Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 september 2013

Den digitala agendan: EU-finansierat projekt använder robotar istället för människor för att inspektera petrokemiska behållare

Idag lanserar EU-kommissionen och ett konsortium av tio europeiska företag som leds av Shell ett nytt projekt kallat Petrobot. Man kommer att ta fram robotar som kan ersätta människor vid inspektioner av tryckkärl och lagertankar inom olje- och gassektorn och den petrokemiska industrin.

Hittills har man varit tvungen att stänga petrokemiska anläggningar under inspektioner för att garantera inspektörernas säkerhet. Kärl och tankar måste frikopplas från anläggningens aktiva delar (att stänga av en ventil räcker inte), varefter de rengörs noggrant för att avlägsna alla produkter som kan avge brännbara eller giftiga gaser. I stora tankar monteras sedan ställningar så att inspektörerna får tillträde till alla områden. Efter inspektionen (som ofta varar ett par timmar) måste hela arbetet göras i omvänd ordning. Dessa tidskrävande och kostsamma moment kan snart förenklas med hjälp av robotteknik. Personalen kommer då att i mindre grad utsättas för riskfyllda situationer och industrin kommer att spara tid och resurser. Nya marknader kommer att öppnas för den europeiska robotteknikbranschen och det kommer att skapas nya arbetstillfällen inom robottillverkning och underhåll.

Europas världsledande ställning inom robotteknik och industrirobotar är ingen tillfällighet, säger Nellie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan. Petrobot-projektet visar vår vilja att överföra spetsforskningsresultat till marknaden, öppna nya marknader för EU:s företag och skapa nya arbetstillfällen i Europa.

Petrobot kommer att samla partner från Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Norge, Schweiz och Tyskland under tre år. EU kommer att bidra med 3,7 miljoner euro till projektet som allt som allt uppgår till 6,2 miljoner euro.

Hela värdekedjan bidrar aktivt till Petrobot-projektet, bland annat leverantörer av robot- och inspektionsteknik, företag som tillhandahåller inspektionstjänster och slutanvändare. Inspektionsrobotarna kommer att testas i anläggningar som tillhör medlemmar i slutanvändarkonsortiet. Särskild projektverksamhet kommer att inriktas på att förbereda framtida användargrupper, så att den nya tekniken får maximal genomslagskraft. Dessa nya verksamheter kan skapa nya typer av jobb och öppna nya marknader. Hela teknikområdet kan bli en stark exportvara för EU, både vad gäller hårdvarulösningar och kompletta robotinspektionstjänster. Robotarna och deras inspektionsverktyg kommer att behöva utvecklas och produceras i stora mängder, och det måste finnas tillgång till robotinspektionstjänster. Om projektet lyckas kommer det att stimulera till innovation för att klara mer komplicerade inspektionsuppgifter.

Bakgrund

Petrobot-avtalet kommer att undertecknas vid Shells teknologicenter i Amsterdam av ledande befattningshavare inom EG och Shell, i närvaro av konsortiets medlemmar.

Petrobot kommer att utveckla och validera ny robotinspektionsteknik för två områden:

  1. Inspektion av insidan av tryckkärl när dessa är offline – en robot (dvs. en robotorm eller en krypande robot) går in i kärlet via ett manhål eller ett munstycke efter det att kärlet tagits ur drift (offline). Roboten skannar sedan kärlväggen efter eventuella skador.

  2. Inspektion av lagertankar medan tanken är i bruk – en robot går in i tanken medan produkten (bensin eller mellanprodukter) finns kvar i tanken. Roboten skannar sedan tankens botten efter eventuella skador.

För skanning av en kärlvägg eller en tankbotten kommer robotarna att använda specialiserade inspektionsverktyg. Med dessa verktyg kan robotarna upptäcka eventuella skador, och de måste tillhandahålla samma inspektionskapacitet som en inspektör.

För att garantera säkerheten hos säkerhetskritiska delar av en processanläggning krävs regelbunden inspektion.

Petrobot-initiativet föddes ur ett FoU-program som utfördes av Shell Global Solutions International B. V (ingår i Royal Dutch Shell Plc) med stöd av Quasset B.V., ett nederländskt företag med expertis inom utveckling av konditionsbedömningsteknik.

I projektkonsortiet (med tio parter) lett av Shell ingår även

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Länkar

Robotteknik i den digitala agendan

Dina synpunkter

Hashtag: # forskning, # robotteknik

Digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar