Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. ledna 2013

Komise přijala evropský akční plán pro maloobchod a zahajuje konzultace o nekalých obchodních praktikách

Evropská komise dnes přijala evropský akční plán pro maloobchod a zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v rámci dodavatelského řetězce potravinářského a nepotravinářského zboží.

Odvětví maloobchodních a velkoobchodních služeb je v hospodářství EU jedním z nejdůležitějších a mělo by hrát významnou úlohu v podpoře růstu a tvorbě pracovních míst v rámci strategie Evropa 2020. Představuje 11 % HDP EU a 29 % evropských malých a středních podniků a zaměstnává téměř 33 milionů lidí, přičemž nabízí pracovní příležitosti zejména pro mladé lidi, ženy a osoby s nižší úrovní dovedností nebo kvalifikace. Přetrvává však řada překážek, které brání hladkému fungování přeshraničního získávání zdrojů, přístupu spotřebitelů k přeshraniční maloobchodním službám a vstupu maloobchodníků na trh.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier prohlásil: „Maloobchodníci významně přispívají k tomu, aby spotřebitelé mohli využívat výhod jednotného trhu EU. Stále však existují překážky pro vznik efektivního a konkurenčního jednotného maloobchodního trhu. Tento akční plán stanoví strategii pro zlepšení konkurenceschopnosti odvětví maloobchodu a pro posílení jeho hospodářské, environmentální a sociální výkonnosti.“ Komisař Barnier dále uvedl: „Rovněž máme zájem o dosažení spravedlivých podmínek. Nekalé obchodní praktiky ohrožují životaschopnost podniků a činí maloobchodní dodavatelský řetězec neefektivním. Spotřebitelům by měly být nabídnuty konkurenceschopné ceny, ale byl bych také rád, aby dodavatelé do maloobchodu získali za své výrobky přiměřené ceny.“

Opatření v oblasti evropského akčního plánu pro maloobchod se týkají pěti klíčových priorit:

  • posílení postavení spotřebitelů pomocí lepší informovanosti

  • zlepšení dostupnosti maloobchodních služeb podporou výměny osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti obchodního a územního plánování

  • spravedlivějších a udržitelnějších obchodních vztahů v rámci potravinářského a nepotravinářského dodavatelského řetězce

  • zajištění lepšího propojení maloobchodu s inovacemi

  • vytvoření lepšího pracovního prostředí, například lepším sladěním potřeb zaměstnavatelů a dovedností zaměstnanců.

Komise zřídí stálou skupinu pro maloobchodní konkurenceschopnost, která pomůže dále rozvíjet specifické cíle pro určené oblasti, sledovat dosažený pokrok, vydávat doporučení k zajištění plného provedení opatření obsažených v tomto plánu a která v případě potřeby bude Komisi poskytovat poradenství ohledně dalších nových opatření, jež by mohla být navržena.

Jedním z hlavních opatření je zelená kniha zahajující konzultace o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v rámci potravinářského a nepotravinářského dodavatelského řetězce, která byla schválena současně s akčním plánem. Tříměsíční konzultace pomohou Komisi vyhodnotit rozsah nekalých obchodních praktik a získat důkazy o jejich dopadech na hospodářství a na přeshraniční činnosti. Bude posuzovat účinnost samoregulace a legislativního rámce přijatého k řešení těchto praktik na vnitrostátní úrovni a zabývat se otázkou, zda tyto různé přístupy mohou vést k fragmentaci jednotného trhu. Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby do 30. dubna 2013 předložily svá stanoviska k otázkám formulovaným v této zelené knize.

Konkrétně pro nekalé obchodní praktiky v odvětví potravin byla v roce 2010 v rámci fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinářsko-dodavatelského řetězce zřízena odborná platforma pro smluvní praxi, která se měla zaměřit na hledání řešení tohoto problému. Během setkání fóra na vysoké úrovni v prosinci 2012 (viz IP/12/1314) byl ohlášen přístup ve dvou rovinách k řešení tohoto problému. Přijetí zelené knihy o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v rámci potravinářského a nepotravinářského dodavatelského řetězce proběhlo souběžně s prací tohoto fóra a Komise zahájí posouzení dopadů analyzující různé možnosti řešení těchto otázek, jdoucí od samoregulace až po přijetí právních předpisů.

Viz také MEMO/13/47

Další informace

Překážky na jednotném trhu v oblasti maloobchodu byly popsány ve zprávě Komise o dohledu nad obchodním a distribučním trhem z července 2010 (viz IP/10/885), usnesení Evropského parlamentu z července 2011 o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu a na semináři pořádaném Komisí se zástupci hlavních zúčastněných stran během přípravy tohoto akčního plánu.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar