Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. septembrī

ES nostāja G20 valstu samitā – jāpalielina centieni pasaules mērogā, lai atjaunotu uzticību pasaulē

Šā G20 valstu samita galvenajiem rezultātiem cita starpā vajadzētu būt uzticības uzlabošanai pasaules ekonomikai, būtiskiem panākumiem ceļā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, protekcionisma apkarošanai un cīņas pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā pastiprināšanai pasaules mērogā. Ar šādu G20 valstu vadītājiem adresētu aicinājumu Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs dosies uz Sanktpēterburgu, lai G20 samitā 5. un 6. septembrī pārstāvētu Eiropas Savienību.

Pirms došanās uz Sanktpēterburgu priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Situācija pasaules ekonomikā skaidri liecina, ka visiem G20 valstu vadītajiem ir jāpalielina centieni, kas vērsti uz ekonomikas atveseļošanu, izaugsmi un nodarbinātību, atvērtu tirdzniecību un lielāka taisnīguma nodrošināšanu nodokļu jomā. Pašapmierinātība ir nevietā, un G20 dalībvalstīm vēl ir daudz jāpaveic, lai pasaules mērogā atjaunotu uzticību ekonomikai. Es skaidri norādīšu uz to, ka ES ir pildījusi savas saistības, ko tā uzņēmās Loskabosā, un ka mēs turpināsim piemērot plašu politikas pasākumu kopumu, kurš ir sācis sniegt rezultātus."

Priekšsēdētājs van Rompejs sacīja: "Eiropas Savienība piedalās šajā samitā, uzrādot daudz labākus ekonomikas rādītājus nekā pirms gada Loskabosā. Mūsu stratēģija krīzes pārvarēšanai dod rezultātus, bet mēs bez mitas turpināsim centienus, jo vēl joprojām ir riski un problēmas. Ekonomikas krīze arī parādīja, ka ikvienam ir jāmaksā taisnīga nodokļu daļa. Sanktpēterburgā Eiropas Savienība centīsies sekmēt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodrošināt pēc iespējas plašāku atbalstu informācijas par nodokļiem automātiskai apmaiņai."

G20 valstu vadītāji apspriedīs situāciju pasaules ekonomikā un nepieciešamību veikt investīcijas izaugsmē un darbavietu radīšanā. Eiropas Savienība aktīvi atbalsta to, ka pasaules mēroga izaugsmei un nodarbinātībai ir jābūt prioritātēm G20 valstu darba kārtībā. Valstu vadītājiem būtu jāpieņem vērienīgs "Sanktpēterburgas rīcības plāns", kurā ietvertu mērķorientētu pasākumu kopumu, kas var veicināt stipru, līdzsvarotu un ilgtspējīgu izaugsmi. Visas G20 dalībvalstis ir aicinātas sniegt ieguldījumu, lai to panāktu. ES ieguldījums balstās uz visaptverošu ekonomikas politikas stratēģiju, kuras pamatā ir diferencēta un izaugsmei labvēlīga fiskālā konsolidācija un mērķtiecīga rīcība, lai stimulētu izaugsmi un investīcijas. Tajā ir ietvertas tādas iniciatīvas kā Izaugsmes un nodarbinātības pakts, Jaunatnes nodarbinātības ierosme, ātra banku savienības izveide, Eiropas Investīciju bankas pastiprināta rīcība un daudz citu pasākumu. Uzlabojumi uzņēmējdarbībā un uzņēmēju noskaņojumā un jaunākie dati par IKP liecina, ka 2013. gada otrajā pusē Eiropā pamazām, bet pārliecinoši notiek pakāpeniska un mērena atveseļošanās, kas, paredzams, nostiprināsies 2014. gadā, tostarp arī neaizsargātākajās valstīs.

Attiecībā uz finanšu regulējuma reformu ES uzsvērs, ka tā joprojām ir G20 stūrakmens un ka Eiropa uzrāda rezultātus visās jomās. ES aicinās G20 partnerus apņemties laikus un efektīvi īstenot saskaņotos pasākumus, lai novērstu atlikušās nepilnības finanšu regulējumā. Attiecībā uz ēnu darījumiem banku nozarē un naudas tirgus fondiem Eiropas Komisija neilgi pirms samita ir nākusi klajā ar vērienīgu pieeju (skatīt 4. septembra paziņojumu presei: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Paredzams, ka G20 valstu vadītāji arī turpmāk virzīs pasaules mēroga izmaiņas pieejā cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā. ES, ņemot vērā tās ievērojamās zināšanas un pieredzi (kas gūta, piemēram, izveidojot ES mēroga sistēmu automātiskai informācijas apmaiņai, vai cīņā pret agresīvu nodokļu plānošanu), centīsies panākt, lai automātiska informācijas apmaiņa kļūtu par standartu pasaules mērogā. ES jo īpaši atbalstīs jebkādus centienus, kas palīdzētu nodrošināt minētās ieceres ātru īstenošanu. ES arī stingri atbalsta ESAO rīcības plānu cīņai pret uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas visā pasaulē, kuru paredzēts pieņemt šajā samitā.

Šajā samitā tiks apspriesti arī tirdzniecības jautājumi. ES ir svarīgi, lai G20 valstis paustu stingru nostāju pret protekcionismu, aicinot efektīvāk īstenot 2010. gadā Toronto pausto apņemšanos atturēties no šādiem pasākumiem un noteikt, ka šī apņemšanās ir spēkā arī pēc 2014. gada. Tikai dažas dienas pirms samita Eiropas Komisija norādīja, ka G20 dalībvalstu vidū joprojām, lai arī nedaudz lēnāk, pieņemas spēkā protekcionisma pasākumi un trūkst centienu novērst tirdzniecību ierobežojošus pasākumus (vairāk informācijas skatīt Komisijas 2. septembra ziņojumā par tirdzniecību ierobežojošiem pasākumiem). Atvērta, taisnīga un brīva tirdzniecība ir būtiska, lai paātrinātu ekonomikas atlabšanu, kas pašlaik ir nestabila, nolūkā padarīt to ilgtspējīgu. G20 valstīm ir arī jāraida spēcīgs politiskais signāls sarunu organizētājiem, kas gatavo Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ministru sanāksmi, kura decembrī notiks Bali, lai varētu veiksmīgi panākt vienošanos, kuras galvenais elements būtu tirdzniecības atvieglošana. Attiecībā uz reģionālajiem tirdzniecības nolīgumiem ES atbalsta pārredzamības uzlabošanu PTO kontekstā un uzstās, lai tirdzniecības nolīgumi, kas noslēgti starp ES un tās partnervalstīm, sekmētu, nevis kavētu daudzpusējās tirdzniecības programmas īstenošanu.

Visbeidzot, G20 valstu vadītāji apspriedīs arī jautājumus nodarbinātības, attīstības, korupcijas novēršanas, enerģētikas un klimata jomā.

Kopīgajā vēstulē 28 ES valstu vai to valdību vadītājiem priekšsēdētājs Barrozu un priekšsēdētājs van Rompejs 2013. gada 23. jūlijā pauda savus viedokļus par galvenajiem jautājumiem G20 valstu samitā. Vēstuli skatīt šajā tīmekļa vietnē: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Vispārīga informācija

Pirmais G20 valstu samits notika Vašingtonā 2008. gada novembrī. Tas tika organizēts ES un ASV kopīgās iniciatīvas rezultātā, kuras mērķis bija efektīvi pārvarēt pasaules finanšu krīzi. Kopš tā brīža G20 valstu samits ir kļuvis par galveno starptautiskās ekonomiskās sadarbības forumu. G20 valstu vadītāji tiekas reizi vai pat divreiz gadā. 2014. gadā samits notiks Austrālijā.

G20 dalībnieces ir Eiropas Savienība un 19 šādas valstis: Apvienotā Karaliste, Argentīna, ASV, Austrālija, Brazīlija, Dienvidāfrika, Francija, Indija, Indonēzija, Itālija, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Krievija, Ķīna, Meksika, Saūda Arābija, Turcija un Vācija. Eiropas Savienību samitā pārstāv Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs.

Parasti samitus var apmeklēt viesvalstis. Krievijas prezidentūra ielūdza šādas oficiālās G20 viesvalstis: Spāniju (pastāvīgi ielūgto valsti), Etiopiju (Āfrikas Savienības priekšsēdētāju 2013. gadā), Senegālu (Jaunās partnerības Āfrikas attīstībai – NEPAD – priekšsēdētāju 2013. gadā), Kazahstānu (EURASEC Muitas savienības un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībnieci), Bruneju (ASEAN priekšsēdētāju 2013. gadā) un Singapūru (SVF Starptautiskās monetārās un finanšu komitejas priekšsēdētāju un Globālās pārvaldes grupas (3G) priekšsēdētāju).

Turklāt ir ielūgtas arī šādas starptautiskās organizācijas: Finanšu stabilitātes padome (FSP), Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Pasaules Banka un Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO).

Tāpat kā iepriekš samita ietvaros tiek organizēti vairāki papildu pasākumi, piemēram, B20, L20, C20 un Y20, kuru mērķauditorija ir dažādas ieinteresētās personas no uzņēmumiem, arodbiedrībām, pilsoniskās sabiedrības un jauniešu vidus.

Vairāk informācijas:

Mūsu brošūra “Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Priekšsēdētāju Barrozu un van Rompeja kopīgā vēstule par galvenajiem jautājumiem G20 valstu samitā: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Priekšsēdētāja Barrozu G20 valstu samitam veltītā tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ar jaunāko videomateriālu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Priekšsēdētāja van Rompeja G20 valstu samitam veltītā tīmekļa vietne: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Oficiālā Krievijas valdības G20 valstu samitam veltītā tīmekļa vietne: http://www.g20.org/

Sekojiet priekšsēdētājiem Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

Kontaktpersonas:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar