Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 september 2013

Routekaart van de Commissie voor het aanpakken van de aan schaduwbankieren inherente risico's

De Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen over schaduwbankieren en heeft nieuwe regels voor geldmarktfondsen (MMF's) voorgesteld.

De mededeling is een follow-up van het groenboek over schaduwbankieren van vorig jaar (IP/12/253). De tot dusver door de Commissie ondernomen werkzaamheden worden erin samengevat en mogelijke verdere acties op dit belangrijke gebied worden erin beschreven

De eerste van deze verdere acties – de voorgestelde nieuwe regels voor geldmarktfondsen – wordt vandaag openbaargemaakt en heeft tot doel ervoor te zorgen dat MMF's beter tegen terugbetalingsdruk in stressvolle marktomstandigheden bestand zijn door het liquiditeitsprofiel en de stabiliteit ervan te verbeteren.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten: "We hebben de banken en markten breed gereguleerd. Nu moeten we de risico's van het schaduwbanksysteem aanpakken. Dit speelt een belangrijke rol in de financiering van de reële economie en wij moeten ervoor zorgen dat het transparant is en dat de voordelen die zijn gerealiseerd door bepaalde financiële entiteiten en markten te versterken niet worden tenietgedaan doordat de risico's zich naar minder sterk gereguleerde sectoren verplaatsen."

Achtergrond

Schaduwbankieren is het systeem voor kredietintermediatie waarbij entiteiten en activiteiten van buiten het reguliere bankwezen betrokken zijn. Schaduwbanken zijn niet gereguleerd zoals banken, maar oefenen aan bankactiviteiten verwante activiteiten uit. Volgens een ruwe schatting van de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) bedroeg de omvang van het mondiale schaduwbanksysteem zo'n 51 biljoen EUR in 2011. Dit is 25-30% van het totale financiële stelsel en de helft van de omvang van de bankactiva. Schaduwbankieren is daarom systemisch belangrijk voor Europa's financiële stelsel.

Sinds het begin van de financiële crisis in 2007 heeft de Europese Commissie een brede hervorming van de financiële dienstensector in Europa ondernomen. Doel is een solide en stabiele financiële sector tot stand te brengen - essentieel voor de reële economie - door de tekortkomingen en zwakke punten aan te pakken die door de crisis in het licht zijn gesteld. Maar men mag de risico's niet laten oplopen in de sector van het schaduwbankieren, voor een deel omdat bepaalde bankactiviteiten zich onder druk van nieuwe bankregels naar deze minder sterk gereguleerde sector zouden kunnen verplaatsen.

Geldmarktfondsen (MMF’s) vormen een belangrijke bron van kortetermijnfinanciering voor financiële instellingen, ondernemingen en overheden. In Europa zijn ongeveer 22 % van de kortlopende schuldbewijzen die door overheden of ondernemingen zijn uitgegeven in handen van MMF’s. Zij bezitten 38 % van de door de banksector uitgegeven korte schuld. Wegens de systemische verwevenheid van MMF’s met de banksector en met de financiën van ondernemingen en overheden stonden hun activiteiten centraal bij de internationale werkzaamheden inzake schaduwbankieren.

Belangrijkste elementen van de vandaag voorgestelde mededeling over schaduwbankieren en de verordening inzake geldmarktfondsen:

In de mededeling wordt uiteengezet wat met het schaduwbanksysteem op het spel staat en welke maatregelen reeds zijn genomen om met de risico's ervan om te gaan zoals de regels betreffende de activiteiten van hefboomfondsen (zie MEMO/10/572) en de versterking van de relatie tussen banken en niet-gereglementeerde actoren (de bepalingen betreffende securitisatieblootstellingen in de herziene wetgeving kapitaalvereisten -MEMO/13/272).

De prioriteiten worden geschetst waarvoor de Commissie van plan is initiatieven te nemen:

  1. instellen van een kader voor geldmarktfondsen: de vandaag voorgestelde nieuwe regels (MEMO/13/764) gelden voor geldmarktfondsen (MMF's) die in Europa gevestigd zijn of verkocht worden en beogen hun liquiditeitsprofiel en stabiliteit te verbeteren:

  • liquiditeitsbeheer: MMF's moeten ten minste 10% van hun portefeuille aanhouden in activa met een looptijd van één dag en 20% in activa met een looptijd van één week. Daardoor moeten de MMF's beleggers kunnen terugbetalen die op korte termijn hun deelbewijzen willen verkopen. Om te vermijden dat één emittent in portefeuille de intrinsieke waarde (NAV) van een MMF te sterk onder druk zet, is blootstelling aan één emittent begrensd tot 5% van de portefeuille van de MMF (in waardetermen). Bij standaard-MMF's mag één emittent 10% van de portefeuille uitmaken.

  • stabiliteit : om rekening te houden met het feit dat MMF's met constante NAV meestal door de sponsor gesteund moeten worden om terugbetalingen à pari te kunnen garanderen, zou dit soort MMF volgens de nieuwe regels een vooraf bepaalde kapitaalbuffer moeten aanleggen. Deze buffer wordt dan geactiveerd om stabiele terugbetalingen te ondersteunen in tijden dat de beleggingsportefeuille van het MMF aan waarde verliest.

  1. transparantie van de schaduwbanksector: om de risico's doeltreffend te kunnen monitoren en te kunnen ingrijpen wanneer nodig, moeten gedetailleerde, betrouwbare en uitvoerige gegevens worden verzameld.

  2. effectenrecht en de risico's in verband met effectenfinancieringstransacties (voornamelijk effectenuitleen- en retrocessietransacties). Deze transacties kunnen bijdragen tot een stijging van de hefboomwerking en het procyclische karakter van het financiële systeem versterken, dat dan kwetsbaarder wordt voor bankruns en plotse vermindering van de hefboomwerking. Bovendien zijn deze markten weinig doorzichtig, zodat het moeilijk wordt de eigendomsrechten te bepalen (wie bezit wat?), toezicht te houden op de risicoconcentratie en de tegenpartijen te identificeren (wie is blootgesteld aan wie?)

  3. instelling van een kader voor interactie met de banken: de hoge mate van vervlochtenheid tussen het schaduwbanksysteem en de rest van de financiële sector, meer bepaald het bankwezen, vormt een belangrijke bron van besmettingsrisico. Deze risico's kunnen met name worden aangepakt door de prudentiële regels die voor banken bij hun activiteiten met niet-gereglementeerde financiële entiteiten gelden te verstrengen.

Verder zal bijzondere aandacht aan de toezichtsregelingen voor schaduwbankentiteiten/activiteiten worden besteed om ervoor te zorgen dat specifieke risico’s op toereikende wijze worden aangepakt. Bepaalde gebieden, zoals het opzetten van afwikkelingsinstrumenten voor niet-bancaire financiële instellingen en een structurele hervorming van het banksysteem vereisen verdere analyse en worden later opgehelderd.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de potentiële systeemrisico’s voor de financiële sector worden gedekt en dat de ruimte voor reguleringsarbitrage wordt beperkt om de integriteit van de markt te versterken en het vertrouwen van de spaarders en de consumenten te vergroten.

De mededeling van de Commissie is in lijn met de aanbevelingen van de Raad voor Financiële Stabiliteit, die door de G20-leiders op 5 en 6 september 2013 in Sint-Petersburg zullen worden bevestigd.

Zie ook MEMO/13/763 (schaduwbankieren) en MEMO/13/764 (geldmarktfondsen).

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/money-market-funds/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar