Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. jaanuar 2013

Euroopa Komisjon võtab vastu jaekaubanduse tegevuskava ja arutleb ebaausate kauplemisvõtete üle

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa jaekaubanduse tegevuskava ja rohelise raamatu, mis käsitleb ettevõtetevahelisi ebaausaid kauplemisvõtteid toidu- ja muude kaupade tarneahelas.

Jae- ja hulgiteenuste sektoril on ELi majanduses väga tähtis roll ja see peaks strateegia "Euroopa 2020" kohaselt kaasa aitama majanduskasvu edendamisele ja töökohtade loomisele. Nimetatud sektor moodustab ELi SKPst 11% ja Euroopa VKEde SKPst 29% ning pakub tööd ligi 33 miljonile inimesele, sealhulgas noortele, naistele ning väiksema kvalifikatsiooni või oskustega töötajatele. Siiski esineb tõkkeid, mis takistavad ladusaid piiriüleseid hankeid, ei võimalda tarbijatel kasutada välismaiseid jaeteenuseid ning raskendavad jaemüüjate turulepääsu.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Jaemüüjad mängivad ühtse turu ELi tarbijateni toomises olulist rolli. Kõik tõhusa ja konkurentsivõimelise ühtse jaeturu loomist takistavad tegurid ei ole siiski veel kõrvaldatud. Tegevuskavas on ette nähtud strateegia, kuidas parandada jaesektori konkurentsivõimet ning sektori majandus-, keskkonna- ja sotsiaalnäitajaid.” Volinik Barnier lisas: „Me soovime mängida ausat mängu. Ebaausad kauplemisvõtted seavad ohtu ettevõtete elujõulisuse ja vähendavad jaekaubanduse tarneahela tõhusust. Tarbijatele tuleks küll pakkuda konkurentsivõimelisi hindu, kuid ka jaetarnijad peavad oma toodete eest õiglast tulu saama.”

Euroopa jaekaubanduse tegevuskava viis prioriteetset meedet on järgmised:

  • suurendada tõhusama teavitustegevuse kaudu tarbijate mõjukust;

  • parandada jaeteenuste kättesaadavust, edendades liikmesriikidevahelist kaubanduse ja ruumilise planeerimise heade tavade vahetust;

  • õiglasemad ja kestlikumad kaubandussuhted nii toiduainete kui ka muude toodete tarneahelas;

  • parem seos jaekaubanduse ja innovatsiooni vahel;

  • soodsama töökeskkonna loomine, näiteks ühitades paremini tööandjate vajadusi ja personali oskusi.

Komisjon moodustab jaekaubanduse konkurentsivõimega tegeleva alalise töörühma, kes aitab töötada kindlaksmääratud valdkondades välja edasisi konkreetseid eesmärke, jälgib nende saavutamise arengut, annab soovitusi kavas esitatud meetmete täieliku rakendamise tagamiseks ja teeb vajaduse korral komisjonile ettepanekuid täiendavate meetmete kohta.

Üks peamistest meetmetest on koos tegevuskavaga vastuvõetud roheline raamat, millega algatatakse konsultatsioonid ettevõtetevahelises toidu- ja muude kaupade tarneahelas kasutatavate ebaausate kauplemisvõtete teemal. Kolmekuulised konsultatsioonid aitavad komisjonil hinnata ebaausate kauplemisvõtete ulatust ja koguda tõendeid selle kohta, millist mõju see majandusele ja piiriülesele tegevusele avaldab. Nende käigus käsitletakse seda, kui tõhusad on liikmesriikides ebaausate kauplemisvõtete ärahoidmiseks ettenähtud iseregulatsioon ja õigusraamistik ning arutletakse selle üle, kas riigiti erinevad tavad võivad kaasa tuua ühtse turu killustumise. Huvitatud isikuid kutsutakse üles esitama oma seisukohti rohelises raamatus tõstatatud küsimuste kohta 30. aprilliks 2013.

Toiduainete sektoris kasutatavate ebaausate kauplemisvõtete küsimuste lahendamiseks moodustati 2010. aastal toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise foorumi raames ettevõtjatevaheliste lepinguliste suhetega tegelev eksperdirühm. 2012. aasta detsembris toimunud foorumi kohtumisel teatati, et probleemi lahendamiseks kasutatakse kahetasandilist lähenemisviisi (vt IP/12/1314). Ettevõtetevahelises toidu- ja muude kaupade tarneahelas kasutatavaid ebaausaid kauplemisvõtteid käsitleva rohelise raamatu vastuvõtmine täiendab foorumi tööd ning lisaks koostab komisjon mõjuhinnangu, milles analüüsitakse eri võimalusi nende probleemide lahendamiseks, alates iseregulatsioonist ja lõpetades õigusaktide vastuvõtmisega.

Vt ka MEMO/13/47

Lisateave

Jaekaubanduse ühtsel turul esinevaid tõkkeid on käsitletud komisjoni 2010. aasta juuli kaubandus- ja turustusturu järelevalve aruandes (vt IP/10/885), Euroopa Parlamendi 2011. aasta juuli ja seminaridel, mida komisjon on koos peamiste sidusrühmade esindajatega tegevuskava ettevalmistamiseks korraldanud.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar