Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2013

Τέλος στην καθιστική ζωή: νέα πρωτοβουλία για την προώθηση της σωματικής άσκησης στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια πρωτοβουλία για τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας η οποία είναι η πρώτη πρόταση που έγινε ποτέ για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον αθλητισμό. Τα σπορ και η γυμναστική βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούνται σε καλή σωματική και ψυχική φόρμα με την καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας και με την πρόληψη συναφών βλαβών της υγείας.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα αθλητισμού, δήλωσε: «Πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν μέσω των πολιτικών μας για την ενθάρρυνση των πολιτών να πουν όχι στην καθιστική ζωή. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες της Επιτροπής για την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας στην ΕΕ. Προτείνουμε στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε όλους εκείνους τους τομείς πολιτικής που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να είναι ή να γίνουν σωματικά δραστήριοι. Ένα βασικό στοιχείο της πρότασής μας είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις εξελίξεις και να προσδιορίσουν τις τάσεις όσον αφορά τις εθνικές προσπάθειές τους για την προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας και της σωματικής άσκησης. Ενεργώντας από κοινού με τα κράτη μέλη, θα μειώσουμε τις σημαντικές δαπάνες που προκύπτουν από την έλλειψη σωματικής άσκησης στην Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΕΕ έχει προωθήσει τη σωματική άσκηση μέσω των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της και, με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη. Παρά τις προσπάθειες αυτές, τα ποσοστά σωματικής ακινησίας στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικά υψηλά· μάλιστα, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή δεν γυμνάζονται ποτέ ή σπάνια.

Τα επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει τη συζήτηση της προτεινόμενης σύστασης από τον Σεπτέμβριο και θα μπορούσε πιθανώς να εκδώσει τη σύσταση μέσα στο 2013. Η υποστήριξη της ΕΕ για την υλοποίηση των μέτρων προτείνεται να προέλθει από το Erasmus+, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια πρόσκλησης από το Συμβούλιο το 2012, με την οποία καλούσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την προώθηση μιας διατομεακής προσέγγισης για τη βελτίωση της σωματικής άσκησης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τη σωματική άσκηση.

Τα πολλά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας και άσκησης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ανθρώπων είναι καλά τεκμηριωμένα, όπως και τα προβλήματα που προκαλούνται από την έλλειψη σωματικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης θνησιμότητας, των όλο και μεγαλύτερων επιπέδων υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου, του διαβήτη και της ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα προβλήματα υγείας συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος, ιδίως στο πλαίσιο της ταχείας γήρανσης των κοινωνιών της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 σχετικά με τον αθλητισμό επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία στη σύγχρονη κοινωνία. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και να συνεχίσουν την πρόοδο προς τη θέσπιση εθνικών κατευθυντηρίων γραμμών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές επαναλαμβάνουν τις συστάσεις της ΠΟΥ για το ελάχιστο επίπεδο σωματικής άσκησης, τονίζουν τη σημασία μιας διατομεακής προσέγγισης και προτείνουν 41 συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για ανάληψη δράσης. Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του του Νοεμβρίου του 2012 για τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου πλαισίου παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι εμπειρογνώμονες των οποίων ζητήθηκε η γνώμη κατά την προπαρασκευαστική φάση υποστήριξαν ένθερμα την παρούσα πρωτοβουλία.

Η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας εξαρτάται από τα κράτη μέλη. Πολλές δημόσιες αρχές έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν. Παρομοίως, η ΕΕ αντιμετώπισε το ζήτημα μέσω πολιτικών και χρηματοοικονομικής στήριξης στον τομέα του αθλητισμού και της υγείας και με τη χρησιμοποίηση των σχετικών δομών σε επίπεδο ΕΕ για τον συντονισμό των πολιτικών, ιδίως της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον αθλητισμό, την υγεία και τη συμμετοχή, η οποία συγκροτήθηκε με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό, και της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία (2007-2013).

Η νέα πρωτοβουλία βασίζεται σε αυτές τις υπό εξέλιξη προσπάθειες. Καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εθνική στρατηγική και ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς, που να αντικατοπτρίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και να παρακολουθούν τα επίπεδα της σωματικής άσκησης και την εφαρμογή των πολιτικών. Η Επιτροπή καλείται να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας με την παροχή στήριξης για τη δημιουργία του πλαισίου ελέγχου και την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση και αθλητισμός

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter@VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar