Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 września 2013 r.

UE na szczycie G20: musimy zwiększyć starania, aby przywrócić globalne zaufanie

Pogłębienie zaufania do światowej gospodarki, osiągnięcie zdecydowanego postępu na drodze do zrównoważonego i obejmującego wszystkich wzrostu gospodarczego na całym świecie, ograniczenie protekcjonizmu oraz skuteczniejsze zwalczanie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania – takie powinny być najważniejsze wyniki najbliższego szczytu grupy G20. Właśnie z takim przesłaniem, skierowanym do przywódców grupy, w dniach 5–6 września udadzą się do Sankt Petersburga przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Ich zadaniem będzie reprezentowanie Unii Europejskiej na nadchodzącym szczycie.

Przed wyjazdem do Rosji przewodniczący Barroso powiedział: „Globalna sytuacja gospodarcza unaocznia nam jedno: wszyscy przywódcy grupy G20 powinni zwiększyć wysiłki na rzecz wyjścia z kryzysu, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, otwartego handlu i sprawiedliwszego opodatkowania. Nie możemy sobie pobłażać, gdyż przed nami jeszcze wiele pracy na rzecz przywrócenia zaufania do gospodarki na świecie. Na szczycie jasno oświadczę, że UE wywiązała się ze zobowiązań przyjętych w Los Cabos, i że w dalszym ciągu będziemy realizować całościowy pakiet strategii politycznych, który zaczyna przynosić wyniki”.

Przewodniczący Van Rompuy dodał: „W czasie tegorocznego szczytu Unia Europejska jest w znacznie lepszej kondycji, niż w zeszłym roku w Los Cabos. Nasza strategia walki z kryzysem zaczęła przynosić wyniki, będziemy jednak kontynuować wysiłki, ponieważ zagrożenia i wyzwania związane z kryzysem wciąż istnieją. Kryzys pokazał nam, jak bardzo ważne jest, aby wszyscy płacili swoją część podatków. W Sankt Petersburgu Unia Europejska będzie naciskać na prowadzenie skuteczniejszej walki z unikaniem opodatkowania i na jak najszersze poparcie inicjatywy automatycznej wymiany informacji podatkowych”.

Podczas obrad przywódcy grupy G20 skupią się na sprawach związanych z gospodarką światową oraz na potrzebie inwestowania w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Unia Europejska nalegała na uczynienie kwestii światowego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jednym z najważniejszych punktów programu szczytu. Przywódcy grupy powinni przyjąć ambitny „petersburski plan działania”, zawierający pakiet ukierunkowanych działań służących stymulowaniu zrównoważonego i trwałego wzrostu. Wszystkich członków G20 wezwano do wzięcia udziału w jego opracowaniu. Unia Europejska oparła swój udział na własnej, całościowej strategii polityki gospodarczej, obejmującej zróżnicowaną i sprzyjającą wzrostowi konsolidację fiskalną, jak również zdecydowane działania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego i inwestycji. W ramach tej strategii realizowane są takie inicjatywy jak „Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, szybkie utworzenie unii bankowej, skuteczniejsze działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wiele innych. Wzrost poziomu działalności gospodarczej i poczucia stabilności przedsiębiorców, jak również najnowsze dane dotyczące PKB pokazują, że powoli, ale zdecydowanie Europa wchodzi na drogę stopniowej i łagodnej poprawy w drugiej połowie 2013 r. Według prognoz poprawa sytuacji w roku następnym ugruntuje się i obejmie również kraje, które najbardziej odczuły skutki kryzysu.

Jeżeli chodzi o reformę regulacji rynku finansowego, UE jeszcze raz podkreśli, że jest ona fundamentem działań grupy G20, i że Europa niezmiennie realizuje wszystkie związane z nią programy. UE wezwie swoich partnerów z grupy G20, aby zobowiązali się do skutecznego i terminowego wdrożenia przyjętych środków, dzięki którym dopracowany zostanie ostateczny kształt rozporządzenia finansowego. Przed samym szczytem Komisja Europejska przedstawiła ambitny program dotyczący równoległego systemu bankowego i funduszy rynku pieniężnego (zob. komunikat prasowy z 4 września br.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Przywódcy grupy G20 podejmą dalsze działania na rzecz globalnego paradygmatu w zwalczaniu unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Unia Europejska, posiadająca w tym zakresie znaczne doświadczenie i wiedzę praktyczną dzięki takim instrumentom jak unijny system automatycznej wymiany informacji lub zwalczanie agresywnego planowania podatkowego, będzie nalegać, aby automatyczna wymiana informacji stała się światowym standardem. UE wesprze każde działania przyczyniające się do jego szybkiego wprowadzenia w życie. Unia popiera również plan działania OECD w zakresie ukrócenia unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa na całym świecie, który ma zostać zatwierdzony podczas szczytu.

Uczestnicy spotkania przedyskutują również zagadnienia związane z handlem. UE chciałby aby grupa G20 w sposób dobitny wyraziła sprzeciw wobec protekcjonizmu, wzywając do skuteczniejszego przestrzegania przyjętego w 2010 r. moratorium z Toronto oraz do wydłużenia jego obowiązywania poza 2014 r. Zaledwie na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu Komisja Europejska wskazała na ciągły, chociaż obecnie trochę wolniejszy, wzrost poziomu protekcjonizmu wśród krajów należących do G20 oraz na brak wysiłków na rzecz wyeliminowania środków ograniczających handel (więcej szczegółów można znaleźć z sprawozdaniu Komisji w sprawie takich środków z 2 września br.). Otwarty, sprawiedliwy i wolny handel jest podstawą uzdrowienia wątłych gospodarek, odzyskania przez nie sprawności i ugruntowania ich dobrej kondycji. Grupa G20 powinna również wysłać zdecydowany sygnał polityczny negocjatorom przygotowującym grudniowe spotkanie ministerialne Światowej Organizacji Handlu (WTO), które odbędzie się na Bali, tak aby można było osiągnąć zadowalające porozumienie ostateczne, którego najważniejszym punktem będzie ułatwienie wymiany handlowej. Odnośnie do regionalnych umów handlowych, UE opowiada się za większym poziomem przejrzystości w kontekście WTO; będzie również nalegać, aby umowy handlowe UE z jej krajami partnerskimi przyczyniały się do rozwoju wielostronnej agendy handlowej, a nie do jej ograniczania.

Przywódcy grupy G20 omówią również zagadnienia dotyczące zatrudnienia, rozwoju, przeciwdziałania korupcji oraz energii i klimatu.

We wspólnym liście z 23 lipca 2013 r. do 28 szefów państw i rządów państw członkowskich UE, przewodniczący Barroso i Van Rompuy przedstawili swoje poglądy na najważniejsze kwestie, które zostaną poruszone podczas szczytu G20. Pełna treść listu dostępna jest pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Kontekst:

Pierwszy szczyt szefów państw i rządów grupy G20 odbył się w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r. Zorganizowano go w wyniku wspólnej inicjatywy na rzecz skutecznej walki z kryzysem gospodarczym podjętej przez UE i USA. Od tego czasu G20 stała się najważniejszym forum międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przywódcy grupy G20 spotykają się raz lub nawet dwa razy do roku. W przyszłym roku szczyt odbędzie się w Australii.

Do grupy G20 należy Unia Europejska oraz następujące 19 państw: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Włochy i Wielka Brytania. Unię Europejską reprezentują na szczytach przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Tradycyjnie w szczytach mogą gościnnie uczestniczyć inne państwa. Rosyjska prezydencja zaprosiła następujących oficjalnych gości grupy G20: Hiszpanię (stały gość), Etiopię (przewodniczący Unii Afrykańskiej w 2013 r.), Senegal (przewodniczący Nowego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki w 2013 r.), Kazachstan (członek Unii Celnej EurAsEC oraz Wspólnoty Niepodległych Państw), Brunei (przewodniczący ASEAN w 2013 r.) oraz Singapur (przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Walutowego i Finansowego MFW oraz przewodniczący Grupy Globalnego Zarządzania).

Ponadto zaproszono przedstawicieli następujących organizacji międzynarodowych: Rady Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Wzorem lat ubiegłych, w kontekście szczytu grupy G20 odbędzie się szereg spotkań towarzyszących, takich jak B20, L20, C20 i Y20. Wezmą w nich udział przedstawiciele różnych zainteresowanych stron: świata biznesu, związków zawodowych, społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży.

Dodatkowe informacje:

Broszura Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć… na temat Unii Europejskiej i grupy G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Wspólny list przewodniczącego José Manuela Barroso i przewodniczącego Hermana van Rompuya z 23 lipca 2013 r.: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego José Manuela Barroso poświęcona G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Strona Komisji Europejskiej na temat walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania – wraz z nowym materiałem filmowym: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego Hermana van Rompuya poświęcona G20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=pl

Oficjalna strona rządu Federacji Rosyjskiej dotycząca G20: http://www.g20.org/

Przewodniczący w serwisie Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

Kontakt:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar