Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. srpna 2013

Životní prostředí: Nové nařízení o biocidech přispěje ke zlepšení zdraví obyvatelstva i k ochraně životního prostředí

Dne 1. září 2013 vstupuje v platnost nové nařízení o biocidních přípravcích, díky němuž se významně zvýší bezpečnost těchto látek a zjednoduší se schvalovací postup pro biocidy, které se uvádějí na trh v EU nebo se v Unii již používají. Biocidy jsou chemické látky používané k potlačení škodlivých organismů, jako jsou škůdci, plísně či bakterie. Patří mezi ně tedy i repelenty proti různým druhům hmyzu, dezinfekční prostředky a průmyslové chemické látky jako např. protihnilobné ochranné nátěry lodí a konzervační látky.

Nové nařízení znamená pro vnitřní trh obrovskou změnu, neboť zavádí možnost zažádat o vydání celounijního povolení biocidního přípravku, na jehož základě budou moci subjekty z daného odvětví uvádět své výrobky přímo na celý trh EU. V důsledku tohoto zjednodušeného a účinnějšího způsobu povolování přípravků a rovněž díky sdílení údajů a požadavků na jejich poskytování ušetří dané odvětví podle odhadů během deseti let náklady o celkové výši 2,7 miliardy eur.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Toto nařízení je dalším krokem k zajištění toho, aby byly v celé EU pouze bezpečné, registrované přípravky. Díky zjednodušení schvalovacích postupů podniky významně ušetří a zároveň se tím zajistí vysoká úroveň ochrany životního prostředí pro všechny občany.“

Novými předpisy se rovněž omezuje testování na zvířatech, protože se zavádí povinnost sdílet data a prosazuje se pružnější a inteligentnější přístup k testování. Současný online Registr pro biocidní přípravky, který se doposud využíval pro podávání žádostí o povolení přípravku a ukládání souvisejících rozhodnutí, bude nyní používán k šíření informací pro veřejnost.

Nové nařízení je rovněž prvním právním předpisem, do něhož byla začleněna nová definice nanomateriálů vypracovaná Komisí.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) bude podle tohoto nařízení poskytovat Komisi a členským státům vědeckou a technickou pomoc. Úkoly agentury zahrnují mimo jiné vydávání stanovisek ke schvalování účinných látek a k vydávání celounijního povolení biocidních přípravků. Celkový počet stanovisek vydaných ECHA by měl vzrůst z očekávaných 80 v roce 2014 na 300 v roce 2020.

Souvislosti

Směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh byla přijata v roce 1998. Podle ní měly členské státy povinnost daná pravidla převést do vnitrostátních právních předpisů do 14. května 2000. Tato směrnice o biocidních přípravcích má harmonizovat evropský trh s biocidními přípravky a jejich účinnými látkami. Zároveň má za cíl zajišťovat vysokou úroveň ochrany zdraví člověka, zvířat i životního prostředí.

Nové nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání bylo přijato dne 22. května 2012 a použije se od 1. září 2013. Zrušuje a nahrazuje se jím předchozí směrnice.

Od přijetí uvedeného nařízení Evropská komise schválila četná prováděcí opatření, aby se zajistilo řádné uplatňování nového předpisu.

Další informace:

Internetové stránky Komise týkající se biocidů:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Stránky agentury ECHA o biocidech:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar