racionalios struktūros ši programa bus veiksmingesnė ir ekonomiškesnė. Šios programos bendras biudžetas bus apie 14,5 mln. EUR, todėl 2014–2020 m. 4 mln. žmonių galės studijuoti, atlikti praktiką, savanoriauti arba įgyti darbo patirties užsienyje.

Pagal programą „Erasmus+“ pirmiausia bus remiamas per ekonomikos krizę ypač skaudžiai nukentėjęs jaunimas. Šiuo metu apie 14 mln. 15–29 m. amžiaus europiečių nedirba ir nesimoko. Nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams kyla didesnis skurdo ir socialinės atskirties arba nesaugaus ir blogai mokamo darbo pavojus. Jiems taip pat kyla didesnė dalyvavimo nusikalstamoje veikloje arba psichikos ir fizinės sveikatos problemų rizika. 2011 m. dėl jaunimo nedarbo ekonomikos nuostoliai Europoje siekė maždaug 153 mln. EUR, t. y. 1,2 proc. BVP.

Programa „Erasmus+“ taip pat padės stiprinti bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityje Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Bendradarbiavimui su ES nepriklausančiomis šalimis partnerėmis ir galimybėms skatinti judumą kasmet bus skiriama 400 mln. EUR parama. Programos „Erasmus+“ tarptautiškumas bus skatinamas vykdant Europos aukštojo mokslo matomumo pasaulyje strategiją, kurią Europos Komisija pradėjo įgyvendinti liepos 11 d. Iki 2020 m. pasaulyje bus apie 7 mln. judžių tarptautinių studentų (palyginti su 4 mln. 2010 m.), daugiausia iš Azijos, Lotynų Amerikos arba Artimųjų Rytų. Šiuo metu Europa kasmet pritraukia apie 45 proc. arba 1,8 mln. judžių studentų.

Daugiau informacijos

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Komisijos narės A. Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. (+32 2) 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. (+32 2) 295 96 67


Side Bar