Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 август 2013 г.

Околна среда: нов регламент за биоцидите с цел подобряване на здравето на хората и защитата на околната среда

С нов регламент за биоцидите, който влиза в сила на 1 септември, ще се повиши значително безопасността и ще се опростят процедурите за разрешаване на използването и пускането на пазара на ЕС на биоциди. Биоцидите са химикали, използвани за унищожаване на вредители и микроби (т.е. плесени и бактерии), които включват препарати против насекоми, дезинфектанти и промишлени химикали, като например противообрастващи бои за кораби и консерванти за материали.

Новият регламент е важна крачка напред за вътрешния пазар, тъй като дава възможност за издаване на валидно в целия ЕС разрешително за биоциди, което ще позволи на предприятията да продават своите продукти директно на целия европейски пазар. Общият размер на икономиите за промишлеността в резултат на тази опростена и по-ефикасна процедура за разрешаване на продукти, обмен на данни и изисквания за данните се изчислява на 2,7 млрд. евро за период от 10 години.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Този регламент представлява още една стъпка напред, за да се гарантира, че на пазара на ЕС се предлагат единствено безопасни и разрешени продукти. Опростяването на процедурите за разрешаване на продукти ще донесе значителни икономически ползи на предприятията и същевременно ще осигури високо ниво на защита на околната среда в полза на гражданите.“

Благодарение на новите разпоредби ще се извършват и по-малко изпитвания върху животни поради изискването за задължителен обмен на данни и ще се насърчава използването на по-гъвкав и интелигентен подход към изпитванията. Специална информационна платформа (Регистър за биоциди), която понастоящем се използва за подаване на заявления и регистриране на решения, вече ще се използва и за информиране на обществеността.

Новият регламент е и първият законодателен акт, в който бе включено новото определение на Комисията за наноматериали.

По силата на новия регламент Европейската агенция по химикалите (ECHA) ще осигури научна и техническа подкрепа на Комисията и страните членки. Сред задълженията на агенцията ще бъде изготвянето на становища относно одобряването на активни вещества и разрешаването от Съюза на биоциди. Очаква се общият брой на изготвяните от ECHA становища да нарасне от 80 през 2014 г. на 300 през 2020 г.

Контекст

Директива 98/8/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди бе приета през 1998 г. По силата на директивата страните членки е трябвало да транспонират изложените в нея разпоредби в националното си право до 14 май 2000 г. Директивата за биоцидите има за цел да хармонизира европейския пазар за биоциди и съдържащите се в тях активни вещества. Освен това тя цели предоставянето на високо ниво на защита за хората, животните и околната среда.

Новият Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцидите бе приет на 22 май 2012 г. и влиза в сила на 1 септември 2013 г. Той отменя и заменя предходната директива.

От датата на неговото приемане Европейската комисия прие редица мерки за изпълнение с цел да се осигури правилното прилагане на регламента.

За повече информация:

Уебсайта на Комисията за биоцидите:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Уебсайт на ECHA за биоцидите:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar