Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. september 2013

ELi eesmärk G20 tippkohtumisel: suurendada üleilmseid jõupingutusi usalduse taastamiseks kogu maailmas

Suurendada usaldust maailmamajanduse vastu, teha otsustavaid edusamme jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu suunas, tõrjuda protektsionismi ning võidelda tõhusamalt maksude tasumisest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu kogu maailmas: kõike seda oodatakse G20 tippkohtumiselt. Sellise üleskutsega teistele G20 juhtidele sõidavad Euroopa Liitu esindavad Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy Peterburis 5.–6. septembril toimuvale G20 tippkohtumisele.

President Barroso ütles enne teele asumist: „Üleilmne majanduslik olukord ei jäta meile valikuvõimalust: kõik G20 juhid peavad veelgi rohkem pingutama, et tulla välja majanduskriisist, taastada majanduskasv ja luua töökohti, muuta kaubandus avatumaks ning tagada õiglasem maksustamine. Ei ole mingit põhjust enesega rahuloluks ning kõigil G20 liikmetel on veel palju teha, et taastada üleilmne usaldus majanduse vastu. EL on täitnud Los Caboses võetud kohustused ning ELi kasutab ka edaspidi laiaulatuslikku poliitikat, mis on hakanud vilju kandma.”

Eesistuja Van Rompuy ütles: „Euroopa Liidu majanduslik olukord enne seda tippkohtumist on palju parem kui Los Cabose kohtumisel aasta eest. Meie majanduskriisiga võitlemise strateegia on edukas, kuid jätkame ka edaspidi järeleandmatult oma jõupingutusi, sest ohud ja väljakutsed ei ole veel kadunud. Majanduskriis on selgelt näidanud, kui oluline on, et kõik kannaksid oma õiglase osa maksukoormast. Peterburis tahab Euroopa Liit teha edusamme võitluses maksudest kõrvalehoidumise vastu ja tagada võimalikult suure toetuse maksuteabe automaatsele jagamisele.”

G20 juhid arutavad üleilmset majanduslikku olukorda ning vajadust investeerida majanduskasvu ja töökohtade loomisse. Euroopa Liit on jõuliselt toetanud üleilmse majanduskasvu ja tööhõive seadmist G20 tegevuskava keskseks teemaks. G20 juhtidelt oodatakse ambitsioonika „Peterburi tegevuskava” vastuvõtmist. See peaks sisaldama konkreetselt suunatud tegevust tugeva, tasakaalustatud ja jätkusuutliku majanduskasvu tõhustamiseks. Kõiki G20 juhte kutsutakse üles kaasa lööma. ELi panus põhineb ulatuslikul majanduspoliitilisel strateegial, mis on suunatud diferentseeritud ja majanduskasvu soodustavale eelarve konsolideerimisele ning kindlameelsele tegutsemisele, et edendada majanduskasvu ja suurendada investeeringuid. See hõlmab selliseid algatusi nagu majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe, noorte tööhõive algatus, pangandusliidu kiire elluviimine, Euroopa Investeerimispanga tõhustatud meetmed ja paljud teised. Elavnenud äritegevus ja viimased SKP näitajad annavad tunnistust sellest, et Euroopa majanduse olukord hakkab 2013. aasta teisel poolel ka haavatavamates riikides järk-järgult ja tasapisi paranema, luues veelgi paremad eeldused 2014. aastaks.

EL kordab, et finantssektori õiguslik reform on G20 nurgakiviks ja et Euroopa on edasi liikunud kõigis valdkondades. EL kutsub oma G20 partnereid üles kokkulepitud meetmeid õigeaegselt ja tõhusalt rakendama, et kõrvaldada viimased valged laigud finantsvaldkonna reguleerimises. Varipanganduse ja rahaturufondide valdkonnas tutvustas Euroopa Komisjon enne tippkohtumist ambitsioonikat lähenemisviisi (vt 4. septembri pressiteade: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Kogu maailmas on toimunud paradigmamuutus võitluses maksude tasumisest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu ning G20 juhtidel on kavas minna veelgi kaugemale. EL, kellel on märkimisväärsed teadmised ja kogemused näiteks kogu ELi hõlmava automaatse teabevahetuse süsteemi või agressiivse maksuplaneerimise vastase võitluse alal, nõuab automaatse teabevahetuse muutmist üleilmseks standardiks. EL toetab kõiki jõupingutusi, millega tagatakse selle kiire rakendamine. Samuti toetab EL OECD tegevuskava, mis käsitleb ettevõtte tulumaksu vältimise vastast võitlust kogu maailmas, ning mille heakskiitmist tippkohtumisel oodatakse.

Tippkohtumisel arutatakse ka kaubandusküsimusi. ELi jaoks on tähtis, et G20 saadaks selge protektsionismivastase sõnumi, ja kutsub üles tõhusamalt rakendama 2010. aastal Torontos vastuvõetud olemasoleva olukorra säilitamise kohustust ja jätkama selle kasutamist ka pärast 2014. aastat. Kõigest paar päeva enne tippkohtumist osutas Euroopa Komisjon protektsionistlike meetmete vähenenud, kuid jätkuvale lisandumisele G20 riikides, ning sellele, et ei ole piisavalt pingutatud kaubandust piiravate meetmete kõrvaldamiseks (vt komisjoni 2. septembri aruanne kaubandust piiravate meetmete kohta). Avatud, õiglane ja vaba kaubandus on tähtis, et seni veel vaevaline majanduse taastumine toimuks kiiremini ja muutuks jätkusuutlikumaks. G20 peaks saatma üheselt mõistetava poliitilise sõnumi läbirääkijatele, kes valmistavad ette detsembris Balil toimuvat Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsi, et saavutada kaubandustingimusi lihtsustav lõpptulemus. Piirkondlike kaubanduskokkulepete küsimuses on EL seisukohal, et WTO raames tuleks soodustada läbipaistvust, ja rõhutab, et ELi kaubanduskokkulepped partnerriikidega pigem soodustavad mitmepoolset kaubandust, mitte ei takista seda.

G20 juhid arutavad ka tööhõive-, arengu-, korruptsioonivastase võitluse, energeetika- ja kliimaküsimusi.

23. juuli 2013. aasta ühises kirjas ELi 28 riigipeale ja valitsusjuhile tutvustasid president Barroso ja eesistuja Van Rompuy oma seisukohti G20 tippkohtumisel arutlusele tulevates peamistes küsimustes. Kirja teksti leiab järgmiselt lingilt: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Taustteave:

Esimene G20 riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumine toimus 2008. aasta novembris Washingtonis. See oli ELi ja Ameerika Ühendriikide ühisalgatuse tulemus, et leida tõhus lahendus üleilmsele finantskriisile. Sellest ajast alates on G20 rahvusvahelise majanduskoostöö tähtsaim foorum. G20 juhid on kohtunud korra või isegi kaks aastas. 2014. aasta tippkohtumine toimub Austraalias.

G20 liikmed on Euroopa Liit ja järgmised 19 riiki: Ameerika Ühendriigid, Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Hiina, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Korea Vabariik, Lõuna-Aafrika Vabariik, Prantsusmaa, Mehhiko, Saksamaa, Saudi Araabia, Türgi, Venemaa ja Ühendkuningriik. Euroopa Liitu esindavad tippkohtumisel Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy.

Traditsiooniliselt kutsutakse tippkohtumistele ka külalisriike. Venemaa eesistumisel toimuvale tippkohtumisele on kutsutud järgmised ametlikud G20 külalisriigid: Hispaania (alaline külalisriik), Etioopia (Aafrika Liidu eesistuja 2013. aastal), Senegal (Aafrika arengu uue partnerluse eesistuja 2013. aastal), Kasahstan (Euraasia Majandusühenduse tolliliidu ja Sõltumatute Riikide Ühenduse liige), Brunei (ASEANi eesistuja 2013. aastal) ja Singapur (IMFi Rahvusvahelise Valuuta- ja Rahanduskomitee eesistuja ning ülemaailmse juhtimise rühma eesistuja).

Lisaks on kohtumisele kutsutud järgmised rahvusvahelised organisatsioonid: finantsstabiilsuse nõukogu, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, Rahvusvaheline Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, Maailmapank ja Maailma Kaubandusorganisatsioon.

Nagu varasematelgi aastatel toimub ka nüüd lisaks tippkohtumisele mitmeid kõrvalüritusi, mis on suunatud erinevatele sidusrühmadele (B20 äriühingutele, L20 ametiühingutele, C20 kodanikuühiskonnale ja Y20 noortele).

Lisateave:

Brošüür „Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

President Barroso ja eesistuja Van Rompuy 23. juuli 2013. aasta ühiskiri: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

G20 kohtumisega seotud teave komisjoni president Barroso veebilehel: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Euroopa Komisjoni veebisaidil rubriik „Võitlus maksupettuse ja maksustamise vältimise vastu”, kaasa arvatud uus videoklipp: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

G20 kohtumisega seotud teave Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy veebilehel: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Venemaa valitsuse ametlik G20 veebisait: http://www.g20.org/

President ja eesistuja Twitteris: @BarrosoEU, @euHvR

Kontaktisikud:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar