Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 3 Meán Fómhair 2013

"Ardchathair Nuálaíochta" á lorg ag an gCoimisiún Eorpach

Chuir an Coimisiún Eorpach tús inniu leis an gcuardach don chéad Ardchathair Eorpach Nuálaíochta, nó iCapital. Bronnfar an duais ar an gcathair ina bhfuil an "t-éiceachóras nuálaíochta" is fearr á thógáil, éiceachóras ina dtugtar le chéile saoránaigh, eagraíochtaí poiblí, lucht acadúil agus lucht gnó. Os rud é go bhfuil 68% de dhaonra an AE ina gcónaí i gceantair uirbeacha anois, is iad na ceantair seo is mó a rannchuideodh Eoraip níos nuálaí a bhaint amach. Cothaíonn cathracha nuálaíocht lena soláthar seirbhísí féin, ach is é is tábhachtaí an timpeallacht cheart a chruthú le go rachaidh daoine eile i mbun nuálaíochta agus le go mbeidh an saol poiblí agus an saol príobháideach in ann teacht le chéile. Roghnóidh painéal neamhspleách saineolaithe an buaiteoir in Earrach 2014, agus gheobhaidh an chathair a roghnófar €500,000 chun borradh a chur lena cuid iarrachtaí. Is é an 3 Nollaig 2013 an spriocdháta chun iarratais a dhéanamh.

Is é a dúirt Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: "Is iad na cathracha innill gheilleagar na hEorpa. Tá seachtar as gach deichniúr Eorpach ina gcónaí i gceantar uirbeach, agus gineann na réigiúin seo dhá thrian d'OTI an AE. Is mian linn cathracha a spreagadh chun feabhsaithe ó thaobh nuálaíochta de, agus líonra cathracha a chruthú a bheidh in ann na smaointe is fearr atá acu don todhchaí a chomhroinnt."

Déanfar na cathracha a mheas bunaithe ar a gcuid tionscnamh agus a bhfuil bainte amach acu go dtí seo, chomh maith leis na smaointe atá acu don todhchaí chun a gcumas nuálaíochta a fheabhsú. Beidh orthu a thaispeáint go bhfuil straitéis chuimsitheach á leanúint acu, straitéis atá:

  • Nuálaíoch - ó thaobh coincheapa, próisis agus uirlisí de.

  • Spreagthach – agus é mar aidhm aici daoine tallannacha, maoiniú, infheistíocht agus rannpháirtíocht agus rannchuidiú na saoránach a mhealladh.

  • Comhtháite – a léiríonn naisc le spriocanna na straitéise An Eoraip 2020, sé sin fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach ar fud na hEorpa.

  • Idirghníomhach- ag tógáil pobail ar son nuálaíochta laistigh den chathair agus le cathracha eile.

Tá an comórtas oscailte do chathracha in aon Bhallstát den AE nó in aon tír a bhfuil baint aici le creatchlár taighde an AE. Baineann an dámhachtain le cathracha a bhfuil os cionn 100 000 duine ina gcónaí iontu agus le tionscnaimh a bhí ar siúl ón 1 Eanáir 2010 i leith ar a laghad.. Sna tíortha sin nach bhfuil aon chathair ina bhfuil níos mó ná 100 000 duine ina gcónaí, beidh an chathair is mó incháilithe chun iarratas a chur isteach.

Ba cheart do na cathracha is iarrthóirí cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin na dámhachtana iCapital chun faisnéis a fháil faoi na rialacha agus coinníollacha. Is féidir ceisteanna i ndáil le hiarratais a sheoladh freisin chuig: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Cúlra

Gné lárnach den fhás eacnamaíoch agus den iomaíochas gnó í an nuálaíocht, agus tá sí ag croí na Straitéise Eoraip 2020. Tá sprioc leagtha síos ag an Aontas Eorpach dó féin a bheith ina 'Aontas Nuálaíochta'.

Lena chuid beartais taighde agus nuálaíochta agus réigiúnacha, tá forbairt uirbeach chliste inbhuanaithe á cur chun cinn ag an AE. Beidh céad chlár taighde agus nuálaíochta eile an AE, Fís 2020, ar siúl ó 2014 go 2020. Díreofar ann níos mó ná riamh ar an 'slabhra nuálaíochta' iomlán a mhaoiniú, ó thalamh úr a bhriseadh san eolaíocht go forbairt ghar don mhargadh. Leagfaidh maoiniú réigiúnach an AE amach anseo tuilleadh béime ar thaighde agus nuálaíocht, mar shampla bonneagar taighde a thógáil.

Naisc

An Eoraip 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Fís 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Cistí réigiúnacha http://ec.europa.eu/regional_policy

Teagmhálaithe sna meáin amháin:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar