Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 augusti 2013

Ny biocidförordning ska ge bättre hälsa och miljö

Den nya EU-förordning om biocidprodukter som gäller från den 1 september kommer att påtagligt öka säkerheten och förenkla godkännandeförfarandet för biocider som används och släpps ut på EU-marknaden. Biocider är kemikalier som används mot skadeorganismer som skadeinsekter, mögel och bakterier. De finns bland annat i insektsmedel, desinfektionsmedel, båtbottenfärger och träskyddsmedel.

Den nya förordningen innebär ett stort steg för den inre marknaden. Företagen kan nu ansöka om ett godkännande av biocidprodukter som gäller i hela EU och kan då direkt släppa ut sina produkter på hela EU-marknaden. Tack vare smidigare produktgodkännanden, obligatorisk datadelning om djurförsök och anpassade uppgiftskrav kan företagen sammanlagt spara 2,7 miljarder euro under en tioårsperiod.

– Den här förordningen är ytterligare ett steg mot att se till att det bara finns säkra och godkända produkter på EU-marknaden, säger miljökommissionär Janez Potočnik. De förenklade förfarandena för godkännande kommer att innebära betydande ekonomiska fördelar för företagen samtidigt som vi garanterar ett gott miljöskydd för invånarna.

De nya reglerna bidrar också till färre djurförsök genom att det blir obligatoriskt att dela med sig av resultaten och genom att uppmuntra alternativ till djurförsök. En särskild webbplattform (registret för biocidprodukter) som för närvarande används för att lämna in ansökningar och registrera beslut kommer nu också att användas för att sprida information till allmänheten.

Den nya förordningen är också den första rättsakt där kommissionens nya definition av nanomaterial finns med.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kommer att ge kommissionen och EU-länderna vetenskapligt och tekniskt stöd. Kemikaliemyndigheten ska bland annat yttra sig om godkännanden av verksamma ämnen och EU-godkännandet av biocidprodukter. Antalet yttranden från myndigheten väntas öka från 80 yttranden år 2014 till 300 år 2020.

Bakgrund

Europaparlamentet och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden kom 1998, och medlemsländerna skulle införliva direktivet i sin nationella lagstiftning senast den 14 maj 2000. Direktivets syfte var att harmonisera den europeiska marknaden för biocidprodukter och deras verksamma ämnen. Det skulle också bidra till att skydda människor, djur och miljön.

Den nya förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 antogs den 22 maj 2012 och börjar gälla den 1 september 2013. Den upphäver och ersätter det tidigare direktivet.

Sedan förordningen antogs har kommissionen antagit flera genomförandeåtgärder för att den ska kunna tillämpas korrekt.

Läs mer:

Kommissionens webbsida om biocider:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Echas webbsida om biocider:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar