Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. elokuuta 2013

Uusi biosidiasetus parantaa kansanterveyttä ja ympäristönsuojelua

Biosidivalmisteita koskevaa uusi asetus, jota aletaan soveltaa 1. syyskuuta, lisää merkittävästi EU:ssa käytettävien ja markkinoille saatettavien biosidien turvallisuutta ja yksinkertaistaa niiden lupamenettelyä. Biosidit ovat kemikaaleja, joilla torjutaan haitallisia eliöitä kuten erilaisia tuhoojia ja mikrobeja (esim. homeita ja bakteereja). Biosideja ovat mm. hyönteiskarkotteet, desinfiointiaineet ja teollisuuskemikaalit kuten laivoilla käytettävät kiinnittymisenestomaalit ja eri materiaalien suoja-aineet.

Uusi asetus on merkittävä läpimurto sisämarkkinoiden kannalta, sillä biosidivalmisteille on nyt mahdollista hakea EU:n laajuinen lupa, jonka ansiosta teollisuus voi saattaa tuotteensa suoraan koko EU:n markkinoille. Yksinkertaistetun ja tehokkaamman lupamenettelyn, tietojen yhteiskäytön ja tietovaatimusten arvioidaan säästävän teollisuuden kokonaiskustannuksia 2,7 miljardia euroa 10 vuodessa.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan tämä asetus on jälleen uusi askel sen varmistamisessa, että EU:n alueella asetetaan saataville ainoastaan turvallisia ja hyväksyttyjä tuotteita. ”Lupamenettelyjen yksinkertaistaminen tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä yrityksille ja varmistaa samaan aikaan korkeatasoisen ympäristönsuojelun kansalaisille”, toteaa Potočnik.

Uusilla säännöksillä pyritään myös vähentämään eläinkokeita tekemällä tietojen jakamisesta pakollista ja kannustamalla joustavampaan ja harkitumpaan testaukseen. Erityistä verkkosovellusta (biosidivalmisterekisteriä), jota tällä hetkellä käytetään hakemusten jättämiseen ja päätösten tallettamiseen, aletaan käyttää myös yleisölle tiedottamiseen.

Uusi asetus on myös ensimmäinen säädös, joka sisältää komission uuden nanomateriaaleja koskevan määritelmän.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tarjoaa uuden asetuksen nojalla tieteellistä ja teknistä tukea komissiolle ja jäsenvaltioille. Viraston tehtäviin kuuluu mm. lausuntojen antaminen tehoaineiden hyväksymisestä ja unionin luvananto biosidivalmisteille. Kemikaaliviraston lausuntojen määrän odotetaan kasvavan 80 lausunnosta vuonna 2014 300 lausuntoon vuonna 2020.

Taustaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettiin vuonna 1998. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden piti saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen 14. toukokuuta 2000. Biosidituotedirektiivin tavoitteena oli yhdenmukaistaa biosidituotteiden ja niiden tehoaineiden markkinoita Euroopassa. Samalla pyrittiin saavuttamaan korkeatasoinen ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelu.

Uusi biosidivalmisteita koskeva asetus (EU) N:o 528/2012 hyväksyttiin 22. toukokuuta 2012, ja sitä sovelletaan 1. syyskuuta 2013 alkaen. Sillä kumotaan ja korvataan entinen direktiivi.

Asetuksen hyväksymisen jälkeen Euroopan komissio on hyväksynyt useita täytäntöönpanotoimenpiteitä asetuksen asianmukaisen soveltamisen takaamiseksi.

Lisätietoja:

Biosideja koskeva komission verkkosivu:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Kemikaaliviraston biosideja koskeva verkkosivusto:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar