Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. septembra 2013

EÚ na samite G20: zintenzívnenie svetového úsilia zameraného na obnovenie dôvery na celom svete

Zvýšenie dôvery v svetové hospodárstvo, dosiahnutie rozhodného pokroku na ceste k udržateľnému a inkluzívnemu svetovému rastu, boj proti protekcionizmu a zintenzívnenie boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým podvodom na celom svete: to by mali byť hlavné výsledky tohtoročného samitu G20. S touto výzvou určenou vedúcim predstaviteľom krajín G20 navštívia Petrohrad v dňoch 5. – 6. septembra predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, ktorí budú na samite zastupovať Európsku úniu.

Predseda Barroso pred odchodom do Petrohradu povedal: „Z celosvetovej hospodárskej situácie vyplynul jeden záver: Všetci vedúci predstavitelia krajín G20 musia zintenzívniť úsilie zamerané na obnovu, rast a vytváranie pracovných miest, otvorený obchod a spravodlivejšie zdaňovanie. Nemôžeme však zaspať na vavrínoch. Všetkým členom G20 zostáva ešte veľa práce pri obnovovaní dôvery v svetové hospodárstvo. Budem informovať o tom, že EÚ plní záväzky prijaté v Los Cabos a že budeme naďalej presadzovať komplexný súbor politík, ktorý začína prinášať výsledky.“

Predseda Van Rompuy uviedol: „Európska únia prichádza na tento samit v oveľa lepšej hospodárskej forme, než mala pred rokom v Los Cabos. Naša stratégia zameraná na boj s krízou prináša výsledky, budeme však neúnavne pokračovať v našom úsilí, pretože riziká a problémy zostávajú. Hospodárska kríza ešte zdôraznila potrebu, aby všetci platili svoj spravodlivý podiel daní. V Petrohrade sa bude Európska únia usilovať o dosiahnutie pokroku v boji proti daňovým podvodom a o zabezpečenie čo najširšej podpory pre automatickú výmenu informácií týkajúcich sa daní.“

Vedúci predstavitelia G20 budú rokovať o celosvetovom hospodárstve a potrebe investovať do rastu a vytvárania pracovných miest. Európska únia aktívne presadzovala, aby sa svetový rast a zamestnanosť dostali medzi hlavné body programu na samite G20. Vedúci predstavitelia by mali prijať ambiciózny „petrohradský akčný plán“ s cieleným balíkom opatrení, ktoré môžu upevniť silný, vyrovnaný a udržateľný rast. EÚ vyzýva všetkých členov G20, aby prispeli do tohto plánu. Prínos EÚ vychádza z jej vlastnej komplexnej stratégie hospodárskej politiky zameranej na diferencovanú fiškálnu konsolidáciu podporujúcu rast a na rozhodné opatrenia s cieľom stimulovať rast a investície. Zahŕňa také iniciatívy, ako pakt pre rast, iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, urýchlené dobudovanie bankovej únie, posilnené opatrenia Európskej investičnej banky a mnohé ďalšie. Zo zlepšenia ekonomickej činnosti a nálady podnikateľov, ako aj z najnovších čísel HDP vyplýva, že v druhej polovici roku 2013 v Európe pomaly, ale isto dochádza k postupnej miernej obnove, ktorá sa prejaví v roku 2014, a to aj v zraniteľnejších krajinách.

Pokiaľ ide o reformu finančnej regulácie, EÚ opäť zopakuje, že táto oblasť aj naďalej zostáva základným kameňom skupiny G20 a že Európa pôsobí na všetkých úrovniach tejto reformy. EÚ vyzve svojich partnerov v skupine G20, aby sa zaviazali k včasnému a účinnému vykonaniu dohodnutých opatrení s cieľom odstrániť posledné biele miesta v oblasti finančnej regulácie. Tesne pred samitom predložila Európska komisia ambiciózny projekt, ktorý sa týka tieňového bankovníctva a fondov peňažného trhu (pozri tlačovú správu zo 4. septembra: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Vedúci predstavitelia krajín G20 sú pripravení ďalej pracovať na celosvetovej zmene prístupu k boju proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým podvodom. So svojimi významnými odbornými znalosťami a skúsenosťami, ku ktorým patrí napríklad systém automatickej výmeny informácií v rámci EÚ alebo boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, bude EÚ presadzovať, aby sa automatická výmena informácií stala celosvetovou normou. EÚ podporí najmä každé úsilie zamerané na pomoc pri zabezpečení jej urýchleného zavedenia. EÚ takisto dôrazne podporí akčný plán OECD zameraný na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb, ktorého schválenie sa očakáva na samite.

Na samite sa bude hovoriť aj o otázkach týkajúcich sa obchodu. Pre EÚ je dôležité, že samit G20 vysiela dôrazný odkaz proti protekcionizmu, a vyzýva na účinnejšie plnenie záväzku zachovať status quo prijatého v roku 2010 v Toronte a na predĺženie jeho pôsobnosti na obdobie po roku 2014. Iba niekoľko dní pred samitom Európska komisia poukázala na pokračujúci, aj keď o niečo pomalší, nárast protekcionistických opatrení medzi členmi skupiny G20, ako aj na nedostatočné úsilie o zrušenie opatrení obmedzujúcich obchod (viac v správe Komisie o opatreniach obmedzujúcich obchod z 2. septembra). Základným prostriedkom na to, aby sa krehká obnova hospodárstva posilnila a stala sa udržateľnou, je otvorený, spravodlivý a slobodný obchod. Samit G20 by mal takisto vyslať dôrazný politický signál pre rokujúce strany, ktoré pripravujú zasadnutie ministrov v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v decembri na Bali, aby bolo možné dospieť k úspešnej konečnej dohode, ktorej stredobodom je uľahčenie obchodu. Pokiaľ ide o regionálne obchodné dohody, EÚ podporuje zvýšenie transparentnosti v kontexte WTO a je presvedčená, že obchodné dohody EÚ s jej partnermi viacstrannému obchodnému programu pomáhajú a neobmedzujú ho.

Napokon budú vedúci predstavitelia G20 rozoberať aj otázky zamestnanosti, rozvoja, boja proti korupcii, ako aj energetické a klimatické otázky.

V spoločnom liste, ktorý 23. júla 2013 zaslali predsedovia Barroso a Van Rompuy 28 hlavám štátov alebo predsedom vlád krajín EÚ, vyjadrili svoje stanoviská ku kľúčovým otázkam samitu G20. List sa nachádza na tejto adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_sk.htm

Súvislosti:

Prvý samit hlás štátov a predsedov vlád G20 sa uskutočnil vo Washingtone v novembri 2008. Bol výsledkom spoločnej iniciatívy EÚ a Spojených štátov amerických na účinné riešenie celosvetovej finančnej krízy. Odvtedy sa samit G20 stal popredným fórom pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu. Vedúci predstavitelia G20 sa stretávajú raz alebo dokonca dvakrát ročne. Hostiteľom samitu v roku 2014 bude Austrália.

Členmi G20 sú Európska únia spolu s týmito 19 krajinami: Argentína, Austrália, Brazília, Čína, Francúzsko, India, Indonézia, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kórejská republika, Mexiko, Nemecko, Rusko, Saudská Arábia, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty, Taliansko a Turecko. Na samite zastupuje Európsku úniu predseda Komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.

Podľa tradície sa na samite môžu zúčastniť hostiteľské krajiny. Ruské predsedníctvo pozvalo ako oficiálnych hostí samitu G20 tieto krajiny: Španielsko (stály hosť), Etiópiu (predsedajúca krajina Africkej únie v roku 2013), Senegal (predsedajúca krajina Nového partnerstva pre rozvoj Afriky EPAD v roku 2013), Kazachstan [členská krajina colnej únie EurAsEC a Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ)], Brunej (predsedajúca krajina ASEAN-u v roku 2013) a Singapur [predsedajúca krajina Medzinárodného menového a finančného výboru MMF a predsedajúca krajina skupiny pre celosvetovú správu (3G)].

Okrem týchto krajín sú pozvané aj tieto medzinárodné organizácie: Rada pre finančnú stabilitu (FSB), Medzinárodná organizácia práce (MOP), Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia Spojených národov (OSN), Svetová banka (SB) a Svetová obchodná organizácia (WTO).

Podobne ako v minulosti sa v kontexte samitu budú organizovať viaceré vedľajšie podujatia ako napríklad B20, L20, C20 a Y20 zamerané na rôzne zainteresované strany od podnikov a odborových organizácií až po občiansku spoločnosť a mládež.

Ďalšie informácie:

Prečítajte si našu brožúrku „Vedeli ste? Fakty a čísla o Európskej únii a G20“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Spoločný list predsedov Barrosa a Van Rompuya pre G20 pozri na webovej stránke: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_sk.htm

Webové stránky predsedu Barrosa venované G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Webové stránky Európskej komisie venované boju proti daňovým únikom a podvodom, ako aj úplne nové video: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Webové stránky predsedu Van Rompuya venované G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Oficiálne webové stránky ruskej vlády venované G20: http://www.g20.org/

Stránky predsedov na Twitteri: @BarrosoEU, @euHvR

Kontaktné osoby:

Koen Doens (+32 2 298 1566)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)

Jens Mester (+32 2 296 3973)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 3944)


Side Bar