Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. januára 2013

Komisia prijala akčný plán pre európsky maloobchod a spustila konzultáciu o nekalých obchodných praktikách

Európska komisia dnes prijala akčný plán pre európsky maloobchod a zelenú knihu o nekalých obchodných praktikách v medzipodnikovom (B2B) potravinovom a nepotravinovom dodávateľskom reťazci.

Sektor maloobchodných a veľkoobchodných služieb je jedným z najvýznamnejších sektorov hospodárstva EÚ a mal by zohrávať dôležitú úlohu pri stimulácii rastu a vytváraní pracovných miest v rámci stratégie Európa 2020. Na tento sektor pripadá 11 % HDP EÚ a 29 % európskych MSP a zamestnaných je v ňom takmer 33 miliónov ľudí, medzi ktorými v tomto sektore príležitosť nachádzajú najmä mladí ľudia, ženy a ľudia s nižšou úrovňou zručností a dosiahnutých kvalifikácií. V sektore však stále existuje niekoľko prekážok, ktoré bránia bezproblémovému cezhraničnému získavaniu zdrojov, prístupu spotrebiteľov k cezhraničným maloobchodným službám a vstupu maloobchodníkov na trh.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Jednotný trh treba vniesť hlavne medzi spotrebiteľov EÚ a maloobchodníci v tom zohrávajú dôležitú úlohu. V maloobchode však stále existujú prekážky pri vytváraní efektívneho a konkurencieschopného jednotného trhu. V tomto akčnom pláne je vytýčená stratégia, ktorej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť maloobchodného sektora a zlepšiť jeho ekonomické, environmentálne a spoločenské výsledky.“ Komisár Barnier ďalej dodal: „Zároveň však chceme hrať férovo. Nekalé obchodné praktiky ohrozujú životaschopnosť podnikov a zásadne znižujú efektivitu maloobchodného dodávateľského reťazca. Spotrebitelia by mali mať možnosť kupovať za konkurencieschopné ceny, no zároveň chcem, aby maloobchodní dodávatelia dostávali za svoje výrobky spravodlivé ceny.“

Opatrenia v akčnom pláne pre európsky maloobchod sa týkajú piatich kľúčových prioritných oblastí:

  • posilňovanie práv spotrebiteľov prostredníctvom lepšej informovanosti;

  • zvyšovanie dostupnosti maloobchodných služieb prostredníctvom výmeny osvedčených postupov o komerčnom a priestorovom plánovaní medzi členskými štátmi;

  • spravodlivejšie a udržateľnejšie obchodné vzťahy v celom potravinovom i nepotravinovom dodávateľskom reťazci;

  • zabezpečenie lepšieho prepojenia medzi maloobchodom a inováciami;

  • vytvorenie lepšieho pracovného prostredia, napríklad prostredníctvom lepšieho zosúladenia potrieb zamestnávateľov so zručnosťami pracovníkov.

Komisia zriadi stálu Skupinu pre konkurencieschopnosť v maloobchode, ktorá pre identifikované oblasti pomôže vypracovať ďalšie osobitné ciele, bude monitorovať dosiahnutý pokrok, vydávať odporúčania s cieľom zaistiť úplnú implementáciu opatrení zahrnutých do tohto akčného plánu a v prípade potreby poskytne Komisii poradenstvo k ďalším novým opatreniam, ktoré by Komisia mohla navrhnúť.

Jedným z hlavných opatrení je zelená kniha, ktorou sa spúšťa konzultácia o nekalých obchodných praktikách v medzipodnikovom (B2B) dodávateľskom reťazci v oblasti potravinového i nepotravinového tovaru a ktorá bola prijatá súčasne s týmto akčným plánom. Táto trojmesačná konzultácia pomôže Komisii posúdiť rozsah nekalých obchodných praktík a zhromaždiť dôkazy o ich vplyve na hospodárstvo a na cezhraničné aktivity. Bude skúmať účinnosť rámca samoregulácie a legislatívneho rámca, ktoré boli zavedené s cieľom riešiť tieto praktiky na vnútroštátnej úrovni, a bližšie preskúma to, či tieto rozdielne prístupy môžu viesť k fragmentácii jednotného trhu. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby v reakcii na otázky položené v zelenej knihe predložili svoje názory do 30. apríla 2013.

Pokiaľ ide o osobitný prípad nekalých obchodných praktík v potravinárskom sektore, v roku 2010 bola v rámci Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca zriadená expertná platforma o medzipodnikových zmluvných praktikách, ktorá má pracovať na riešení tejto problematiky. Počas zasadnutia Fóra na vysokej úrovni v decembri 2012 (pozri IP/12/1314) bol oznámený „dvojúrovňový prístup“ riešenia tohto problému. Prijatie zelenej knihy o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom a nepotravinovom dodávateľskom reťazci je doplnením činnosti tohto fóra, pričom Komisia spustí posúdenie vplyvu na analýzu niekoľkých potenciálnych možností riešenia týchto otázok, od samoregulácie až po prijatie právnych predpisov.

Pozri aj MEMO/13/47

Ďalšie informácie

Prekážky jednotného trhu v oblasti maloobchodu boli identifikované v správe Komisie o dohľade nad maloobchodno-distribučným trhom z júla 2010 (pozri IP/10/885), v uznesení Európskeho parlamentu nazvanom „Efektívnejší a spravodlivejší obchodno-distribučný trh“ z júla 2011 a na seminároch, ktoré zorganizovala Komisia s predstaviteľmi hlavných zainteresovaných strán počas prípravy tohto akčného plánu.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar