Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. septembrī

Komisijas ceļvedis ar paralēlo banku sistēmu saistīto risku mazināšanai

Komisija šodien ir pieņēmusi paziņojumu par paralēlo banku sistēmu un ierosinājusi jaunus noteikumus par naudas tirgus fondiem (NTF).

Paziņojums ir turpmākais pasākums saistībā ar pagājušā gadā publicēto zaļo grāmatu par paralēlo banku sistēmu (IP/12/253). Tajā ir sniegts kopsavilkums par darbu, ko līdz šim ir veikusi Komisija, un izklāstītas iespējamās turpmākās darbības šajā svarīgajā jomā.

Pirmā no šīm turpmākajām darbībām – ierosinātie jaunie noteikumi attiecībā uz naudas tirgus fondiem – tiek publicēta šodien, un tās mērķis ir nodrošināt, lai NTF varētu labāk izturēt vērtspapīru dzēšanas spiedienu tirgus spriedzes apstākļos, uzlabojot to likviditātes profilu un stabilitāti.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Mūsu regulējums attiecībā uz bankām un tirgiem ir visaptverošs. Tagad mums jāpievēršas riskiem, kurus rada paralēlā banku sistēma. Tai ir būtiska loma reālās ekonomikas finansēšanā, un mums ir jānodrošina, ka tā ir pārredzama un ka uzlabojumi, kas panākti, nostiprinot noteiktas finanšu sabiedrības, netiek mazināti, riskus pārnesot uz mazāk regulētām nozarēm."

Vispārīga informācija

Paralēlā banku sistēma ir kredītu starpniecības sistēma, kurā ir iesaistīti subjekti, kas ir ārpus tradicionālās banku sistēmas. Paralēlās banku sistēmas bankas netiek regulētas kā bankas, taču tās veic bankām līdzīgas darbības. Finanšu stabilitātes padome (FSP) ir aplēsusi, ka globālās paralēlās banku sistēmas apjoms 2011. gadā bija apmēram 51 triljons eiro. Tas atbilst 25–30 % no kopējās finanšu sistēmas apjoma un pusei no banku aktīvu apjoma. Tāpēc paralēlo banku nozarei ir sistēmiska nozīme Eiropas finanšu sistēmā.

Kopš finanšu krīzes sākuma 2007. gadā Eiropas Komisija ir veikusi Eiropas finanšu pakalpojumu nozares visaptverošu reformu. Mērķis ir izveidot spēcīgu un stabilu finanšu nozari, novēršot trūkumus un nepilnības, ko atklāja krīze,– tas ir ļoti būtiski reālajai ekonomikai. Taču nedrīkst pieļaut risku koncentrāciju paralēlajā banku sistēmā, jo jaunie noteikumi banku nozarē varētu radīt stimulus atsevišķu banku darbību novirzīšanai uz mazāk regulēto paralēlo banku sistēmu.

Naudas tirgus fondi (NTF) ir būtisks īstermiņa finansējuma avots finanšu iestādēm, uzņēmumiem un valdībām. Eiropā apmēram 22 % īstermiņa parāda vērtspapīru, ko emitējušas valdības vai uzņēmumi, ir NTF turējumā. To turējumā ir 38 % no visiem banku nozares emitētajiem īstermiņa parāda instrumentiem. Tā kā pastāv šādas sistēmiskas savstarpējas saites starp NTF un banku nozari, kā arī ar uzņēmumu un valdību finansēm, NTF ir paralēlās banku sistēmas jomā veiktā starptautiskā darba centrā.

Šodien publicētā paziņojuma par paralēlo banku sistēmu un regulas priekšlikuma par naudas tirgus fondiem galvenie elementi

Paziņojumā ir izklāstīti aktuālie jautājumi saistībā ar paralēlo banku sistēmu un pasākumi, kas jau veikti, lai mazinātu ar paralēlo banku sistēmu saistītos riskus, piemēram, noteikumi par riska ieguldījumu fondu darbību (sk. MEMO/10/572), un lai nostiprinātu attiecības starp bankām un neregulētiem subjektiem (noteikumi par vērtspapīrošanas riska darījumiem pārskatītajos kapitāla pietiekamības tiesību aktos -MEMO/13/272).

Tajā izklāstītas identificētās prioritātes, attiecībā uz kurām Komisija plāno rīkoties, šādās jomās:

  1. naudas tirgus fondu regulējuma nodrošināšana: jaunie noteikumi, kas ierosināti šodien (MEMO/13/764), attiecas uz naudas tirgus fondiem (NTF), kuru domicils ir Eiropā vai kuru produkti tiek tirgoti Eiropā, un to mērķis ir uzlabot šo fondu likviditātes profilu un stabilitāti:

  • likviditātes pārvaldība: tiktu prasīts, lai vismaz 10 % no NTF portfeļa būtu aktīvi, kuru termiņš nepārsniedz vienu dienu, un 20 % portfeļa vajadzētu būt aktīviem, kuru termiņš nepārsniedz vienu nedēļu. Šī prasība ir ieviesta, lai ļautu NTF izmaksāt līdzekļus ieguldītājiem, kas vēlas izņemt līdzekļus īsā termiņā. Lai izvairītos no situācijām, kurās vienam emitentam ir pārmērīga ietekme uz NTF neto aktīvu vērtību (NAV), riska darījumi ar vienu emitentu tiktu ierobežoti 5 % apjomā no NTF portfeļa (vērtības ziņā). Standarta NTF gadījumā viens emitents varētu veidot 10 % portfeļa;

  • stabilitāte: lai ņemtu vērā nemainīgas neto aktīvu vērtības NTF tendenci prasīt sponsora atbalstu vērtspapīru dzēšanas stabilizācijai atbilstoši nominālvērtībai, jaunie noteikumi uzliktu pienākumu šā veida NTF izveidot iepriekš definētu kapitāla rezervi. Šī rezerve tiks izmantota, lai palīdzētu nodrošināt vērtspapīru stabilu dzēšanu, brīžos, kad mazinās NTF ieguldījumu aktīvu vērtība;

  1. paralēlās banku sistēmas pārredzamība: lai uzraudzītu riskus efektīvā veidā un iejauktos nepieciešamības gadījumā, ir nepieciešams vākt detalizētus, uzticamus un visaptverošus datus par šo nozari;

  2. tiesību akti vērtspapīru jomā un riski, kas saistīti ar vērtspapīru finansēšanas darījumiem (galvenokārt vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi): šie darījumi var veicināt aizņemtu līdzekļu izmantošanas pieaugumu un stiprināt finanšu sistēmas procikliskumu, kura savukārt tādējādi kļūst mazāk aizsargāta straujas ieguldījumu aizplūšanas gadījumos un pēkšņas aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas gadījumā. Turklāt pārredzamības trūkums šajos tirgos apgrūtina īpašumtiesību noteikšanu (kam kas pieder?), risku koncentrācijas uzraudzību un darījumu partneru identificēšanu (kurš ir noslēdzis riska darījumus ar kuru?);

  3. regulējuma nodrošināšana mijiedarbībai ar bankām: ciešās savstarpējās saites starp paralēlo banku sistēmu un pārējo finanšu nozari, jo īpaši banku sistēmu, veido būtisku kaitīgas ietekmes risku. Šo risku varētu krietni mazināt, pastiprinot prudenciālos noteikumus, kas piemērojami banku darījumiem ar neregulētām finanšu sabiedrībām.

Turklāt īpaša uzmanība tiks pievērsta paralēlās banku sistēmas subjektu/darbību uzraudzības pasākumiem, lai nodrošinātu pienācīgu attieksmi pret konkrētiem riskiem. Dažās jomās, piemēram, attiecībā uz finanšu iestāžu, kuras nav bankas, noregulējuma instrumentiem un banku sistēmas strukturālo reformu, ir jāveic papildu izvērtējums, un tās tiks precizētas vēlāk.

Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka potenciālie riski finanšu nozarei ir aptverti un iespējas regulatīvai arbitrāžai ir ierobežotas, lai stiprinātu tirgus integritāti un palielinātu noguldītāju un patērētāju uzticēšanos.

Komisijas paziņojums atbilst Finanšu stabilitātes padomes ieteikumiem, kurus G20 vadītāji apstiprinās 2013. gada 5. un 6. septembrī Sanktpēterburgā.

Sk. arī MEMO/13/763 (paralēlā banku sistēma) un MEMO/13/764 (naudas tirgus fondi).

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/money-market-funds/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar