Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. janvārī

Komisija pieņem Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānu un sāk apspriešanu par negodīgu tirdzniecības praksi

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānu un Zaļo grāmatu par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas un nepārtikas preču piegādes ķēdē starp uzņēmumiem.

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumu nozare ir viena no svarīgākajām ES ekonomikas nozarēm, un tai jāpilda būtiska loma, lai veicinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Uz šo nozari attiecas 11 % no ES IKP, tajā darbojas 29 % no Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un ir nodarbināti gandrīz 33 miljoni cilvēku, piedāvājot darba iespējas jo īpaši jauniešiem, sievietēm un cilvēkiem, kuriem ir mazākas iemaņas vai zemāka kvalifikācija. Tomēr vēl aizvien pastāv vairāki šķēršļi, kas kavē pārrobežu tirdzniecības netraucētu darbību, patērētāju pieeju pārrobežu mazumtirdzniecības pakalpojumiem un mazumtirdzniecības uzņēmumu ienākšanu tirgū.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: „Mazumtirdzniecības uzņēmumiem ir būtiska nozīme, lai ES patērētāji varētu baudīt vienotā tirgus sniegtās priekšrocības. Taču vēl joprojām pastāv šķēršļi, lai izveidotu efektīvu un konkurētspējīgu vienoto tirgu mazumtirdzniecības nozarē. Šajā rīcības plānā ir izklāstīta stratēģija, kuras mērķis ir pastiprināt mazumtirdzniecības nozares konkurētspēju un uzlabot nozares ekonomiskos, vides un sociālos rezultātus.” Komisārs Barnjē turpināja: „Mēs vēlamies arī panākt vienlīdzīgus darbības apstākļus. Negodīga tirdzniecības prakse apdraud uzņēmumu dzīvotspēju un padara neefektīvu mazumtirdzniecības piegādes ķēdi. Patērētājiem ir tiesības sagaidīt konkurētspējīgas cenas, taču es arī vēlos, ka mazumtirdzniecības uzņēmumu piegādātājiem ir nodrošinātas taisnīgas cenas par saviem produktiem.”

Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānā iekļautie pasākumi attiecas uz piecām galvenajām prioritātēm:

  • stiprināt patērētāju iespējas, sniedzot labāku informāciju;

  • uzlabot pieeju mazumtirdzniecības pakalpojumiem, sekmējot paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm komerciālās un teritoriālās plānošanas jomā;

  • panākt taisnīgākas un ilgspējīgākas tirdzniecības attiecības visā pārtikas un nepārtikas preču piegādes ķēdē;

  • nodrošināt labāku saikni starp mazumtirdzniecību un inovāciju;

  • radīt labāku darba vidi, piemēram, labāk saskaņojot darba devēju vajadzības ar esošajām darbinieku prasmēm.

Komisija izveidos pastāvīgu grupu mazumtirdzniecības konkurētspējas jautājumos; šī grupa palīdzēs noteikt turpmākos konkrētos mērķus apzinātajās jomās, uzraudzīs gūtos panākumus, sniegs ieteikumus, lai nodrošinātu šajā plānā iekļauto pasākumu pilnīgu īstenošanu, un vajadzības gadījumā konsultēs Komisiju par jauniem papildpasākumiem, kurus varētu ierosināt.

Viens no galvenajiem pasākumiem ir vienlaikus ar rīcības plānu pieņemtā Zaļā grāmata, ar kuru sāk apspriešanu par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas un nepārtikas preču piegādes ķēdē starp uzņēmumiem. Trīs mēnešu ilgā apspriešana palīdzēs Komisijai novērtēt negodīgas tirdzniecības prakses apmēru un iegūt pierādījumus par tās ietekmi uz ekonomiku un pārrobežu uzņēmējdarbību. Apspriešanas gaitā tiks izvērtēta to pašregulējuma instrumentu un tiesiskā regulējuma efektivitāte, kas ieviesti, lai valstu līmenī novērstu šo praksi, un tiks izskatīts jautājums, vai šīs atšķirīgas pieejas var izraisīt vienotā tirgus sadrumstalotību. Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas līdz 2013. gada 30. aprīlim paust savu viedokli par Zaļajā grāmatā izvirzītajiem jautājumiem.

Īpašajā gadījumā, kas attiecas uz negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas nozarē, 2010. gadā tika izveidota ekspertu platforma par uzņēmumu līgumslēgšanas praksi, lai risinātu šo jautājumu; minētā platforma ir daļa no Augsta līmeņa foruma par pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanu. Augsta līmeņa foruma sanāksmē, kas notika 2012. gada decembrī (skatīt IP/12/1314), tika paziņota „divējāda” pieeja problēmas risināšanai. Zaļās grāmatas pieņemšana par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas un nepārtikas preču piegādes ķēdē starp uzņēmumiem noris paralēli šā foruma darbam, un Komisija veiks ietekmes novērtējumu, lai analizētu vairākas iespējas šo jautājumu risināšanai.

Skatīt arī MEMO/13/47

Papildu informācija

Komisijas 2010. gada jūlijā ziņojumā par tirgus uzraudzību tirdzniecības un izplatīšanas nozarē (skatīt IP/10/885), Eiropas Parlamenta 2011. gada jūlija rezolūcijā „Efektīvāks un taisnīgāks mazumtirdzniecības tirgus” un semināros, kurus Komisija rīcības plāna sagatavošanas gaitā organizēja ar svarīgāko ieinteresēto personu pārstāvjiem, tika apzināti šķēršļi vienotajam tirgum mazumtirdzniecības jomā.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar