Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. tammikuuta 2013

Komissio hyväksyy eurooppalaisen vähittäiskauppa-alan toimintasuunnitelman ja järjestää hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevan kuulemisen

Euroopan komissio hyväksyi tänään eurooppalaisen vähittäiskauppa-alan toimintasuunnitelman ja vihreän kirjan hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisessä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden toimitusketjussa.

Vähittäis- ja tukkupalveluala kuuluu EU:n talouden tärkeimpiin aloihin, ja sillä on tärkeä asema talouskasvun ja työpaikkojen luomisen vauhdittamisessa Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti. Vähittäis- ja tukkukaupan osuus EU:n BKT:sta on 11 prosenttia, ja eurooppalaisista pk-yrityksistä 29 prosenttia toimii alalla. Lisäksi ala työllistää lähes 33 miljoonaa henkilöä ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia erityisesti nuorille, naisille ja henkilöille, joiden osaamis- tai pätevyystaso on matalampi. Markkinoilla on kuitenkin edelleen monia esteitä, jotka haittaavat hankintojen sujuvaa tekemistä valtioiden rajojen yli, kuluttajien mahdollisuutta käyttää rajatylittäviä vähittäispalveluita ja vähittäiskauppiaiden markkinoillepääsyä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan vähittäiskauppiailla on tärkeä rooli sisämarkkinoiden tuomisessa lähemmäksi EU:n kuluttajia. ”Tehokkaiden ja kilpailukykyisten vähittäiskaupan sisämarkkinoiden luomisen tiellä on kuitenkin edelleen esteitä. Toimintasuunnitelmassa esitellään strategia vähittäiskauppa-alan kilpailukyvyn ja alan taloudellisen suorituskyvyn sekä ympäristö- yhteiskuntavastuun parantamiseksi”, Michel Barnier sanoo. Hänen mukaansa tavoitteena ovat myös tasapuoliset toimintaedellytykset. ”Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt vaarantavat yritysten elinkelpoisuuden ja muuttavat vähittäiskaupan toimitusketjun tehottomaksi. Kuluttajille olisi tarjottava kilpailukykyisiä hintoja, mutta lisäksi on huolehdittava siitä, että vähittäiskauppa-alan toimittajat saavat tuotteistaan oikeudenmukaiset hinnat”, Michel Barnier toteaa lopuksi.

Eurooppalaisen vähittäiskauppa-alan toimintasuunnitelman mukaiset toimet liittyvät viiteen keskeiseen aihealueeseen:

  • kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen parantamalla tiedotusta

  • vähittäispalveluiden saatavuuden parantaminen edistämällä liiketoiminnan ja maankäytön suunnittelua koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä

  • kauppasuhteiden muuttaminen oikeudenmukaisemmiksi ja kestävämmiksi elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden toimitusketjussa

  • vähittäiskauppa-alan ja innovaatiotoiminnan välisen kytköksen parantaminen

  • paremman työympäristön luominen esimerkiksi varmistamalla työnantajien tarpeiden ja henkilöstön osaamisen parempi kohtaavuus.

Komissio aikoo perustaa vähittäiskaupan kilpailukykyä käsittelevän pysyvän työryhmän, jonka tehtävänä on osallistua erityisten lisätavoitteiden kehittämiseen mainituilla painopistealoilla, seurata saavutettua edistymistä, antaa suosituksia varmistaakseen, että toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimet pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön, ja antaa tarvittaessa komissiolle neuvoja mahdollisesti ehdotettavista uusista lisätoimista.

Tärkeimpiin toimiin kuuluu samanaikaisesti toimintasuunnitelman kanssa annettava vihreä kirja, jolla käynnistetään kuuleminen hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisessä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden toimitusketjussa. Kolme kuukautta kestävä kuuleminen auttaa komissiota arvioimaan hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen laajuutta ja keräämään näyttöä niiden vaikutuksista talouteen ja valtioiden rajat ylittävään toimintaan. Kuulemisessa tutkitaan niiden itsesääntely- ja lainsäädäntökehysten tehokkuutta, jotka on otettu käyttöön kansallisella tasolla tällaisten käytäntöjen poistamiseksi, sekä kysymystä siitä, voivatko toisistaan poikkeavat lähestymistavat johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen. Kaikkia intressitahoja kehotetaan ottamaan kantaa vihreässä kirjassa esille otettuihin kysymyksiin 30. huhtikuuta 2013 mennessä.

Elintarvikkeiden toimitusketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin alaisuuteen perustettiin vuonna 2010 yritysten välisiä sopimusjärjestelyitä käsittelevä asiantuntijaryhmä ratkaisun löytämiseksi elintarvikealan hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä aiheutuvaan ongelmaan. Joulukuussa 2012 pidetyssä korkean tason foorumin kokouksessa (ks. IP/12/1314) ilmoitettiin kaksijakoisen lähestymistavan käyttöönotosta ongelman ratkaisemiseksi. Foorumin työn tulokset otetaan huomioon vihreässä kirjassa hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisessä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden toimitusketjussa. Komissio aikoo lisäksi käynnistää vaikutustenarvioinnin, jossa analysoidaan useita toimintavaihtoehtoja (kuten itsesääntely ja lainsäädännön antaminen) ongelmien ratkaisemiseksi.

Ks. myös MEMO/13/47

Lisätietoja

Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden esteitä tarkasteltiin heinäkuussa 2010 annetussa komission kertomuksessa ”Kaupan ja jakelun markkinaseuranta” (ks. IP/10/885), heinäkuussa 2011 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä sekä seminaareissa, jotka komissio järjesti tärkeimpien sidosryhmien edustajien kanssa toimintasuunnitelman valmisteluvaiheessa.

Ks. http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm.

Yhteystiedot:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar