Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. september 2013

Vassiliou toetab ELi eesistujariigi Leedu keskendumist noorsoole ja haridusele

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou külastab 5.–10. septembril ELi eesistujariiki Leedut, et toetada kvaliteetse hariduse ja noorsoo võimaluste avardamise seadmist poliitilise päevakava keskmesse. Külaskäigu ajal avab volinik Vassiliou koos Leedu Vabariigi presidendi Dalia Grybauskaitėga ELi noorsookonverentsi ja koos peaministri Algirdas Butkeviciusega konverentsi „Euroopa kõrgem haridus maailmas”. Volinik Vassiliou kohtub külaskäigu ajal ka haridus- ja teadusministri Dainius Pavalkise ning töö- ja sotsiaalministri Algimanta Pabedinskienėga, samuti Seimase (parlamendi) liikmetega.

Mul on hea meel, et ELi eesistujariik Leedu rõhutab püsiva majanduskasvu ja tööhõive kontekstis hariduse ja noorsoo olulisust,” ütles volinik Vassiliou. „See on selge märguanne, eriti ELi uue programmi „Erasmus kõigile” ettevalmistuste taustal – selle programmi toel saavad neli miljonit noort eurooplast järgmise seitsme aasta jooksul välisriikides õppida, õpetada või vabatahtlikuna töötada. Soovin väga arutada seda uut programmi ja sellega antavaid võimalusi oma kohtumisel üliõpilastega minu Leedu-külastuse ajal.”

5. septembril võtab volinik osa Vilniuses toimuvast eesistujariigi konverentsist, kus käsitletakse Euroopa kõrgharidust maailmas. Konverents keskendub Euroopa Komisjoni uuele strateegiale kõrghariduse rahvusvahelistumise kohta, mis nõuab julgemaid meetmeid ELi sisese koostöö tugevdamiseks ja liikuvuse suurendamiseks, et parandada kõrghariduse kvaliteeti ja aidata kaasa töökohtade loomisele ja innovatsioonile (vt IP/13/678).

Volinik Vassiliou toonitab, et oluline on luua ulatuslikud riigi ja institutsioonide strateegiad, millega edendatakse uut tüüpi partnerlusi ja milles käsitletakse peale liikuvuse ka muid teemasid. Ta selgitab, kuidas EL kavatseb programmidega "Erasmus kõigile" ja „Horisont 2020” nende eesmärkide täitmisele kaasa aidata. 5. septembril külastab ta ka teadus- ja kommunikatsioonikeskust Vilniuse Ülikooli raamatukogus.

Järgmisel päeval (6. september) kohtub ta Kaunase Vytautas Magnuse Ülikooli ja muude õppeasutuste üliõpilastega, et arutada programmi „Erasmus kõigile”, Euroopa tulevikku ning hariduse ja väljaõppe osa praeguse kriisi ületamisel.

Vilniuses 9.–12. septembril toimuval ELi noortekonverentsil on tähelepanu keskmes meetmed, mille eesmärk on soodustada noorte – eriti nende, kes ei õpi, käi tööl ega koolitustel – sotsiaalset kaasamist. Volinik Vassiliou rõhutab, et seda küsimust on võimalik lahendada vaid kõigi oluliste valdkondade (sh hariduse, tööhõive ja tervishoiu) ühisel koordineerimisel riigi ja ELi tasandil. Lisaks esitab Vassiliou ülevaate aruandest, milles käsitletakse ELi struktureeritud dialoogi noortega, mille abil noored saaksid anda panuse neid puudutava poliitika kujundamisse. Ligikaudu 100 noorte esindajat edastavad tagasisidet, mis on saadud konsultatsioonidega nende liikmesriikides. Eesmärk on jõuda ühiste järeldusteni. Neid kajastatakse nõukogu dokumendis, mille noorsooministrid võtavad vastu veel käesoleva aasta jooksul.

Volinik Vassiliou kohtub ka Seimase liikmetega ja avab 9. septembril haridusjuhtimise konverentsi; konverentsil arutatakse, kuidas koolijuhid saaksid parandada koolide ja koolitusasutuste töö kvaliteeti ja tõhusust. Konverents põhineb komisjoni algatusel „Hariduse ümbermõtestamine”, milles kutsuti liikmesriike õpitulemuste parandamiseks üles tugevdama toetust õpetajatele, koolitajatele ja koolijuhtidele.

Taust

Euroopa Liit on 2007. aastast saadik toetanud Leedut elukestva õppe programmi raames 76 miljoni euroga. See hõlmab 39 miljonit eurot Erasmuse kaudu kõrghariduse, 19 miljonit Leonardo da Vinci kaudu kutsehariduse ja -õppe, 13 miljonit Comeniuse kaudu alg- ja keskkoolide koostöö ning 5 miljonit Grundtvigi kaudu täiskasvanute hariduse rahastamiseks. Leedu sai programmi „Aktiivsed noored” raames täiendavaid toetusi 16,6 miljoni euro väärtuses. Aastatel 2011–2012 anti rohkem kui 3 500le Leedu tudengile Erasmuse stipendium, et nad saaksid õppida või leida praktika välismaal, Leetu tuli seevastu peaaegu 2 000 välisüliõpilast. 2012. aastal osales programmis „Aktiivsed noored” üle 6 000 Leedu noore ning noorsootöötaja.

Erasmus kõigile

„Erasmus kõigile”, ELi uus haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad eeldatavasti vastu käesoleva aasta sügisel, käivitub 2014. aasta jaanuaris. „Erasmus kõigile” asendab elukestva õppe ja ELi rahvusvahelise haridusega seotud liikuvuse programmid. Programmi struktuuri on lihtsustatud, see aitab vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Projekti kogueelarve on ~14,5 miljardit eurot ning see võimaldab aastatel 2014–2020 ligikaudu neljal miljonil noorel välisriikides õppida, töökogemusi omandada (sh vabatahtlikuna) ja koolitustel osaleda.

Programmist „Erasmus kõigile” saavad enim abi majanduskriisi tõttu kõige rohkem kannatanud noored. Praegu on ligi 14 miljonit noort, vanuses 15–29, kes ei tööta, õpi ega võta osa koolitustest. Selliseid noori ähvardab teistest enam vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, samuti on nende tulevased tööväljavaated ebakindlad ja kehvad. Neil on suurem tõenäosus kalduda kuritegevusse või kannatada vaimse ja füüsilise tervise hädade all. 2011. aastal oli noorte töötusest tulenev majanduslik kahju Euroopas 153 miljardit eurot (1,2 % SKTst).

„Erasmus kõigile” tugevdab ka haridus- ja koolitusvaldkondade alast koostööd nii ELis kui ka väljaspool. Liiduväliseid partnerriike, kes teevad liikuvuse alal koostööd ELiga, toetatakse igal aastal 400 miljoni euroga. Komisjon kuulutas 11. juulil välja strateegia „Euroopa kõrgharidus maailmas”, millele tugineb ka programmi „Erasmus kõigile” rahvusvaheline mõõde: 2020. aastaks on maailmas ligi seitse miljonit rahvusvaheliselt liikuvat üliõpilast (2010. aastal oli neid neli miljonit), kes on valdavalt pärit Aasia, Ladina-Ameerika ja Lähis-Ida riikidest. Praeguse seisuga külastab Euroopat 45% (1,8 miljonit) eri riikide õppeasutuste vahel liikuvatest üliõpilastest.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar