Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. syyskuuta 2013

Komissaari Vassiliou tukee Liettuan panostusta koulutukseen ja nuorisoon

Liettua toimii parhaillaan EU:n puheenjohtajamaana. Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Andoroulla Vassiliou vierailee siellä 5.-10. syyskuuta tukeakseen maan pyrkimyksiä varmistaa, että koulutuksen korkeatasoisuus ja uusien mahdollisuuksien luominen nuorille ovat poliittisen asialistan kärjessä. Vierailunsa aikana komissaari Vassiliou avaa EU:n nuorisokonferenssin yhdessä Liettuan presidentti Dalia Grybauskaitėn kanssa ja Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa -konferenssin yhdessä pääministeri Algirdas Butkeviciusin kanssa. Komissaari tapaa myös opetus- ja tiedeministeri Dainius Pavalkasin, sosiaali- ja työministeri Algimanta Pabedinskienen sekä Liettuan parlamentin (Seimas) jäseniä.

Vassiliou ilmoitti olevansa tyytyväinen, että Liettua panostaa puheenjohtajakaudellaan koulutukseen ja nuorisoon ja edistää täten kestävää kasvua ja uusien työpaikkojen luomista.Juuri tällainen selkeä viesti on syytä antaa valmistautuessamme EU:n uuteen Erasmus+-ohjelmaan, jonka ansiosta neljä miljoonaa eurooppalaista nuorta voi opiskella, opettaa tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla tulevien seitsemän vuoden aikana. Olen erityisen kiinnostunut tapaamaan vierailuni aikana opiskelijoita ja keskustelemaan heidän kanssaan tästä uudesta ohjelmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista", Vassiliou lisäsi.

Komissaari osallistuu Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa -konferenssiin Vilnassa 5. syyskuuta. Konferenssissa keskitytään korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymistä koskevaan Euroopan komission uuteen strategiaan. Kyseisessä strategiassa peräänkuulutetaan rohkeampia toimenpiteitä, jotta yhteistyö ja liikkuvuus EU:n rajojen yli helpottuisi, korkea-asteen koulutuksen laatu paranisi ja työpaikkojen luominen ja innovointi tehostuisivat (ks. IP/13/678).

Komissaari Vassiliou pyrkii konferenssissa korostamaan, miten tärkeää on kehittää kattavia kansallisia ja institutionaalisia strategioita, joissa ei käsitellä pelkästään liikkuvuutta vaan kannustetaan uudentyyppisiä kumppanuuksia. Lisäksi hän esittää, kuinka EU aikoo edistää näiden tavoitteiden saavuttamista uusilla Erasmus+- ja Horisontti 2020 -rahoitusohjelmilla. Hän vierailee myös Vilnan keskuskirjastossa sijaitsevassa tiede- ja viestintäkeskuksessa 5. syyskuuta.

Seuraavana päivänä (6. syyskuuta) hän tapaa Vytautas Magnus -yliopiston ja muiden oppilaitosten opiskelijoita Kaunasissa keskustellakseen heidän kanssaan Erasmus+-ohjelmasta, Euroopan tulevaisuudesta ja koulutuksen merkityksestä nykyisen kriisin keskellä.

Vilnassa 9.–12. syyskuuta järjestettävässä EU:n nuorisokonferenssissa keskustellaan erityisesti sellaisten nuorten sosiaalisen osallisuuden parantamisesta, joilla ei ole työ- eikä opiskelupaikkaa. Tässä konferenssissa komissaari Vassiliou aikoo painottaa, että tähän ongelmaan voidaan puuttua tehokkaasti vain koordinoimalla kaikkia asiaankuuluvia politiikan aloja (esim. koulutus-, työllisyys- ja terveyspolitiikka) sekä jäsenvaltioiden sisäisesti että EU:n laajuisesti. Hän raportoi myös nuorten kanssa käydyn jäsennellyn vuoropuhelun uudelleentarkastelusta. Tällaisen vuoropuhelun ansiosta nuoret voivat osallistua heille tärkeiden EU-politiikan alojen kehittämiseen. Noin 100 nuorisojärjestöjen edustajaa kertoo jäsenvaltioissaan käydyissä konsultaatioissa saadusta palautteesta. Tarkoituksena on laatia yhteiset päätelmät, jotka EU:n nuorisoasioista vastaavien ministerien on määrä hyväksyä myöhemmin tänä vuonna.

Komissaari Vassiliou tapaa myös Liettuan parlamentin jäseniä ja avaa Koulutusalan johdon konferenssin 9. syyskuuta. Kyseisessä konferenssissa keskitytään siihen, miten koulutusalan johdossa voitaisiin parantaa koulujen ja koulutuslaitosten laatua ja tehokkuutta. Konferenssissa käsitellään komission koulutuksen uudelleenajattelu -aloitetta, jossa jäsenvaltioita kehotetaan antamaan lisää tukea opettajille, opettajankouluttajille ja koulunjohtajille oppimistulosten parantamiseksi.

Tausta

Liettua on vuodesta 2007 lähtien saanut EU:lta 76 miljoonaa euroa elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Tähän sisältyy 39 miljoonan euron Erasmus-rahoitus korkeakoulutukselle, 19 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen (Leonardo da Vinci), 13 miljoonaa euroa ensimmäisen ja toisen asteen koulujen väliseen yhteistyöhön (Comenius) ja 5 miljoonaa euroa aikuiskoulutukseen (Grundtvig). Lisäksi Liettua sai 16,6 miljoonaa euroa EU:n Youth in Action -ohjelmasta. Vuosina 2011–2012 yli 3 500 liettualaista opiskelijaa sai Erasmus-apurahan ulkomailla suoritettavaa opiskelua tai työharjoittelua varten, kun taas vastaavasti lähes 2 000 ulkomaalaista opiskelijaa tuli Liettuaan. Vuonna 2012 yli 6 000 liettualaista nuorta ja nuorisotyöntekijää osallistui Youth in Action -ohjelmaan.

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka Euroopan parlamentin ja neuvoston odotetaan hyväksyvän tänä syksynä. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2014. Sillä korvataan elinikäisen oppimisen ohjelma ja EU:n koulutusalan kansainvälistä liikkuvuutta koskevat ohjelmat. Sen virtaviivaistettu rakenne lisää tehokkuutta ja vähentää samalla kustannuksia. Sen kokonaisbudjetti on noin 14,5 miljardia euroa, ja sen ansiosta neljä miljoonaa henkilöä voi opiskella, kouluttautua, tehdä vapaaehtoistyötä tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla vuosina 2014-2020.

Nuoret, joita talouskriisi on koetellut suhteettoman voimakkaasti, ovat Erasmus+-ohjelman pääasiallisia edunsaajia. Tällä hetkellä noin 14 miljoonaa 15–29-vuotiasta eurooppalaista on ilman työ- ja koulutuspaikkaa. Tällaiset nuoret joutuvat kaikkein todennäköisimmin kohtaamaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä epävarmoja ja heikkoja työllisyysnäkymiä. He sekaantuvat myös muita todennäköisemmin rikollisuuteen tai kärsivät henkisistä tai fyysisistä terveysongelmista. Vuonna 2011 nuorisotyöttömyyden aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioitiin Euroopassa 153 miljardia euroa eli 1,2 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Erasmus+-ohjelmalla vahvistetaan myös koulutusyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja maailmanlaajuisesti. Yhteistyö- ja liikkuvuusmahdollisuuksia EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa tuetaan 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Erasmus+-ohjelman kansainvälinen ulottuvuus perustuu uuteen Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa -strategiaan, jonka Euroopan komissio käynnisti 11. heinäkuuta. Vuonna 2010 maailmassa oli noin 4 miljoonaa kansainvälisesti liikkuvaa opiskelijaa, mutta vuoteen 2020 mennessä lukumäärä nousee noin 7 miljoonaan, joista suurin osa tulee Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta tai Lähi-idästä. Heistä 1,8 miljoonaa eli noin 45 prosenttia valitsee opiskelukohteekseen Euroopan.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Seuraa Androulla Vassilioua Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67


Side Bar