Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 септември 2013 г.

Европейската комисия търси „столица на иновациите“

Днес Европейската комисия даде начало на конкурс в търсене на първата европейска столица на иновациите (iCapital). С наградата ще бъде отличен градът, който създава най-добра иновационна екосистема, свързваща граждани, обществени организации, научни среди и бизнес. Като се има предвид, че в момента 68 % от населението на ЕС живее в градски райони, точно те трябва най-много да допринасят за засилване на иновациите в Европа. Градовете благоприятстват иновациите при предоставянето на услуги от самите тях, но е важно да се създаде подходяща среда за иновации за останалите заинтересовани страни, както и да се даде възможност на обществената и частната сфера да се включат в този процес. Независима група от експерти ще подбере победителя през пролетта на 2014 г., като избраният град ще получи 500 000 евро, за да увеличи усилията си. Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 декември 2013 г.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Градовете са двигателите на европейската икономика. Седем от всеки 10 европейци живеят в градски район, като тези райони генерират две трети от БВП на ЕС. Искаме да насърчим градовете да засилят своята иновативна дейност и да създадат мрежа от градове, които да обменят най-добрите си идеи за бъдещето“.

Градовете ще бъдат оценявани по инициативите и постиженията си досега, както и по идеите си за повишаване на капацитета за иновации в бъдеще. Те ще трябва да демонстрират, че следват цялостна стратегия, която е:

  • новаторска – що се отнася до идеи, процеси и инструменти.

  • вдъхновяваща – с цел привличане на таланти, финансиране, инвестиции и участие и ангажираност на гражданите.

  • интегрирана – демонстрираща връзки с целите на стратегията „Европа 2020“, и по-специално с целта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа.

  • интерактивна – изграждаща общност за иновации в града и с други градове.

В конкурса могат да участват градове от всички страни от ЕС или от страни, асоциирани с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания. Наградата е предназначена за градове с над 100 000 жители и за инициативи, които са в ход поне от 1 януари 2010 г. От държавите, в които няма градове с над 100 000 жители, може да участва най-големият град.

Кандидатстващите градове трябва да посетят уебсайта на наградата iCapital за информация и за да се запознаят с правилата и условията за участие. Въпроси във връзка с подаването на кандидатури могат да се изпращат и на адрес: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Контекст

Иновациите са изключително важни за икономическия растеж и конкурентоспособността на бизнеса. Те заемат централно място в стратегията „Европа 2020“. Европейският съюз си определи цел да се превърне в „Съюз за иновации“.

Чрез изследователската си дейност, иновациите и регионалните политики ЕС насърчава интелигентното и устойчиво градско развитие. Следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще обхване периода от 2014 г. до 2020 г. Тя ще акцентира повече от всякога върху финансиране на цялата верига за иновации – от научните открития до разработването на продукти в предпазарна фаза. Бъдещото регионално финансиране от ЕС също ще бъде насочено в по-голяма степен към изследванията и иновациите, например към изграждане на инфраструктура за научни изследвания.

Връзки

„Европа 2020“ http://ec.europa.eu/europe2020

„Хоризонт 2020“ http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Регионални фондове http://ec.europa.eu/regional_policy

Media contacts only:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar