Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 september 2013

EU godkänner svenska Nynas köp av Shells raffinaderi i Harburg

Det svenska företaget Nynas AB:s förvärv av vissa tillgångar i Shell Deutschland Oil GmbH:s raffinaderi i Hamburg-Harburg (Tyskland) har godkänts av EU-kommissionen i enlighet med EU:s koncentrationsförordning. Kommissionens fördjupade undersökning visar att en nedläggning av raffinaderitillgångarna i Harburg vore det troligaste scenariot utan den föreslagna affären. Nedläggningen skulle avsevärt ha minskat produktionskapaciteten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för nafteniska bas- och processoljor, som används i olika produkter (t.ex. industrigummi, lim och gödningsmedel), och transformatoroljor (TFO), som används för att isolera krafttransformatorer. Nedläggningen skulle därför ha lett till högre priser för de europeiska konsumenterna.

– Utan den här affären hade anläggningen i Harburg bara lagts ned, vilket dramatiskt hade minskat produktionskapaciteten för vissa oljeprodukter i Europa. Vi godkänner förvärvet, eftersom höjda konsumentpriser annars skulle vara oundvikliga, säger EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia.

Kommissionen har granskat det föreslagna förvärvets konkurrenseffekter på marknaden för försäljning av nafteniska bas- och processoljor och TFO. Efter sammanslagningen kommer Nynas att vara den enda tillverkaren av nafteniska bas- och processoljor och den största tillverkaren av TFO i EES. Verklig konkurrens får Nynas då bara av det USA-baserade företaget Ergon, som kom in på EES-marknaden som importör 2008. Inledningsvis befarade kommissionen därför att den föreslagna affären skulle skada konkurrensen och inledde en fördjupad undersökning (se IP/13/290).

I samband med den fördjupade undersökningen visade emellertid Shell att företaget inte skulle ha fortsatt att driva sitt raffinaderi i Harburg, eftersom verksamheten i sin nuvarande form är olönsam. För att kunna driva anläggningen i Harburg har Nynas tagit fram en ny affärsmodell och planerar betydande investeringar. Kommissionens fördjupade undersökning visar också att det inte finns några andra köpare än Nynas. Det troligaste alternativa scenariot till den föreslagna affären skulle därför ha varit en nedläggning av raffinaderiet i Harburg. Antalet konkurrenter på marknaden skulle alltså ha minskat under alla omständigheter, oberoende av köpet. En nedläggning av raffinaderiet i Harburg skulle dessutom ha minskat produktionskapaciteten för nafteniska bas- och processoljor i EES, så att utbudet skulle ha blivit lägre än efterfrågan. Efterfrågan i EES på de här produkterna skulle då ha fått tillgodoses med import, vilket skulle ha lett till högre konsumentpriser på grund av importkostnaderna.

Kommissionen anser också att förvärvet får positiva konkurrenseffekter, eftersom Nynas rörliga kostnader för den utökade produktionen minskar avsevärt, vilket åtminstone delvis förmodas komma konsumenterna till godo.

Kommissionens slutsats är därför att affären inte skapar några konkurrensproblem.

Bakgrund

Nynas anmälde det föreslagna förvärvet till kommissionen i februari 2013. Kommissionen inledde en fördjupad undersökning i mars 2013 (se IP/13/290). Den 19 juni 2013 underrättades parterna om att kommissionen befarade konkurrensproblem och därför hade invändningar mot företagskoncentrationen. Nynas och Shell svarade på invändningarna i juli 2013.

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6360.

Företag och produkter

Nynas AB är en global aktör inom nafteniska bas- och processoljor och TFO. Företaget har sin kärnverksamhet i Nynäshamn. Nafteniska bas- och processoljor är mellanprodukter vid tillverkningen av t.ex. industrismörjmedel, vätskor för metallbearbetning, lim, tryckfärger, olösligt svavel, industrigummi, gödningsmedel, skumdämpningsmedel och tillsatser. TFO-oljor är slutprodukter som blandas av basoljor. TFO används för att isolera krafttransformatorer.

Nynas kontrolleras gemensamt av Petróleos de Venezuela S.A. (Venezuela) och Neste Oil Oyj (Finland).

Shell Deutschland Oil GmbH ingår i Shell-koncernen vars moderbolag är Royal Dutch Shell Plc. Shell är en fullt integrerad global koncern bestående av energiföretag och petrokemiska företag som bedriver verksamhet i föregående och efterföljande led, från oljeborrning och raffinering till distribution och detaljhandel.

Raffinaderitillgångarna i Harburg består dels av en fabrik för produktion av basolja från destillat, dels av de delar av raffinaderiet som är nödvändiga för produktionen av destillat från råolja. Återstoden av raffinaderiet kommer även fortsättningsvis att tillhöra Shell.

Kontroll av företagskoncentrationer – regler och förfaranden

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

För närvarande pågår en annan fördjupad undersökning där kommissionen granskar Aegeans föreslagna förvärv av Olympic Air i luftfartssektorn (se IP/13/361). Undersökningen ska vara klar den 16 oktober 2013.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar