Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 31 d., Briuselis

Komisija priima Europos mažmeninės prekybos veiksmų planą ir pradeda konsultacijas dėl nesąžiningos prekybos praktikos

Šiandien Europos Komisija priėmė Europos mažmeninės prekybos veiksmų planą ir Žaliąją knygą dėl nesąžiningos prekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos sektorius yra vienas iš svarbiausių ES ekonomikos sektorių, taigi jam turėtų būti skirtas svarbus vaidmuo skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą pagal strategiją „Europa 2020“. Šiame sektoriuje sukuriama 11 proc. ES BVP, veikia 29 proc. Europos MVĮ, dirba beveik 33 mln. žmonių ir jo teikiamomis darbo galimybėmis gali pasinaudoti visų pirma jaunimas, moterys ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojai. Vis dėlto tebėra nemažai kliūčių, trukdančių prekes tiekti tarpvalstybiniu mastu, vartotojams naudotis tarpvalstybinėmis mažmeninės prekybos paslaugomis ir mažmenininkams patekti į rinką.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Mažmenininkai atlieka svarbų vaidmenį atveriant bendrąją rinką ES vartotojams. Tačiau vis dar esama kliūčių, trukdančių kurti veiksmingą ir konkurencingą mažmeninės prekybos bendrąją rinką. Šiame veiksmų plane išdėstyta strategija, kaip padidinti mažmeninės prekybos sektoriaus konkurencingumą ir pagerinti ekonominį, aplinkosauginį bei socialinį šio sektoriaus poveikį. Be to, norime, kad būtų vadovaujamasi sąžiningumo principais. Dėl nesąžiningos prekybos praktikos kyla grėsmė įmonių perspektyvumui, o mažmeninės prekybos tiekimo grandinė tampa neveiksminga. Vartotojams reikalingos konkurencingos kainos, tačiau noriu, kad ir mažmeninės prekybos sektoriaus tiekėjams už jų prekes būtų mokama teisinga kaina.“

Europos mažmeninės prekybos veiksmų plane numatyti penki prioritetiniai veiksmai:

  • vartotojų išprusimo gerinimas juos geriau informuojant;

  • didesnių galimybių naudotis mažmeninės prekybos paslaugomis suteikimas skatinant valstybes nares keistis gerąja patirtimi komercinio ir erdvinio teritorijų planavimo klausimais;

  • sąžiningesni ir darnesni maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinės dalyvių prekybos santykiai;

  • geresnės mažmeninės prekybos ir inovacijų sąsajos užtikrinimas;

  • geresnės darbo aplinkos kūrimas, pavyzdžiui, geriau derinant darbdavių poreikius ir darbuotojų gebėjimus.

Komisija suburs nuolatinę Mažmeninės prekybos konkurencingumo grupę, kuri padės formuluoti tolesnius specifinius nurodytų sričių tikslus, stebės padarytą pažangą, teiks rekomendacijas siekiant užtikrinti, kad šiame plane nurodyti veiksmai būtų iki galo įgyvendinti, ir prireikus konsultuos Komisiją dėl papildomų naujų veiksmų, kuriuos būtų galima pasiūlyti.

Vienas iš pagrindinių veiksmų – kartu su veiksmų planu priimta žalioji knyga, kuria pradedamos konsultacijos dėl nesąžiningos prekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje. Tris mėnesius vyksiančios konsultacijos padės Komisijai įvertinti nesąžiningos prekybos praktikos mastą ir surinkti jos poveikį ekonomikai ir tarpvalstybinei veiklai patvirtinančių įrodymų. Bus išnagrinėtas savireguliavimo ir teisinio reglamentavimo priemonių, kurias valstybės narės taiko šiai problemai spręsti, poveikis ir apsvarstyta, ar tokios skirtingos taikomos priemonės gali nulemti bendrosios rinkos susiskaidymą. Visos suinteresuotosios šalys raginamos iki 2013 m. balandžio 30 d. pateikti savo nuomonę ir atsakyti į žaliojoje knygoje pateiktus klausimus.

Specifiniam nesąžiningos prekybos maisto produktais praktikos klausimui spręsti 2010 m. suburta veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo Verslo įmonių sutarčių sudarymo praktikos klausimų ekspertų grupė. 2012 m. gruodžio mėn. vykusiame aukšto lygio forumo posėdyje (žr. IP/12/1314) paskelbta, kad ši problema bus sprendžiama taikant vadinamąjį dvejopą metodą. Priimta Žalioji knyga dėl nesąžiningos prekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje papildo forumo darbą, o Komisija pradės poveikio vertinimą, kad išanalizuotų keletą galimų šių problemų sprendimo būdų, apimančių tiek savireguliavimo priemones, tiek teisės aktus.

Taip pat žr. MEMO/13/47.

Daugiau informacijos

Mažmeninės prekybos bendrosios rinkos kliūtys buvo įvardytos 2010 m. liepos mėn. Komisijos paskelbtoje prekybos ir platinimo rinkos stebėsenos ataskaitoje (žr. IP/10/885), 2011 m. liepos mėn. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos ir platinimo rinkos, taip pat rengiant veiksmų planą Komisijos surengtuose seminaruose su pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovais.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar