Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 септември 2013 г.

ЕС на срещата на високо равнище на Г-20 — засилване на усилията на световно равнище с цел възстановяване на доверието в световен мащаб

Засилването на доверието в световната икономика, постигането на решителен напредък по пътя към устойчив и приобщаващ световен растеж, борбата срещу протекционизма и засилването на борбата срещу избягването и укриването на данъци в целия свят би следвало да са сред основните резултати от предстоящата среща на високо равнище на Г-20. Това е призивът, който ще отправят председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпьой към останалите ръководители на Г-20 при пътуването си до Санкт Петербург на 5—6 септември, където ще представляват Европейския съюз на срещата на високо равнище.

Преди заминаването си за Санкт Петербург председателят Барозу заяви: „От световната икономическа ситуация става ясно едно нещо: всички ръководители на Г-20 трябва да засилят усилията си в посока възстановяване, растеж и създаване на работни места, отворена търговия и по-справедливо данъчно облагане. Няма място за проява на самодоволство и още много остава да бъде направено от всички членове на Г-20, за да се възстанови икономическото доверие в световен мащаб. Възнамерявам ясно да посоча, че ЕС е изпълнил поетите в Лос Кабос ангажименти и че ще продължим да прилагаме целия си набор от политики, като той вече започва да дава резултати.“

Председателят ван Ромпьой заяви: „Европейският съюз идва на тази среща на високо равнище в много по-добра икономическа форма, отколкото на срещата в Лос Кабос преди година. Стратегията ни за борба с кризата носи своите плодове, но ние ще продължаваме неотклонно да полагаме усилия докато все още съществуват рискове и предизвикателства. Икономическата криза допълнително подчерта необходимостта всички да плащат своя дял данъци. В Санкт Петербург Европейският съюз ще се опита да постигне напредък в борбата срещу укриването на данъци и да гарантира възможно най-широка подкрепа за автоматичното споделяне на данъчна информация.“

Ръководителите на Г-20 ще обсъдят световната икономика и необходимостта да се инвестира в растежа и създаването на работни места. Европейският съюз подкрепи енергично идеята за поставянето на световния растеж и заетостта на челно място в дневния ред на Г-20. Очаква се ръководителите да приемат амбициозен „План за действие от Санкт Петербург“ с целеви пакет от мерки, които могат да стимулират силен, балансиран и устойчив растеж. Всички членове на Г-20 са призовани да дадат приноса си към този План за действие. Приносът на ЕС се основава на собствената му всеобхватна стратегия за икономическа политика, при която има диференцирана бюджетна консолидация, благоприятстваща растежа, и решителни действия за стимулиране на растежа и инвестициите. Този принос включва инициативи като Пакта за растеж и работни места, Инициативата за младежка заетост, бързото завършване на банковия съюз, засилените действия на Европейската инвестиционна банка и много други. Повишената стопанска активност и по-оптимистичните очаквания на бизнеса, както и последните данни за БВП сочат, че през втората половина на 2013 г. в Европа бавно, но сигурно се наблюдава постепенно и умерено възстановяване, което се очаква да се затвърди през 2014 г., включително в по-уязвимите държави.

Що се отнася до реформата на правната уредба в областта на финансите, ЕС ще подчертае отново, че тя продължава да бъде крайъгълен камък за Г-20 и че Европа постига резултати във всички аспекти. Съюзът ще призове партньорите си от Г-20 да поемат ангажимент за своевременното и ефективно изпълнение на договорените мерки за запълване на оставащите празноти в нормативната уредба в областта на финансите. Що се отнася до банковия сектор в сянка и фондовете на паричните пазари, преди срещата на високо равнище Европейската комисия представи амбициозен подход (прочетете съобщението за медиите от 4 септември на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

По отношение на борбата срещу избягването и укриването на данъци се предвижда ръководителите на Г-20 да постигнат напредък във връзка с промяната на световния модел. Воден от значителните си познания и опит — например в създаването на система за автоматичен обмен на информация в целия Съюз или в борбата срещу агресивното данъчно планиране, — ЕС ще настоява автоматичният обмен на информация да бъде възприет като световен стандарт. Той ще подкрепи по-специално всички усилия, които спомагат да се гарантира бързото въвеждане на такъв обмен. ЕС ще подкрепи категорично и плана за действие на ОИСР за борба в световен мащаб с корпоративното избягване на данъци, който се очаква да бъде одобрен на тази среща на високо равнище.

На срещата ще се обсъждат и въпроси, свързани с търговията. За ЕС е важно Г-20 да изпрати ясно послание за недопускане на протекционизъм, с което да отправи призив за по-ефективно изпълнение на ангажимента от Торонто от 2010 г. за запазване на статуквото и за удължаване на срока му на действие след 2014 г. Само няколко дни преди срещата на високо равнище Европейската комисия насочи вниманието към трайния, макар и леко забавен ръст на протекционистичните мерки в страните от Г-20, както и към липсата на усилия за отстраняване на мерките, ограничаващи търговията (прочетете повече за доклада на Комисията от 2 септември относно мерките, ограничаващи търговията). Отворената, честна и свободна търговия е от основно значение, за да се спомогне за ускоряване на крехкото икономическо възстановяване и за неговата устойчивост. Г-20 би трябвало да даде също така сериозен политически сигнал до преговарящите, които подготвят срещата на ниво министри на Световната търговска организация (СТО), която ще се проведе в Бали през декември, така че да може да се постигне успешно окончателно споразумение, насочено към улесняване на търговията. По отношение на регионалните търговски споразумения ЕС се обявява в подкрепа на идеята за подобряване на прозрачността в рамките на СТО и ще настоява търговските споразумения между ЕС и неговите партньори да са по-скоро в помощ, отколкото в ущърб на предвиденото за многостранната търговия.

Накрая, ръководителите на Г-20 ще обсъдят също така въпроси, свързани със заетостта, развитието, борбата с корупцията, енергетиката и климата.

В съвместното си писмо от 23 юли 2013 г. до 28-те държавни и правителствени ръководители на ЕС, председателите Барозу и ван Ромпьой изложиха своите становища по ключовите въпроси за срещата на високо равнище на Г-20. Писмото може да бъде намерено на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Контекст

Първата среща на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на страните от Г-20 бе проведена във Вашингтон през ноември 2008 г. Тя бе резултат от съвместна инициатива на ЕС и САЩ за ефективен подход към световната финансова криза. Оттогава насам Г-20 се превърна в основен форум за международно икономическо сътрудничество. Ръководителите на Г-20 се срещат веднъж или два пъти годишно. Домакин на срещата на високо равнище през 2014 г. ще бъде Австралия.

Членове на Г-20 са Европейският съюз заедно със следните 19 държави: Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Япония, Мексико, Република Корея, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Турция, Обединеното кралство и САЩ. На срещата на високо равнище Европейският съюз се представлява от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и от председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой.

По традиция други страни могат да бъдат поканени да присъстват на срещите на високо равнище. Руското председателство покани като официални гости на срещата на Г-20 следните държави: Испания (постоянна покана), Етиопия (председател на Африканския съюз през 2013 г.), Сенегал (председател на Новото партньорство за развитие на Африка — NEPAD през 2013 г.), Казахстан (член на митническия съюз на Евроазиатската икономическа общност и на Общността на независимите държави (ОНД), Бруней (председател на АСЕАН през 2013 г.) и Сингапур (председател на Международния паричен и финансов комитет на МВФ и председател на групата за глобално управление (3G)).

Поканени са освен това следните международни организации: Съвета за финансова стабилност (СФС), Международната организация на труда (МОТ), Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР), Организацията на обединените нации (ООН), Световната банка и Световната търговска организация (СТО).

Както и досега, в контекста на срещата на високо равнище се организират няколко съпътстващи прояви, като В20, L20, С20 и Y20, като те са насочени към различни заинтересовани страни от средите на бизнеса, профсъюзите, гражданското общество и младежта.

За повече информация:

Прочетете нашата брошура „Знаехте ли, че? Факти и цифри за Европейския съюз и Г-20 “: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Прочетете съвместното писмо от 23 юли 2013 г. на председателите Барозу и ван Ромпьой до Г-20: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Посетете уебсайта на председателя Барозу, посветен на Г-20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Посетете уебсайта на Европейската комисия, посветен на борбата срещу избягването и укриването на данъци, съдържащ съвсем нов видеоклип: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Посетете уебсайта на председателя ван Ромпьой, посветен на Г-20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Официален уебсайт на руското правителство, посветен на Г-20: http://www.g20.org/

Следете председателите в Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

За контакти:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar