Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. september 2013

EU på G20-topmødet: Optrapning af den globale indsats for at genoprette tilliden på verdensplan

Blandt dette G20-topmødes vigtigste mål må være at få forbedret tilliden til den globale økonomi, gøre vigtige fremskridt på vejen mod bæredygtig og inklusiv global vækst, bekæmpe protektionisme og intensivere bekæmpelsen af skatteunddragelse og skattesvig på verdensplan. Det er denne opfordring, som Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, vil komme med til de øvrige G20-ledere, når de tager til Sankt Petersborg den 5.-6. september for at repræsentere Den Europæiske Union på topmødet.

José Manuel Barroso udtalte før afrejsen til Sankt Petersborg: "Den globale økonomiske situation gør det klart, at alle G20-lederne er nødt til at optrappe deres indsats for genopretning, vækst og arbejdspladser, åben handel og en mere retfærdig beskatning. Der er ikke plads til eftergivenhed, og alle G20-medlemmer skal stadig gøre en stor indsats for at genoprette tilliden til økonomien på verdensplan. Jeg vil påpege, at EU har opfyldt de forpligtelser, som blev indgået i Los Cabos, og at vi fortsat vil gøre brug af vores omfattende policy-mix, som er begyndt at give resultater."

Herman Van Rompuy udtalte: "...Den Europæiske Union går ind til dette topmøde i meget bedre økonomisk form end til mødet for et år siden i Los Cabos. Vores strategi for at komme krisen til livs er ved at bære frugt, men vi vil usvækket fortsætte vores indsats, da der stadig er risici og udfordringer. Den økonomiske krise har yderligere understreget behovet for, at alle betaler deres del af skattebyrden. I St. Petersborg vil Den Europæiske Union forsøge at gå et skridt videre i kampen mod skatteunddragelse og sikre den størst mulige opbakning til automatisk udveksling af skatteoplysninger."

Lederne for G20 vil diskutere den globale økonomi og behovet for at investere i vækst og jobskabelse. Den Europæiske Union har bakket kraftigt op om, at global vækst og beskæftigelse kommer til at stå øverst på G20-topmødets dagsorden. Lederne bør vedtage en ambitiøs "Sankt Petersborg-handlingsplan" med en målrettet pakke af foranstaltninger, der kan fremme en stærk, afbalanceret og bæredygtig vækst. Alle medlemmer af G20 opfordres til at bidrage til planen. EU’s bidrag er baseret på EU's egen omfattende økonomiske politiske strategi for en differentieret, vækstfremmende finanspolitisk konsolidering og målrettede foranstaltninger for at stimulere vækst og investeringer. Bidraget omfatter initiativer som vækst- og beskæftigelsespagten, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hurtig gennemførelse af bankunionen, Den Europæiske Investeringsbanks styrkede indsats m.v. Forbedringen af virksomhedernes aktiviteter og forventninger og de seneste BNP-tal viser, at EU langsomt, men sikkert, kommer til at gennemgå et gradvist og beskedent opsving i anden halvdel af 2013, som forventes at slå rod i 2014, også i de mere sårbare lande.

Hvad reformen af den finansielle regulering angår, understreger EU, at denne forbliver en hjørnesten i G20, og at EU opnår resultater på alle fronter. EU opfordrer sine G20-partnere til at forpligte sig til rettidig og effektiv gennemførelse af de vedtagne foranstaltninger for at få lukket de huller i finanslovgivningen. Vedrørende skyggebanker og pengemarkedsforeninger fremlagde Europa-Kommissionen inden topmødet en ambitiøs strategi (jf. pressemeddelelse af 4. september: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

G20-lederne bør sætte yderligere ind i forbindelse med det globale paradigmeskift i kampen mod skattesvig og skatteunddragelse. EU vil med sin store ekspertise og erfaring — f.eks. med at oprette en EU-dækkende ordning for automatisk udveksling af oplysninger og bekæmpelsen af aggressiv skatteplanlægning — presse på, for at automatisk udveksling af oplysninger kan blive standard på verdensplan. EU vil bl.a. støtte enhver bestræbelse på at sikre en hurtig gennemførelse heraf. EU støtter også kraftigt OECD’s handlingsplan for bekæmpelse af selskabers skatteunddragelse på verdensplan, som topmødet forventes at tilslutte sig.

På topmødet vil handelsanliggender ligeledes blive drøftet. Det er vigtigt for EU, at G20 sender et stærkt signal om bekæmpelse af protektionisme og slår til lyd for en mere effektiv gennemførelse af standstill-forpligtelsen, som blev indgået i Toronto i 2010 og en forlængelse af forpligtelsens ud over 2014. Blot et par dage før topmødet påpegede Europa-Kommissionen den fortsatte, om end noget langsommere, stigning i omfanget af protektionistiske foranstaltninger blandt G20-medlemmerne og de manglende bestræbelser på at fjerne handelsbegrænsende foranstaltninger (jf. Kommissionens rapport om handelsbegrænsende foranstaltninger af 2. september). Åben, fair og fri handel er afgørende for at hjælpe det skrøbelige økonomiske opsving med at tage fart og blive bæredygtigt. G20 bør også give et kraftigt politisk signal til de forhandlere, som forbereder Verdenshandelsorganisationens (WTO) ministerkonference på Bali i december, således at der kan opnås enighed om en vellykket endelig aftale med lettelser af samhandelen i centrum. Når det drejer sig om regionale handelsaftaler, går EU ind for større åbenhed i WTO og insisterer på, at EU’s handelsaftaler med partnerlandefremmer, ikke hindrer, den multilaterale dagsorden for samhandel.

Endelig vil G20-lederne også drøfte beskæftigelse, udvikling, bekæmpelse af korruption, energi- og klimapolitiske spørgsmål.

José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy har i et fælles brev den 23. juli 2013 til EU’s 28 stats- og regeringschefer gjort rede for deres synspunkter vedrørende de centrale mål for G20-topmødet. Brevet kan ses her: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_da.htm.

Baggrund:

Det første G20-topmøde for stats- og regeringschefer blev afholdt i Washington i november 2008. Det var resultatet af et fælles EU-USA-initiativ med henblik på at imødegå den globale finanskrise effektivt. Siden da er G20 blevet det førende forum for internationalt økonomisk samarbejde. G20-lederne har mødtes én gang eller to gange om året. Topmødet i 2014 vil blive afholdt i Australien.

Medlemmerne af G20 er Den Europæiske Union og følgende 19 lande: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Republikken Korea, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland og USA. Den Europæiske Union repræsenteres på topmødet af formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman van Rompuy.

Traditionelt plejer der at deltage gæstelande på topmøderne. Det russiske formandskab har inviteret følgende officielle G20-gæstelande: Spanien (permanent inviteret), Etiopien (har formandskabet for Den Afrikanske Union i 2013), Senegal (har formandskabet for det nye partnerskab for udviklingen af Afrika NEPAD i 2013), Kasakhstan (medlem af EurAsEC-toldunionen og Samfundet af Uafhængige Stater (SNG), Brunei (har formandskabet for ASEAN i 2013) og Singapore (har formandskabet for IMF’s Internationale Monetære og Finansielle Udvalg (IMFC) og for den globale styringsgruppe (3G).

Desuden er følgende internationale organisationer indbudt: Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Den Internationale Valutafond (IMF), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), De Forenede Nationer (FN), Verdensbanken (WB) og Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Som tidligere vil der sideløbende med topmødet finde en række begivenheder sted, såsom B20, L20, C20 og Y20, rettet mod forskellige aktører fra erhvervslivet, fagforeningerne, civilsamfundet og ungdommen.

Yderligere oplysninger:

Brochuren "Vidste du? Nøgletal og fakta om EU og G20": http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Kommissionsformand José Manuel Barroso og rådsformand Herman Van Rompuys fælles G20-brev: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_da.htm

Kommissionsformand Barrosos G20-websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Europa-Kommissionens websted om bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. et helt nyt videoklip: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Rådsformand Van Rompuys G20-websted: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Den russiske regerings G20-websted: http://www.g20.org/

Følg formændene på Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

Kontaktpersoner:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar