Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 september 2013

EU på G20-mötet: Intensifiera de globala ansträngningarna för att återställa det globala förtroendet

Förbättra förtroendet i den globala ekonomin, göra betydande framsteg på vägen mot hållbar och inkluderande global tillväxt, bekämpa protektionism och intensifiera den världsomspännande kampen mot skattesmitning och skatteundandragande: Dessa bör vara bland de viktigaste resultaten från detta G20-toppmöte. Detta är uppmaningen som Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europarådets ordförande Herman Van Rompuy kommer att rikta till de andra G20-ledarna när de reser till Sankt Petersburg den 5-6 september som EU:s representanter på mötet.

Innan Barroso åkte till Sankt Petersburg framhöll han följande: - Den globala ekonomiska situationen visar tydligt på en sak: Alla G20-ledare måste intensifiera sina ansträngningar för återhämtning, tillväxt och sysselsättning, en öppen handel, och mer rättvis beskattning. Det finns ingen plats för självbelåtenhet och mycket återstår att göra för alla G20-medlemmar för att återupprätta det globala ekonomiska förtroendet. Jag kommer att klargöra att EU har levt upp till de åtaganden som gjordes i Los Cabos och att vi kommer att fortsätta utveckla vår kombination av omfattande politiska åtgärder som nu börjar ge resultat.

– Europeiska unionen går till detta toppmöte i ett mycket bättre ekonomiskt skick än för ett år sedan i Los Cabos, säger ordförande Van Rompuy. Vår strategi för att motverka krisen har burit frukt, men vi kommer oförtröttligt att fortsätta våra ansträngningar då risker och utmaningar kvarstår. Den ekonomiska krisen har dessutom betonat behovet av att alla betalar sin beskärda del av skatterna. I Sankt Petersburg kommer Europeiska unionen att sträva efter att påskynda kampen mot skatteflykt och säkerställa bredast möjliga stöd för automatiskt utbyte av skatteuppgifter.

G20-ledarna kommer att diskutera den globala ekonomin och behovet av att investera i tillväxt och skapande av arbetstillfällen. EU har gett sitt oreserverade stöd till att placera global tillväxt och sysselsättning högst upp på G20:s agenda. Ledarna bör anta en amibitiös "Sankt Petersburg-handlingsplan" med ett fokuserat åtgärdspaket som kan stärka en stark, balanserad och hållbar tillväxt. Samtliga G20-medlemmar uppmanas att bidra till det. EU:s bidrag grundar sig på dess egna heltäckande strategi för en ekonomisk politik för differentierad och tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering och beslutsamma åtgärder för att stimulera tillväxt och investeringar. Det omfattar initiativ som till exempel tillväxt- och sysselsättningspakten och ungdomssysselsättningsinitiativet, det snabba färdigställandet av bankunionen, intensifierade insatser från Europeiska investeringsbanken, och mycket mer. Ökad verksamhet och optimism i företagen visar tillsammans med de senaste BNP-uppgifterna att Europa sakta men säkert ser en gradvis och svag återhämtning under andra hälften av 2013 som också kommer att få allt starkare fotfäste under 2014, även i de mest utsatta länderna.

Vad gäller reformerna av finanssystemet kommer EU att betona att denna förblir en hörnsten i G20 och att Europa visar resultat på alla fronter. EU kommer att uppmana sina G20-partners att åta sig att det snabbt och effektivt genomförandet av överenskomna åtgärder för att radera de sista vita fläckarna när det gäller finansiell reglering. Vad gäller skuggbanker och penningmarknadsfonder lade Europeiska kommissionen fram en ambitiös strategi innan toppmötet (läs pressmeddelandet från den 4 september: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Det globala paradigmskiftet i kampen mot skattesmitning och skattefusk kommer att drivas ännu längre av G20-gruppens ledare. Med sin betydande sakkunskap och erfarenhet — till exempel i skapandet av ett EU-omfattande system för automatiskt utbyte av information, eller kampen mot aggressiv skatteplanering — ska EU verka för att ett automatiskt informationsutbyte skall bli global standard. Unionen kommer framför allt att stödja alla ansträngningar som kan bidra till att detta snabbt ska kunna genomföras. EU kommer också att ge oreserverat stöd till OECD:s världsomspännande handlingsplan för att bekämpa skatteflykt i företag, något som detta toppmöte förväntas ställa sig bakom.

Toppmötet kommer även att behandla handelsfrågor. Det är viktigt för EU att G20 sänder ett tydligt ställningstagande mot protektionism genom att efterlysa effektivare genomförande av 2010 års åtagande om frysning från Toronto och en förlängning av det till efter 2014. Bara några dagar innan mötet pekade Europeiska kommissionen på den fortsatta, om än något långsammare, ökningen av protektionistiska åtgärder bland G20-medlemmarna och på frånvaron av ansträngningar för att slopa handelsbegränsande åtgärder (Läs mer om kommissionens rapport om handelsbegränsande åtgärder från den 2 september). Öppen, rättvis och fri handel är nödvändig för att hjälpa den bräckliga ekonomiska återhämtningen att vinna fart och bli hållbar. G20-gruppen borde också ge en tydlig politisk signal till förhandlarna som förbereder Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Bali i december, så att en framgångsrik slutlig överenskommelse kan nås med handelslättnader i centrum. När det gäller regionala handelsavtal är EU för att förbättra insynen inom ramen för WTO och kommer att insistera på att EU:s handelsavtal med partnerländer ska hjälpa snarare än hindra den multilaterala handelsagendan.

Slutligen kommer G20-ledarna att diskutera frågor som rör sysselsättning, utveckling, antikorruption, energi och klimat.

I en gemensam skrivelse till EU:s 28 stats- och regeringschefer från den 23 juli redogjorde Barroso och Van Rompuy för sina synpunkter i de centrala frågorna inför G20-toppmötet. Skrivelsen återfinns här: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Bakgrund

Det första G20-toppmötet mellan stats- och regeringscheferna hölls i Washington i november 2008. Det var resultatet av ett gemensamt initiativ mellan EU och USA för att ta itu med den globala finansiella krisen på ett effektivt sätt. Sedan dess har G20 har blivit det viktigaste forumet för internationellt ekonomiskt samarbete. G20-ledarna har haft möten en eller till och med två gånger om året. Som värd för toppmötet 2014 står Australien.

Medlemmarna i G20 är Europeiska unionen och följande 19 länder: Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Folkrepubliken Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Indien, Indonesien, Japan, Mexiko, Republiken Korea, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Turkiet, Förenade kungariket och Förenta staterna. Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy representerar Europeiska unionen på mötet.

Av tradition får gästande länder delta i toppmötena. Det ryska ordförandeskapet bjöd in följande officiella gästländer till G20-mötet: Spanien (permanent inbjuden), Etiopien (ordförande för Afrikanska unionen under 2013), Senegal (ordförande i det nya partnerskapet för Afrikas utveckling Nepad 2013), Kazakstan (medlem i Eurasec tullunion och Oberoende staters samvälde (OSS), Brunei (ordförande för Asean år 2013) och Singapore (ordförande i IMF, Internationella monetära och finansiella kommittén och ordförande för Global Governance Group (3G)).

Dessutom är även följande internationella organisationer inbjudna: Rådet för finansiell stabilitet (FSB), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Internationella valutafonden (IMF), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Förenta nationerna (FN), Världsbanken) samt Världshandelsorganisationen (WTO).

Liksom tidigare organiseras i samband med toppmötet flera sidoevenemang, som B20, L20, C20 och Y20, som är inriktade på olika aktörer från näringslivet, fackliga organisationer, det civila samhället och organisationer för ungdomsfrågor.

För ytterligare upplysningar:

Läs vår broschyr ”Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Läs ordförande Barrosos och Van Rompuys gemensamma G20-skrivelse från den 23 juli 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Besök ordförande Barrosos webbplats för G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Besök Europeiska kommissionens webbplats om kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, som också har ett helt nytt videoklipp: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Besök ordförande Van Rompuys webbplats för G20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=sv

Ryska regeringens officiella webbplats för G20: http://www.g20.org/

Följ ordförandena på Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

Kontaktpersoner:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar