Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 januari 2013

Kommissionen antar en europeisk handlingsplan för detaljhandeln och håller samråd om otillbörliga affärsmetoder

Europeiska kommissionen har idag antagit en europeisk handlingsplan för detaljhandeln och en grönbok om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i leveranskedjan för livsmedel och andra produkter.

Detalj- och partihandelssektorn är en av de största ekonomiska sektorerna i EU. Därför är den viktig för att stimulera tillväxten och sysselsättningen enligt Europa 2020-strategin. Sektorn representerar 11 % av BNI inom EU, 29 % av de små och medelstora företagen i Europa och sysselsätter nära 33 miljoner människor – i första hand ungdomar, kvinnor och lågutbildad eller lågkvalificerad arbetskraft. Men flera hinder kvarstår som gör det svårare för handeln över gränserna att fungera smidigt. De gör det också svårare för konsumenterna att få tillgång till detaljhandeln i andra länder och för återförsäljarna att ta sig in på marknaden.

Detaljisterna är viktiga för att ge konsumenterna tillgång till unionens inre marknad. Men det kvarstår flera hinder mot en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad inom detaljhandelssektorn. Handlingsplanen ska göra detaljhandeln mer konkurrenskraftig och stärka dess ekonomiska, miljöpolitiska och sociala resultat, säger Michel Barnier som är kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Vi eftersträvar också lojal konkurrens, fortsätter han. Otillbörliga affärsmetoder undergräver företagens livskraft och detaljistledets effektivitet. Konsumenterna måste erbjudas intressanta priser, men jag vill också att detaljistledets leverantörer ska få skälig ersättning för sina varor, säger han.

Den europeiska handlingsplanen för detaljhandeln innehåller fem prioriteringar:

  • Stärka konsumentinflytandet genom bättre information

  • Öka tillträdet till detaljistledet med hjälp av erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna om bra metoder för kommersiella detaljplaner och fysisk planering

  • Åstadkomma rättvisa och hållbara handelsförbindelser i leveranskedjan för livsmedel och andra produkter

  • Förbättra kopplingen mellan detaljhandeln och innovation

  • Skapa bättre arbetsmiljö, till exempel genom att matcha arbetsgivarnas behov mot personalens kompetens.

Kommissionen kommer att inrätta en permanent arbetsgrupp för detaljhandelns konkurrenskraft, i syfte att utveckla andra särskilda målsättningar, bevaka hur frågorna utvecklas, lämna rekommendationer om handlingsplanens förslag och vid behov bistå kommissionen med nya förslag till åtgärder.

En huvudåtgärd är det samråd som inleds genom den grönbok om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i leveranskedjan för livsmedel och andra produkter, som antagits idag tillsammans med handlingsplanen. När samrådet avslutas efter tre månader kommer kommissionen att kunna bedöma de otillbörliga affärsmetodernas omfattning och hur de påverkar ekonomin och den gränsöverskridande verksamheten. Kommissionen ska se över hur effektivt befintlig självreglering och lagstiftning fungerar i medlemsländerna, och om de olika metoderna bidrar till att splittra den inre marknaden. Alla berörda parter kan lämna synpunkter på grönboken fram till den 30 april 2013.

För att försöka lösa frågan om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelssektorn inrättade man år 2010 en expertgrupp för avtalsvillkor mellan företag, inom högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja. Vid mötet i högnivåforumet i december 2012 (IP/12/1314) påannonserades en dubbel lösning. Dagens grönbok fungerar som ett komplement till forumets arbete. Kommissionen kommer att göra en konsekvensanalys av flera av de förslag till lösningar som framförs, från självreglering till lagstiftning.

Se även MEMO/13/47

Mer information

Hindren för detaljhandeln på den inre marknaden behandlades i kommissionens rapport om detaljhandeln från juli 2010 (jfr IP/10/885), i Europaparlamentets resolution En effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad från juli 2011, samt under de workshoppar som kommissionen anordnade med företrädare för de största aktörerna när handlingsplanen utarbetades

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm.

Kontaktpersoner :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar