Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. septembra 2013

Európska komisia hľadá „hlavné mesto inovácií“

Európska komisia dnes začala hľadať prvé európske hlavné mesto inovácií, tzv. „iCapital“. Cenou sa odmení mesto, ktoré vytvára najlepšie „inovačné prostredie“ spájajúce občanov, verejné organizácie, vysoké školy a podniky. Keďže 68 % obyvateľov EÚ dnes žije v mestských oblastiach, sú to práve tieto oblasti, ktoré najviac prispejú k Európe s lepším inovačným prostredím. Mestá podporujú inovácie poskytovaním vlastných služieb, dôležité je však vytvoriť vhodné prostredie na to, aby sa do inovácií mohli zapojiť aj ostatní, a prepojiť tak verejnú sféru so súkromnou sférou. Nezávislá skupina odborníkov vyberie na jar 2014 víťazné mesto, ktoré dostane 500 000 EUR na podporu ďalšieho úsilia. Termín na podanie prihlášok je 3. december 2013.

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu, uviedla: „Mestá sú hnacou silou európskeho hospodárstva. Sedem z desiatich Európanov žije v mestskej oblasti, pričom tieto oblasti vytvárajú dve tretiny HDP Európskej únie. Chceli by sme povzbudiť mestá k zvýšeniu svojho inovačného úsilia a vytvoriť sieť miest, ktorá by im umožnila podeliť sa o svoje najlepšie nápady pre budúcnosť.“

Mestá budú posudzované nielen na základe doterajších iniciatív a výsledkov, ale aj ich nápadov, ako posilniť vlastnú inovačnú schopnosť v budúcnosti. Budú musieť preukázať, že postupujú podľa komplexnej stratégie, ktorá je:

  • inovačná - pokiaľ ide o poňatie, postupy a nástroje,

  • inšpirujúca – s cieľom prilákať talenty, finančné prostriedky, investície a podnietiť občanov k aktívnej účasti,

  • integrovaná – s jasným prepojením na ciele stratégie Európa 2020, najmä na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v celej Európe,

  • interaktívna - vytvára inovačnú spoločnosť v rámci vlastného mesta a v spolupráci s inými mestami.

Súťaže sa môže zúčastniť ktorékoľvek mesto v členských štátoch EÚ alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu EÚ pre výskum. Cena je určená mestám s viac ako 100 000 obyvateľov, ktorých iniciatívy sa začali realizovať najneskôr 1. januára 2010. V krajinách, v ktorých sa nenachádza mesto s viac než 100 000 obyvateľov, sa môže do súťaže prihlásiť mesto s najväčším počtom obyvateľov.

Mestá, ktoré majú záujem o túto cenu, by mali navštíviť webovú stránku venovanú cene iCapital, kde nájdu informácie o pravidlách a podmienkach súťaže. Otázky týkajúce sa prihlášky sa môžu zasielať aj na adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Súvislosti

Inovácie majú kľúčový význam pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020. Európska únia si stanovila za cieľ, že sa stane „inovačnou Úniou“.

EÚ prostredníctvom svojho výskumu, inovácií a regionálnych politík podporuje inteligentný a udržateľný rozvoj miest. Ďalší program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont 2020, bude prebiehať od roku 2014 do roku 2020. Viac ako v minulosti sa sústredí na financovanie celého „inovačného reťazca“, počnúc vedeckých prevratov až po rozvoj zameraný na trh. V budúcnosti sa aj z fondov EÚ pre regionálny rozvoj venuje viac finančných prostriedkov na výskum a inovácie, napríklad na vybudovanie výskumnej infraštruktúry.

Odkazy

Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Horizont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionálne fondy http://ec.europa.eu/regional_policy

Kontaktné osoby, iba pre médiá:

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 7303)


Side Bar