Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. septembra 2013

Digitálna agenda: projekt, ktorý financuje EÚ, využíva na kontrolu petrochemických kontajnerov namiesto ľudí roboty

Európska komisia spolu s konzorciom desiatich európskych spoločností pod vedením spoločnosti Shell dnes začína projekt PETROBOT na vývin robotov, ktoré môžu nahradiť ľudí pri inšpekciách tlakových nádob a cisterien používaných vo veľkej miere v oblasti ropného, plynárenského a petrochemického priemyslu.

Doteraz museli z dôvodu zaručenia bezpečnosti inšpektorov ropné, plynárenské a petrochemické závody počas inšpekčných operácií odstaviť tieto zariadenia: nádoby sa musia odpojiť od aktívnych úsekov závodu (uzatvorenie ventilu nepostačuje), potom sa nádoby dôkladne očistia, aby sa odstránili všetky výrobky, ktoré môžu uvoľňovať horľavé alebo toxické plyny a následne sa potom do väčších nádob namontuje lešenie, aby mali inšpektori prístup do všetkých potrebných oblastí. Po inšpekcii (ktorá často trvá niekoľko hodín) sa všetka táto práca vykonáva v opačnom poradí. Tento zdĺhavý a nákladný postup sa čoskoro bude môcť zredukovať vďaka robotickej technológii, čím sa zníži expozícia pracovníkov potenciálne nebezpečným podmienkam, pričom dôjde k úsporám, pokiaľ ide o čas a zdroje v priemyselnom odvetví, ako aj k otvoreniu nových trhov pre európsky robotický priemysel a umožneniu vytvárania nových pracovných miest v oblasti výroby a údržby robotiky.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Svetové vedúce postavenie Európy v priemyselnej robotike nie je náhoda. Projekt Petrobot ilustruje naše úsilie prenášať špičkové výsledky výskumu až na trh, otvárať nové trhy pre podniky EÚ a vytvárať nové pracovné miesta v Európe.

PETROBOT bude počas obdobia troch rokov zahŕňať partnerov z Holandska, Spojeného kráľovstva, Švédska, Nórska, Švajčiarska a Nemecka. EÚ prispeje na projekt v hodnote 6,2 milióna EUR sumou 3,7 milióna EUR.

Projekt PETROBOT mobilizuje celý hodnotový reťazec vrátane poskytovateľov robotickej a inšpekčnej technológie, podnikov poskytujúcich inšpekčné služby a koncových používateľov. Inšpekčné roboty sa budú testovať v zariadeniach koncových používateľov členov konzorcia. Špeciálne činnosti projektu sú zamerané na prípravu budúcej užívateľskej komunity s cieľom maximalizovať zavádzanie novej technológie. Tieto nové činnosti by mohli vytvoriť nové typy pracovných miest a otvoriť nové trhy. Ako oblasť technológie sa môže stať silným vývozným artiklom EÚ prostredníctvom vývozu robotických technických riešení alebo kompletných služieb robotickej inšpekcie. Roboty, ako aj na nich nainštalované inšpekčné nástroje, by mali byť vyvinuté a vyrobené vo veľkých množstvách, robotické inšpekčné služby sa mali stať dostupnými. Ak bude projekt úspešný, bude stimulovať inovácie na riešenie ešte problematickejších situácií.

Súvislosti

Zmluvu o projekte PETROBOT podpíšu v technologickom stredisku spoločnosti Shell v Amsterdame vyšší predstavitelia Európskej komisie a spoločnosti Shell v prítomnosti členov konzorcia.

PETROBOT má v úmysle vyvinúť a schváliť nové technológie robotickej inšpekcie na tieto účely:

  1. vnútorná inšpekcia tlakových nádob, keď je nádoba mimo prevádzky — robot (v tvare dlhého ramena alebo pásu) vstúpi do nádoby cez kontrolný otvor alebo dýzu potom, ako sa nádoba odstaví. Robot bude potom nádobu skenovať pozdĺž jej steny nádoby a hľadať prípadné poškodenia.

  2. Kontrola cisterien, keď je cisterna v prevádzke — robot vstúpi do cisterny, pričom produkt (ropa alebo medziprodukty) v nej zostáva. Robot bude potom skenovať cisternu pozdĺž jej dna a hľadať prípadné poškodenia.

Na kontrolu stien nádoby alebo dna cisterny budú roboty používať špecializované inšpekčné nástroje. Tieto nástroje robotom umožňujú detekciu akýchkoľvek škôd a musia poskytnúť rovnaké inšpekčné možnosti, ako by poskytol inšpektor.

Pravidelná inšpekcia kľúčových častí spracovateľských zariadení z hľadiska bezpečnosti je potrebné na zabezpečenie ich integrity.

Iniciatíva PETROBOT vznikla z programu výskumu a vývoja, ktorý vyvinula spoločnosť Shell Global Solutions International B.V., súčasť spoločnosti Royal Dutch Shell Plc, s podporou spoločnosti Quasset B.V., holandského MSP so skúsenosťami v oblasti hodnotenia stavu technologického rozvoja.

Desaťčlenné konzorcium projektu, na čele ktorého stojí spoločnosť Shell, zahŕňa aj:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Užitočné odkazy

Robotika v digitálnej agende

Vyjadrite svoj názor

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #research, #robotics

Digitálna agenda

Neelie Kroes

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontaktné osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 2295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar