Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persmededeling

Brussel, 4 september 2013

De EU op de G20-top: de inspanningen wereldwijd opvoeren om het vertrouwen te herstellen

De versterking van het vertrouwen in de wereldeconomie, beslissende vooruitgang op de weg naar duurzame en inclusieve groei, het tegengaan van protectionisme en het opvoeren van de strijd tegen internationale belastingontwijking en –ontduiking behoren tot de voornaamste gebieden waarop tijdens de aanstaande G20-top resultaten moeten worden geboekt. Dit is de oproep die de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy aan de andere leiders van de G20 zullen doen wanneer zij op 5 en 6 september als vertegenwoordigers van de Europese Unie naar de top in Sint Petersburg reizen.

Voorzitter Barroso verklaarde voor zijn vertrek naar Sint Petersburg: "De wereldwijde economische situatie maakt één ding duidelijk: alle G20-leiders dienen zich krachtiger in te zetten voor herstel, groei en banen, open handel en rechtvaardiger belastingen. Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid, en er moet door alle leden van de G20 nog veel worden gedaan om het vertrouwen in de economie wereldwijd te herstellen. Ik zal duidelijk aangeven dat de EU haar in Los Cabos gedane toezeggingen is nagekomen en dat wij onze alomvattende beleidsmix,die vruchten begint af te werpen, zullen voortzetten."

Voorzitter Van Rompuy verklaarde: "De Europese Unie begint onder veel gunstiger economische omstandigheden aan deze top dan vorig jaar in Los Cabos het geval was. Onze strategie om de crisis te bestrijden begint resultaten op te leveren, maar wij zullen onze inspanningen ononderbroken voortzetten omdat de risico's en uitdagingen nog niet voorbij zijn. De economische crisis heeft nog eens de noodzaak onderstreept dat iedereen een billijk aandeel in de belastingen draagt. De Europese Unie zal in Sint Petersburg trachten vooruitgang te boeken met de strijd tegen belastingontwijking en zal proberen zoveel mogelijk steun te krijgen voor de automatische uitwisseling van belastinggegevens."

De G20-leiders zullen van gedachten wisselen over de wereldeconomie en de noodzaak om te investeren in groei en werkgelegenheid. De Europese Unie heeft er krachtig voor gepleit om mondiale groei en werkgelegenheid bovenaan de G20-agenda te plaatsen. De leiders dienen een ambitieus "Sint Petersburg-actieplan" vast te stellen met een gericht pakket maatregelen waarmee een sterke, evenwichtige en duurzame groei kan worden bevorderd. Alle G20-leden worden opgeroepen hieraan mee te werken. De bijdrage van de EU is gebaseerd op haar eigen omvattende economische beleidsstrategie van gedifferentieerde en groeibevorderende begrotingsconsolidatie en doortastende maatregelen om groei en investeringen te stimuleren. Hiertoe behoren initiatieven als het Pact voor groei en banen, het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, de snelle totstandbrenging van de Bankenunie, de versterkte rol van de Europese Investeringsbank en nog veel meer. De verbeterde bedrijfsactiviteiten, het positievere ondernemerssentiment alsook de laatste bbp-cijfers geven aan dat zich in Europa in de tweede helft van 2013 langzaam maar zeker een licht herstel begint af te tekenen dat zich in 2014 verder zal consolideren, ook in de meer kwetsbare landen.

Wat de hervorming van de financiële regelgeving betreft zal de EU herhalen dat dit een hoeksteen van de G20 blijft en dat Europa op alle fronten resultaten boekt. Zij zal er bij haar G20-partners op aandringen zich vast te leggen op de tijdige en daadwerkelijke uitvoering van de overeengekomen maatregelen om de resterende hiaten in de financiële regelgeving op te vullen. Ten aanzien van schaduwbankieren en geldmarktfondsen heeft de Europese Commissie voor de top een ambitieuze aanpak ontvouwd (zie de persmededeling van 4 september: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

De wereldwijde paradigmaverschuiving in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking zal naar verwachting door de G20-leiders worden voortgezet. De EU, met haar aanzienlijke expertise en ervaring op dit gebied – zoals bijvoorbeeld de opzet van een EU-breed systeem voor automatische gegevensuitwisseling, of de bestrijding van agressieve fiscale planning – zal trachten de automatische gegevensuitwisseling als wereldwijde standaard te doen invoeren. Zij zal met name alle initiatieven steunen die een snelle uitvoering ervan bevorderen. Ook zal de EU het actieplan van de OESO om wereldwijd de ontduiking van vennootschapsbelasting te bestrijden, dat vermoedelijk door de top zal worden goedgekeurd, krachtig steunen.

Verder zullen ook handelskwesties op de top aan de orde komen. Het is belangrijk voor de EU dat de G20 zich krachtig uitspreekt tegen protectionisme en aandringt op een doeltreffender uitvoering van de standstill-verplichting van Toronto van 2010 en de verlenging daarvan tot 2014. Enkele dagen vóór de top heeft de Europese Commissie gewezen op de aanhoudende, zij het iets minder snelle, toename van protectionistische maatregelen in sommige G20-landen en het gebrek aan inspanningen om handelsbeperkende maatregelen uit de weg te ruimen (lees meer over het verslag van de Commissie over handelsbeperkende maatregelen van 2 september). Open, eerlijke en vrije handel is van cruciaal belang om het kwetsbare economische herstel te bespoedigen en een duurzaam karakter te verlenen. De G20 dient tevens een krachtig politiek signaal te geven aan de onderhandelaars die de ministeriële bijeenkomst in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van december in Bali voorbereiden, zodat een succesvol definitief akkoord kan worden gesloten waarin handelsfacilitatie centraal staat. Wat regionale handelsovereenkomsten betreft bepleit de EU een verbetering van de transparantie in het kader van de WTO, en zal zij erop aandringen dat de handelsovereenkomsten van de EU met partnerlanden de multilaterale handelsagenda niet belemmeren, maar bevorderen.

Ten slotte zullen de G20-leiders overleg voeren over werkgelegenheid, ontwikkeling, anti-corruptie, energie en klimaat.

In hun gezamenlijke brief aan de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU van 23 juli 2013 hebben voorzitters Barroso en Van Rompuy hun standpunt over de belangrijkste onderwerpen van de G20-top uiteengezet. De brief is te vinden op: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Achtergrond

De eerste topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders in het kader van de G20 werd in november 2008 in Washington gehouden, en berustte op een gezamenlijk initiatief van de EU en de VS om de wereldwijde financiële crisis doeltreffend aan te pakken. Sindsdien is de G20 het belangrijkste forum voor internationale economische samenwerking geworden. De leiders van de G20-landen komen eenmaal, en soms zelfs tweemaal per jaar bijeen. De top van 2014 zal in Australië plaatsvinden.

De leden van de G20 zijn de Europese Unie en de volgende 19 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, India, Indonesië, Japan, Mexico, Zuid-Korea, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie wordt op de top vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.

Gewoonlijk mogen gastlanden de bijeenkomsten bijwonen. Het Russische voorzitterschap heeft de volgende officiële G20-gastlanden uitgenodigd: Spanje (als permanent gastland), Ethiopië (voorzitter van de Afrikaanse Unie in 2013), Senegal (voorzitter van het Nieuwe Partnerschap voor de Ontwikkeling van Afrika (NEPAD) in 2013), Kazachstan (lid van de Douane-unie van Eurasec en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS)), Brunei (voorzitter van ASEAN in 2013), en Singapore (voorzitter van het Internationaal Monetair en Financieel Comité van het IMF en voorzitter van de Globale Governance-groep (3G)).

Daarnaast zijn de volgende internationale organisaties uitgenodigd: de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO), de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank (WB), en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Evenals in het verleden zullen in het kader van de top verscheidene nevenevenementen plaatsvinden, zoals de B20, de L20, de C20 en de Y20 die zich richten op verschillende stakeholders zoals bedrijven, vakverenigingen, maatschappelijke organisaties en jongeren.

Voor verdere informatie

Lees onze brochure "Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20": http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Lees de gezamenlijke G20-brief van de voorzitters Barroso en Van Rompuy van 23 juli 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Bezoek de G20-website van voorzitter Barroso: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Bezoek de website van de Europese Commissie over "The Fight against tax fraud and tax evasion", met een splinternieuwe video clip: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Bezoek de G20-website van voorzitter Van Rompuy: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

De officiële G20-website van de Russische regering: http://www.g20.org/

Volg de voorzitters op Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

Contactpersonen :

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar