Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 31. januarja 2013

Komisija je sprejela evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor in se posvetuje o nepoštenih trgovinskih praksah

Evropska komisija je danes sprejela evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor in zeleno knjigo o nepoštenih trgovinskih praksah v živilski in neživilski dobavni verigi med podjetji.

Maloprodajni in veleprodajni storitveni sektor je eden najpomembnejših v gospodarstvu EU in bi moral imeti pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest v okviru strategije Evropa 2020. Predstavlja 11 % BDP EU in 29 % evropskih MSP ter zaposluje skoraj 33 milijonov ljudi, poleg tega nudi zaposlitvene možnosti zlasti za mlade, za ženske in ljudi z nižjo ravnjo usposobljenosti ali kvalifikacijami. Vendar pa ostajajo številne ovire, ki onemogočajo nemoteno uporabo čezmejnih virov, dostop potrošnikov do čezmejnih maloprodajnih storitev in vstop na trg za prodajalce na drobno.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je rekel, da „imajo prodajalci na drobno pomembno vlogo pri približevanju enotnega trga k potrošnikom EU. Vendar v maloprodajnem sektorju še vedno obstajajo ovire za vzpostavitev učinkovitega in konkurenčnega enotnega trga. Ta akcijski načrt določa strategijo za izboljšanje konkurenčnosti maloprodajnega sektorja ter za okrepitev gospodarske, okoljske in socialne zmogljivosti tega sektorja. Komisar Barnier je še rekel: „Želimo si tudi poštene igre. Nepoštene trgovinske prakse ogrožajo vitalnost podjetij in povzročajo neučinkovitost maloprodajne dobavne verige. Potrošnik bi moral imeti na voljo konkurenčne cene, vendar želim, da bi tudi tisti, ki dobavljajo blago trgovcem na drobno, bili pošteno plačani za svoje proizvode.“

Ukrepi iz evropskega akcijskega načrta za maloprodajni sektor se nanašajo na pet ključnih prednostnih nalog:

  • krepitev moči potrošnikov z boljšim informiranjem,

  • izboljšanje dostopnosti do maloprodajnih storitev s spodbujanjem izmenjave dobrih praks med državami članicami glede trgovinskega in prostorskega načrtovanja,

  • pravičnejši in bolj trajnostni trgovinski odnosi v živilski in neživilski dobavni verigi,

  • zagotavljanje boljše povezave med maloprodajo in inovacijami ter

  • ustvarjanje boljšega delovnega okolja, na primer z boljšim usklajevanjem potreb delodajalcev in usposobljenostjo osebja.

Komisija bo vzpostavila stalno skupino o maloprodajni konkurenčnosti, ki bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju posebnih ciljev za opredeljena področja, spremljala dosežen napredek, izdala priporočila, da se zagotovi popolno izvajanje ukrepov, vključenih v ta načrt, in po potrebi svetovala Komisiji o dodatnih novih ukrepih, ki bi lahko bili predlagani.

Eden glavnih ukrepov je zelena knjiga, s katero se je začelo posvetovanje o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v živilski in neživilski dobavni verigi, ki je bila sprejeta istočasno z akcijskim načrtom. Trimesečno posvetovanje bo Komisiji v pomoč pri oceni obsega nepoštenih trgovinskih praks in zbiranju dokazov o njihovih posledicah za gospodarstvo in čezmejne dejavnosti. Proučila bo učinkovitost samoregulacije in zakonodajne okvire za obravnavo teh praks na nacionalni ravni ter vprašanje, ali lahko ti različni pristopi povzročijo razdrobitev enotnega trga. Vse zainteresirane strani so pozvane, da najpozneje do 30. aprila 2013 predložijo svoja stališča kot odgovor na vprašanja, ki jih odpira zelena knjiga.

V posebnem primeru nepoštene trgovinske prakse v živilskem sektorju je bila za rešitev tega vprašanja leta 2010 ustanovljena strokovna platforma za poslovne pogodbene prakse v okviru foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano. Na srečanju foruma na visoki ravni decembra 2012 (glej IP/12/1314) je bil napovedan „dvotirni pristop“ za reševanje problema. Sprejetje zelene knjige o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v živilski in neživilski dobavni verigi poteka vzporedno z delom tega foruma, Komisija pa bo začela z oceno učinka in proučila več možnosti za reševanje teh vprašanj, od samoregulacije do zakonodaje.

Glej tudi MEMO/13/47

Več informacij

Ovire za enotni trg v maloprodajnem sektorju so bile opredeljene v poročilu Komisije o spremljanju maloprodajnega trga iz julija 2010 (glej IP/10/885), Resoluciji Evropskega parlamenta „Na poti k učinkovitejši in bolj pošteni trgovini na drobno“ iz julija 2011 ter delavnicah, ki jih je pri pripravi akcijskega načrta organizirala Komisija, skupaj s predstavniki glavnih zainteresiranih strani.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar